Beveik šimtas pažeidimų dėl užtvertų pakrančių ir miškų
Per pir­ma­die­nį vyk­dy­tą ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų ir ki­tų par­ei­gū­nų ma­si­nį pa­ti­kri­ni­mą Lie­tu­vo­je iš­aiš­kin­ti 93 at­ve­jai, kai van­dens tel­ki­nių pa­kran­tės ir miš­kų plo­tai bu­vo ne­tei­sė­tai užt­ver­ti tvo­ro­mis.

Kaip BNS pa­tvir­ti­no ap­lin­kos vi­ce­mi­nis­tras Li­nas Jo­naus­kas, dau­giau­sia - 18 - to­kių pa­žei­di­mų ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai bei ki­ti rei­de da­ly­va­vę par­ei­gū­nai nu­sta­tė Kau­no re­gio­ne, Ute­nos - 14 ir Vil­niaus - 7 sep­ty­nis. Aly­taus re­gio­ne nu­sta­ty­ti trys, Ma­ri­jam­po­lės - vie­nas, Pa­ne­vė­žio - du, Šiau­lių - trys , Klai­pė­dos - še­ši ne­tei­sė­ti pa­kran­čių užt­vė­ri­mai.

„Su­ra­šy­ti še­ši pro­to­ko­lai, ki­tų 87 užt­vė­ri­mų sa­vi­nin­kai bus iš­siaiš­kin­ti, iš­kvies­ti, jiems taip pat bus su­ra­šy­ti pro­to­ko­lai ir pri­va­lo­mie­ji nu­ro­dy­mai pa­ša­lin­ti tvo­ras“, - sa­kė L.Jo­naus­kas.

Pa­ti­kri­ni­mus vyk­dę sau­go­mų te­ri­to­ri­jų par­ei­gū­nai bei miš­ki­nin­kai iš­aiš­ki­no be­veik pu­sę, t. y. 39, pa­žei­di­mus dėl ne­tei­sė­tų tvo­rų Lie­tu­vos miš­kuo­se.

Pa­sak vi­ce­mi­nis­tro, mi­nė­ti še­ši as­me­nys, ku­riems su­ra­šy­ti ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lai, ras­ti ti­krin­tų te­ri­to­ri­jų vie­to­je. Kam pri­klau­so li­ku­sios užt­ver­tos pa­kran­tės, par­ei­gū­nai dar aiš­ki­na­si.

„Bu­vo ir to­kių at­ve­jų, ka­da ne­del­siant sa­vi­nin­kai ėmė­si nu­im­ti tą tvo­rą, bu­vo vie­nas at­ve­jis, kai pra­šė ir mū­sų par­ei­gū­nų pa­gal­bos“, - sa­kė jis.

Pa­ti­kri­ni­mo me­tu iš­aiš­kin­ti dar 42 ki­ti smul­kes­ni pa­žei­di­mai, pa­vyz­džiui, ne­tei­sė­tai iš­kirs­ti me­džiai, žve­jy­ba be lei­di­mo. Šiems pa­žei­dė­jams su­ra­šy­ta dar 11 ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų pro­to­ko­lų.

Vi­ce­mi­nis­tras pri­mi­nė, kad par­ei­gū­nams duo­tas pa­ve­di­mas vi­sas pa­ti­krin­tas te­ri­to­ri­jas žy­mė­ti spe­cia­lia­me že­mė­la­py­je, ku­ris at­ei­ty­je pa­dės at­si­rink­ti te­ri­to­ri­jas, ku­rios dar nė­ra pa­ti­krin­tos. Že­mė­la­pis esą taip pat leis leng­viau pa­ti­krin­ti žmo­nių pra­ne­ši­mus dėl pa­žei­di­mų.

