Birželį Baltijos šalyse vyks didelio masto NATO pratybos
Bir­že­lį Bal­ti­jos ša­ly­se vyks di­de­lio mas­to NA­TO pra­ty­bos „Sa­ber Stri­ke 2016“ („Kar­do kir­tis 2016“), ku­rio­se da­ly­vaus apie 10 tūkst. ka­rių iš 13 Al­jan­so ir par­tne­rių vals­ty­bių.

„Pra­ty­bos skir­tos di­din­ti pra­ty­bo­se da­ly­vau­jan­čių ša­lių tar­pu­sa­vio są­vei­ką vyk­dant pla­taus spek­tro ka­ri­nes ope­ra­ci­jas“, – pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Šias pra­ty­bas or­ga­ni­zuo­ja Jung­ti­nių Vals­ti­jų Sau­su­mos pa­jė­gos Eu­ro­po­je.

Jos pra­si­dės ge­gu­žės 27 – bir­že­lio 13 die­no­mis JAV Sau­su­mos pa­jė­gų ren­gia­mu per­dis­lo­ka­vi­mu „Dra­goon Ri­de II“ („Dra­gū­nų žy­gis II“). Jo me­tu apie 1 tūkst. JAV ka­rių su 400 ko­vi­nės tech­ni­kos prie­mo­nė­mis dviem marš­ru­tais bus per­dis­lo­kuo­ja­mi iš Vo­kie­ti­jos į Es­ti­ją, pa­ke­liui su­sto­da­mi Če­ki­jo­je, Len­ki­jo­je, Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je.

Lie­tu­vo­je ren­gia­ma pra­ty­bų „Sa­ber Stri­ke 2016“ da­lis – tarp­tau­ti­nės lau­ko tak­ti­nės pra­ty­bos „Ge­le­ži­nis Vil­kas 2016“. Jos vie­nu me­tu vyks Gai­žiū­nų ir Ge­ne­ro­lo Sil­ves­tro Žu­kaus­ko ka­ri­niuo­se po­li­go­nuo­se. Iš vi­so Lie­tu­vo­je tre­ni­ruo­sis dau­giau nei 5 tūkst. ka­rių iš 7 NA­TO ša­lių.

„Pra­ty­bo­se Lie­tu­vo­je, iš skir­tin­gų vals­ty­bių at­vy­kę są­jun­gi­nin­kų ka­riai, kar­tu su mu­mis tre­ni­ruo­sis vyk­dy­ti įvai­rias ka­ri­nes ope­ra­ci­jas, rei­ka­lin­gas efek­ty­viai rea­guo­ti į bet ko­kio po­bū­džio re­gio­ni­nio sau­gu­mo grės­mes. At­vyks­tan­čių tre­ni­ruo­tis Lie­tu­vo­je są­jun­gi­nin­kų ka­rių skai­čius kas­met au­ga. Tai mums ke­lia nau­jus iš­šū­kius, ta­čiau tuo pa­čiu ska­ti­na vys­ty­ti mū­sų tu­ri­mus pa­jė­gu­mus ir stip­rin­ti ge­bė­ji­mus sėk­min­gai bend­ra­dar­biau­ti,“ – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Sau­su­mos pa­jė­gų va­das ge­ne­ro­las ma­jo­ras Al­man­tas Lei­ka.

Pra­ty­bos „Sa­ber Stri­ke 2016“ ren­gia­mos šeš­tus me­tus iš ei­lės.