Beveik po pusmečio – rami savaitė NATO naikintuvams
Be­veik po pus­me­čio per­trau­kos Bal­ti­jos ša­ly­se oro po­li­ci­jos mi­si­ją vyk­dan­tys NA­TO nai­kin­tu­vai per sa­vai­tę nė kar­to ne­ki­lo pa­ly­dė­ti Ru­si­jos ka­ri­nių or­lai­vių.

Anot Krašto apsaugos ministerijos pranešimo, spalio 9 – 15 dienomis NATO naikintuvams nereikėjo atpažinti ir palydėti tarptautinėje oro erdvėje virš Baltijos jūros skridusių Rusijos karinių orlaivių.

Pastarąjį kartą rami savaitė NATO naikintuvams buvo gegužės pradžioje. Vasarą šiuo požiūriu oro policijos misijos orlaiviai dirbo intensyviai, pasitaikydavo savaičių, kad tekdavo palydėti keliolika ar keliasdešimt Rusijos karo lėktuvų.

NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos.