Bilietas į saugomas teritorijas kainuos eurą
Nuo ge­gu­žės 15 die­nos sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se įve­da­mas ne­pri­va­lo­mas lan­ky­to­jo bi­lie­tas pen­kioms die­noms kai­nuos eu­rą, mė­ne­siui - 10 eu­rų, tei­gia ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Tre­čio­kas.

„Kol kas pa­li­ko­me to­kius įkai­nius, ka­dan­gi tai sa­va­no­riš­ka - pa­žiū­rė­si­me, ko­kie bi­lie­tai bus po­pu­lia­riau­si, ką lan­ky­to­jai sa­kys. Bet įsa­ky­mų tvar­ką ga­li­ma pa­keis­ti la­bai grei­tai“, - BNS tre­čia­die­nį sa­kė K.Tre­čio­kas.

Anot jo, bi­lie­tus įsi­gy­ti bus pra­dė­ta siū­ly­ti ge­gu­žės 15-ąją. Juos nu­si­pirk­ti bus ga­li­ma lan­ky­to­jų cen­truo­se, ap­lin­ko­sau­gos lei­di­mų sis­te­mo­je in­ter­ne­tu, „Per­lo“ ter­mi­na­luo­se, „Ti­ke­tos“ ka­so­se.

„Gal­būt su­kur­si­me ir ko­kią nors ap­li­ka­ci­ją, kad žmo­nės ga­lė­tų te­le­fo­nu tai pa­da­ry­ti. Pa­da­ry­si­me, kad žmo­nėms bū­tų pa­to­gu. Pa­pra­šiau, kad žmo­nės už tai ką nors ir gau­tų be ge­ro ap­tar­na­vi­mo ir ma­lo­naus pri­ėmi­mo: kaž­ko­kį že­mė­la­pė­lį, lanks­ti­nu­ką, lip­du­ką, sim­bo­li­nę do­va­ną“, - sa­kė mi­nis­tras.

Anot K.Tre­čio­ko, per­nai to­kį sa­va­no­riš­ką bi­lie­tą įsi­ve­dęs Aukš­tai­ti­jos na­cio­na­li­nis par­kas per me­tus su­rin­ko 40 tūkst. li­tų (11,6 tūkst. eu­rų) - nau­jo­vė ne­su­lau­kė lan­ky­to­jų pa­sip­rie­ši­ni­mo.

Bi­lie­to ne­bus siū­lo­ma įsi­gy­ti žmo­nėms, ku­rie ne­si­nau­do­ja par­ko pa­slau­go­mis, vie­ti­niams te­ri­to­ri­jų gy­ven­to­jams. Bi­lie­tus lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti Aukš­tai­ti­jos, Dzū­ki­jos, Kur­šių ne­ri­jos ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­niuo­se par­kuo­se bei vi­suo­se re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se, iš­sky­rus Pa­vil­nių ir Ver­kių re­gio­ni­nius par­kus, ku­rių veik­lą ku­ruo­ja Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė bei Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos pri­žiū­ri­mą Tra­kų is­to­ri­nį na­cio­na­li­nį par­ką.

„Nors mes kal­bė­jo­mės su kul­tū­ros mi­nis­tru, jam ta idė­ja pa­ti­ko. Ko­kius spren­di­mus pri­ims at­ei­ty­je - ma­ty­si­me“, - sa­kė K.Tre­čio­kas.

Už 20 eu­rų lan­ky­to­jai ga­lė­tų įsi­gy­ti me­ti­nį bi­lie­tą, ku­ris ga­lio­tų vi­suo­se par­kuo­se. 25 eu­rus kai­nuo­tų me­ti­nis šei­mos bi­lie­tas, ga­lio­jan­tis vi­so­se sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se.

Kas­met sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ap­si­lan­ko apie 3,3 mln. lan­ky­to­jų - mi­nis­te­ri­ja ti­ki­si, kad bent 10-15 proc. jų įsi­gys bi­lie­tą. Anot mi­nis­tro, šie pi­ni­gai bus ski­ria­mi tik sau­go­mų te­ri­to­ri­jų inf­ras­truk­tū­rai ge­rin­ti.