„Y­ra ke­li že­mė­la­pio tiks­lai: vie­nas, kad ma­ty­tu­mė­me, ko­kios te­ri­to­ri­jos yra pa­ti­krin­tos ir kad ne­rei­kė­tų ir miš­ki­nin­kams, ir sau­go­mų te­ri­to­ri­jų par­ei­gū­nams, ir ins­pek­to­riams į tą pa­čią te­ri­to­ri­ją va­žiuo­ti du - tris kar­tus, o bū­tų krei­pia­mas dė­me­sys į tas te­ri­to­ri­jas, ku­rio­se par­ei­gū­nai dar nė­ra bu­vę. Ki­tas da­ly­kas - tiems pa­tiems vi­suo­me­nės at­sto­vams, ku­rie ga­lė­tų ir­gi pa­žiū­rė­ti sa­vo te­ri­to­ri­ją, kai ma­to, kad ji yra „ža­lia“, nors ten yra tvo­ra - duo­ti mums skam­bu­tį, pra­ne­ši­mą ir mes ga­lė­tu­mė­me pa­žiū­rė­ti“, - sa­kė jis.

Spe­cia­lų rei­dą vyk­dė dau­giau nei 500 ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų iš vi­sų re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tų, Vals­ty­bi­nės ap­lin­kos ap­sau­gos tar­ny­bos, miš­kų urė­di­jų, Vals­ty­bi­nės miš­kų tar­ny­bos, in­for­ma­vo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

Per­nykš­tės ak­ci­jos „Tvo­ra“ me­tu pa­ti­krin­ta dau­giau kaip 400 van­dens tel­ki­nių ir apie 1000 že­mės val­dų. Tuo­met iš van­dens tel­ki­nių pa­kran­čių val­dų šei­mi­nin­kai pa­ša­li­no 250 tvo­rų. Ne­le­ga­liems tvė­rė­jams skir­ta dau­giau kaip 5500 eu­rų bau­dų, su­ra­šy­ta apie 170 pri­va­lo­mų­jų nu­ro­dy­mų pa­ša­lin­ti ne­tei­sė­tas tvo­ras.

Per­nai su­griež­ti­nus sa­va­va­liš­kų pa­kran­čių užt­vė­ri­mų kon­tro­lę, pa­žei­dė­jai bau­džia­mi už sa­va­va­liš­ką pa­kran­čių užt­vė­ri­mą pa­žei­džiant van­dens tel­ki­nių pa­kran­čių eko­lo­gi­nes funk­ci­jas, van­dens tel­ki­nių pa­kran­čių gam­ti­nį kraš­to­vaiz­dį ir jo es­te­ti­nes ver­ty­bes, ap­sun­ki­nus gy­vū­nų mig­ra­ci­ją ir pa­da­rius ki­tą ža­lą ap­lin­kai.

Nu­sta­tę ža­los at­ve­jus ap­lin­kos ap­sau­gos par­ei­gū­nai su­ra­šo pri­va­lo­muo­sius nu­ro­dy­mus, įpa­rei­go­jan­čius as­me­nis pa­ša­lin­ti ža­los ap­lin­kai pa­da­ri­nius.

Už tvo­ras, ri­bo­jan­čias pri­ėji­mą prie van­dens tel­ki­nio, gy­ven­to­jams gre­sia iki 289 eu­rų ad­mi­nis­tra­ci­nės bau­dos. Jei pri­va­lo­mie­ji nu­ro­dy­mai ne­vyk­do­mi, už kiek­vie­ną tvo­ros tie­si­nį me­trą pa­žei­dė­jui skai­čiuo­ja­ma 145 eu­rų dy­džio ža­la ap­lin­kai. Kas mė­ne­sį, kol ne­pa­ša­li­na­mi ža­los ap­lin­kai pa­da­ri­niai, ža­los dy­dis di­di­na­mas po 145 eu­rus už vie­ną tie­si­nį tvo­ros me­trą.

Tuo me­tu už ne­tei­sė­tą miš­kų že­mės užt­vė­ri­mą gy­ven­to­jams ga­li grės­ti iki 145 eu­rų bau­dos.