Biudžetą norima papildyti ir iš internetinių lažybų
Sei­mo na­riai so­cial­de­mo­kra­tai Bro­nius Bra­daus­kas ir An­ta­nas Ne­stec­kis siū­lo įtei­sin­ti azar­ti­nius lo­ši­mus in­ter­ne­tu. La­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai ne­kan­triai lau­kia, ka­da ga­lės pri­im­ti sta­ty­mus vir­tua­lio­je erd­vė­je. Ir po­li­ti­kai, ir vers­li­nin­kai aiš­ki­na, kad tai leis pa­pil­dy­ti vals­ty­bės iž­dą.

Ga­li­my­bė loš­ti in­ter­ne­tu šiuo me­tu Lie­tu­vo­je nė­ra įtei­sin­ta. Ta­čiau in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų pa­žan­ga, kai la­žy­bos vyks­ta nau­do­jan­tis ry­šio prie­mo­nė­mis, mū­sų ša­lies gy­ven­to­jams jo­kia nau­jo­vė. Už­sie­nio kom­pa­ni­jos jau ku­rį lai­ką sėk­min­gai or­ga­ni­zuo­ja azar­ti­nius lo­ši­mus in­ter­ne­tu ir ne­mo­ka mū­sų vals­ty­bei jo­kių mo­kes­čių. Po­li­ti­kai su­sig­rie­bė, kad šią spra­gą bū­ti­na kuo grei­čiau už­tai­sy­ti. Įtei­sin­tos ga­li­my­bės reng­ti la­žy­bas in­ter­ne­tu lau­kia ir Lie­tu­vos la­žy­bų bend­ro­vės.

Grū­mo­ja ir Briuselis

Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rio­mis bū­tų įtei­sin­ti nuo­to­li­niai (in­ter­ne­to) lo­ši­mai, siū­lo Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas B. Bra­daus­kas bei ta­me pa­čia­me ko­mi­te­te dir­ban­tis A. Ne­stec­kis. „Nau­jos re­dak­ci­jos įsta­ty­mo pro­jek­tas nie­kaip ne­ran­da pri­ta­ri­mo, to­dėl at­ski­rai tei­kia­me pa­tai­sas, kad bū­tų reg­la­men­tuo­ti nuo­to­li­niai lo­ši­mai ir tie, ku­rie vyk­do šią veik­lą, mo­kė­tų mo­kes­čius“, - LŽ sa­kė A. Ne­stec­kis.

Anot par­la­men­ta­rų, šiuo me­tu esa­ma ne­ma­žai ry­šio prie­mo­nes nau­do­jan­čių la­žy­bų bend­ro­vių, ku­rios vei­kia Lie­tu­vo­je ne­įs­tei­gu­sios įmo­nės, ne­tu­ri nu­sta­ty­ta tvar­ka iš­duo­tų li­cen­ci­jų or­ga­ni­zuo­ti lo­ši­mus, ne­mo­ka vals­ty­bei mo­kes­čių ir šiurkš­čiai pa­žei­džia azar­ti­nių lo­ši­mų rek­la­mos drau­di­mą. „Jų veik­la iš es­mės iš­krei­pia lo­ši­mų or­ga­ni­za­vi­mo, ypač la­žy­bų, kon­ku­ren­ci­nes są­ly­gas“, - pa­brė­žė A. Ne­stec­kis. Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, jau ir iš Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos gau­ta pa­sta­bų, kad la­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mas nau­do­jant nuo­to­li­nio ry­šio prie­mo­nes Lie­tu­vo­je nė­ra reg­la­men­tuo­tas.

Ne­pa­kei­tus tei­si­nio reg­la­men­ta­vi­mo ir li­cen­ci­jas tu­rin­čioms bend­ro­vėms ne­su­tei­kus tei­sės or­ga­ni­zuo­ti la­žy­bas in­ter­ne­tu, to­liau bū­tų lo­šia­ma per už­sie­ny­je įkur­tas ir mū­sų ša­lies įsta­ty­mų ne­si­lai­kan­čias kom­pa­ni­jas. „Taip lik­tų ne­ap­gin­ti nei lo­šė­jų, nei tei­sė­tai Lie­tu­vo­je vei­kian­čių ir mo­kes­čius į ša­lies biu­dže­tą mo­kan­čių įmo­nių, nei vi­sos vi­suo­me­nės in­te­re­sai, nes iš lo­ši­mus or­ga­ni­zuo­jan­čių bend­ro­vių mo­kes­čių ne­ma­ža da­li­mi re­mia­mos to­kios vi­suo­me­nei svar­bios sri­tys kaip kul­tū­ra ir spor­tas“, - pa­žy­mė­jo pa­tai­sų ini­cia­to­riai.

