Birutė Valionytė: „Mes esame nebeįdomūs“
Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­rų klu­bo pre­zi­den­tė Bi­ru­tė Va­lio­ny­tės ap­gai­les­tau­ja, kad sig­na­ta­rai pri­si­me­na­mi vos vie­ną kar­tą per me­tus. Ki­ta ver­tus, ji džiau­gia­si, kad pa­ga­liau ne­be­li­ko abe­jo­jan­čių­jų, jog ko­vo 11-oji – svar­biau­sia vals­ty­bės šven­tė.

Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo 27-me­tį mi­nė­da­mi sig­na­ta­rai di­džiuo­ja­si vals­ty­bės lai­mė­ji­mais ir iš­gy­ve­na dėl ne­sėk­mių. „Vi­si sig­na­ta­rai džiau­gia­si, kad pa­ga­liau su­pra­to­me, kad sa­vo vals­ty­bę rei­kia gin­ti ne tik žo­džiais, bet ir veiks­mais“, – LŽ sa­kė B. Va­lio­ny­tė. Ji taip pat pa­si­džiau­gė, kad pa­ga­liau už­ge­so prieš ke­le­rius me­tus vy­ku­si vi­suo­me­nės dis­ku­si­ja, ar rei­kia švęs­ti Ko­vo 11-ąją, kai yra Va­sa­rio 16-oji. „Pa­si­kei­tė kar­tos, įvy­ko virs­mas ir­mū­sų są­mo­nė­je – su­pra­to­me, kad Ko­vo 11-oji – mū­sų pa­grin­di­nė šven­tė“, – tei­gė sig­na­ta­rė.

B. Va­lio­ny­tė pa­sa­ko­jo, kad sig­na­ta­rai tu­ri tra­di­ci­ją pa­svei­kin­ti nau­jos val­džios at­sto­vus. „Džiau­gia­mės, kad tiek Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis, tiek prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis mus pri­ėmė be il­gų lau­ki­mų. Bet, pa­vyz­džiui, prie kai ku­rių Sei­mo ar Vy­riau­sy­bės na­rių sig­na­rui prie­iti pra­ktiš­kai ne­įma­no­ma. Nors net įsta­ty­mas sa­ko, kad sig­na­ra­tą vals­ty­bė­se ins­ti­tu­ci­jo­se tu­ri pri­im­ti be ei­lės“, – ap­gai­les­ta­vo bu­vu­si po­li­ti­kė. Ji pa­sis­kun­dė du mė­ne­sius ne­sėk­min­gai mė­gi­nu­si pa­si­kal­bė­ti su kul­tū­ros mi­nis­tre Lia­na Ruo­ky­te-Jons­son. „Ga­lų ga­le pa­sa­kė, kad to­kiu klau­si­mu ma­nęs ne­priims, nes tai – ne mi­nis­trės rei­ka­las. Jos aki­mis, klau­si­mas gal ne­vals­ty­bi­nis, ma­no – vals­ty­bi­nis. Aš te­no­rė­jau mi­nis­trei pri­sta­ty­ti Vy­tau­to Di­džio­jo pa­mink­lo sta­ty­bą Ka­rai­mų sa­lo­je, Tra­kuo­se, prieš pi­lį“, – pa­sa­ko­jo sig­na­ta­rė. Jos nuo­mo­ne, „se­ni po­li­ti­kos vil­kai“ su­pran­ta, kad rei­kia bend­rau­ti ir kal­bė­tis ir su drau­gais, ir su opo­nen­tais. „De­ja, da­bar klos­to­si to­kia tra­di­ci­ja – aš esu val­džio­je, o jūs esa­te nie­kas. Aro­gan­ci­ja tie­siog pul­suo­ja. Čia tu­riu gal­vo­je vi­sų po­li­ti­nių jė­gų nau­jo­kus“, – ne­ma­lo­niais įspū­džiais da­li­jo­si sig­na­ta­rė.

B. Va­lio­ny­tės tei­gi­mu, dau­gu­ma sig­na­ta­rų yra ne­par­ti­niai, to­dėl vie­šu­mo­je daž­niau­siai ven­gia ver­tin­ti vie­nos ar ki­tos par­ti­jos ar jos ly­de­rio veik­lą. „Ta­čiau įdo­mi si­tua­ci­ja – Ko­vo 11-ąją ar Sau­sio 13-ąją su­si­tik­ti su moks­lei­viais kvie­čia­mi tos par­ti­jos at­sto­vai, ku­riai pri­klau­so pats mo­kyk­los di­rek­to­rius. Sig­na­ta­rų ne­la­bai kas ir kvie­čia. Grau­du, bet to­kia rea­ly­bė. Mes esa­me ne­beį­do­mūs žmo­nės“, – pa­ste­bė­jo B. Va­lio­ny­tė.

Kar­tu ji pri­mi­nė, kad, bė­gant lai­kui, silps­ta ir pa­čių sig­na­ta­rų lė­gos. „Mū­sų vi­sų bė­da vie­na – Sau­sio 13-osios kai­ną mo­ka­me da­bar. Pra­ktiš­kai vi­si mū­sų sig­na­ta­rai mirš­ta nuo stre­so su­kel­tų li­gų. Tuo­met vi­si at­ro­dė­me ra­mūs, bet iš tie­sų to laik­me­čio įvy­kiai, ku­riuos pa­kė­lė­me oriai, stip­riai kir­to per gal­vą“, – sa­kė B. Va­lio­ny­tė. Iš 124 Ne­prik­lau­so­my­bės At­kū­ri­mo Ak­tą pa­si­ra­šiu­sių sig­na­ta­rų Ana­pi­lin jau iš­ke­lia­vo 29. Kiek bu­vu­sių ko­le­gų at­vyks į Sei­mą, Ko­vo 11-osios mi­nė­ji­mą, klu­bo pre­zi­den­tė sa­kė ne­ga­lin­ti pa­sa­ky­ti. „Vie­ni jau gar­bin­go am­žiaus, ki­ti nė­ra po­li­tiš­kai ak­ty­vūs. Bet kol kas lai­ko­mės ir Ko­vo 11-ąją pa­si­tin­ka­me su ge­ra nuo­tai­ka“, – ti­ki­no B. Va­lio­ny­tė.