Už­sie­nie­čiai nesnaudžia

Di­džiau­sios la­žy­bų bend­ro­vės Lie­tu­vo­je „TOP Sport“ di­rek­to­rius Dai­nius Gul­bi­nas pa­lan­kiai ver­ti­no po­li­ti­kų sie­kį reg­la­men­tuo­ti la­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mą nau­do­jant ry­šio prie­mo­nes. „Tai da­ro vi­sas pa­sau­lis, o mes, tu­rė­da­mi pa­se­nu­sį Azar­ti­nių lo­ši­mų įsta­ty­mą, ig­no­ruo­ja­me in­ter­ne­tą. Bū­ti­na su­tvar­ky­ti šį rei­ka­lą“, - LŽ tvir­ti­no jis.

D. Gul­bi­nas at­krei­pė dė­me­sį, kad per už­sie­nio kom­pa­ni­jų or­ga­ni­zuo­ja­mas in­ter­ne­ti­nes la­žy­bas iš Lie­tu­vos iš­ke­liau­ja pi­ni­gai. „Tie, kas no­ri la­žin­tis in­ter­ne­tu, tu­ri vi­sas są­ly­gas prie­iti prie bet ku­rios už­sie­ny­je vei­kian­čios la­žy­bų bend­ro­vės, ku­ri tei­kia pa­slau­gas Lie­tu­vo­je. Jos kiek­vie­nai vals­ty­bei pri­tai­ko adap­tuo­tas in­ter­ne­to sve­tai­nes - pa­gal tos ša­lies kal­bą, at­sis­kai­ty­mo bū­dus, la­žy­bų pa­siū­lą“, - pa­sa­ko­jo „TOP Sport“ va­do­vas.

Jo skai­čia­vi­mu, šiuo me­tu Lie­tu­vo­je ak­ty­viai vei­kia ir ne­le­ga­liai rek­la­muo­ja­si maž­daug 5 kom­pa­ni­jos, o ne to­kių ak­ty­vių už­sie­nio la­žy­bų bend­ro­vių in­ter­ne­ti­nių sve­tai­nių yra apie 20.

Rei­kia vie­no­dų taisyklių

La­žy­bų bend­ro­vės "To­ny­Bet" įkū­rė­jas eu­ro­par­la­men­ta­ras An­ta­nas Guo­ga įsi­ti­ki­nęs, kad įsta­ty­mų lei­dė­jai tu­ri lai­ky­tis eu­ro­pi­nės di­rek­ty­vos dėl azar­ti­nių lo­ši­mų in­ter­ne­te įtei­si­ni­mo. Anot jo, ne Lie­tu­vo­je re­gis­truo­tos la­žy­bų įmo­nės da­bar be var­go or­ga­ni­zuo­ja lo­ši­mus per in­ter­ne­tą, ta­čiau mū­sų vals­ty­bės biu­dže­tas dėl to ne­pil­nė­ja. „Kvai­la ne­pri­vers­ti jų tu­rė­ti li­cen­ci­jas ir mo­kė­ti mo­kes­čius Lie­tu­vos žmo­nėms“, - LŽ sa­kė A. Guo­ga.

Eu­ro­par­la­men­ta­ro ma­ny­mu, su­da­ry­tos tin­ka­mos są­ly­gos la­žy­bų vers­lui ga­li pri­trauk­ti į Lie­tu­vą ne­ma­žai pa­ja­mų ir su­kur­ti dar­bo prie­mo­nių. „Vi­siems tu­rė­tų bū­ti nu­sta­ty­tos vie­no­dos tai­syk­lės, bet kai ku­rie Sei­mo na­riai gal­būt tu­ri in­te­re­sų su to­mis už­sie­nio bend­ro­vė­mis, ku­rios ne­no­ri Lie­tu­vo­je mo­kė­ti mo­kes­čių“, - svars­tė jis.