Beveik 70 socialdemokratų traukiasi iš partijos
Be­veik 70 so­cial­de­mo­kra­tų Šiau­liuo­se pri­ėmė spren­di­mą trauk­tis iš Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos.

Pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me par­ti­ją pa­lie­kan­tys so­cial­de­mo­kra­tai sa­vo spren­di­mą aiš­ki­na „sky­riaus na­rių su­sis­kal­dy­mu, na­rių su­prie­ši­ni­mu bei va­do­vy­bės ne­ge­bė­ji­mu adek­va­čiai ver­tin­ti su­si­da­ru­sią si­tua­ci­ją“.

„De­ja dis­ku­si­ja, dia­lo­gas kaip bend­ra­vi­mo for­ma, pa­sta­rai­siais me­tais LSDP Šiau­lių sky­riu­je ne­be­ran­da vie­tos. Ki­to­kią nuo­mo­nę tu­rin­tys ir jos reikš­ti ne­bi­jan­tys par­tie­čiai yra at­stu­mia­mi, de­da­mos pa­stan­gos juos ša­lin­ti iš par­ti­jos“, – pa­skelb­ta­me pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės So­cia­li­nių rei­ka­lų de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Dei­vi­das Pe­tro­le­vi­čius.

Par­ti­ją pa­lie­kan­tys na­riai tei­gia, kad pa­si­trau­kę iš so­cial­de­mo­kra­tų jie ne­iš­sis­kirs­to, iš pra­džių kurs vi­suo­me­ni­nę or­ga­ni­za­ci­ją.

„No­rint kaž­ką pa­siek­ti, bū­ti­na tam ti­kra struk­tū­ra, tad kur­si­me ne­vy­riau­sy­bi­nę or­ga­ni­za­ci­ją, kar­tu veik­si­me, o at­ei­tis par­odys, ko­kį ke­lią mes pa­si­rink­si­me dėl po­li­ti­nių tiks­lų sie­ki­mo. Tarp pa­si­trau­ku­sių žmo­nių ma­to­me daug po­ten­cia­lo, no­ri­me bū­tų ak­ty­vūs sa­vo mies­to gy­ven­to­jai“, – BNS sa­kė Šiau­lių vi­ce­me­ras Do­mas Griš­ke­vi­čius.

„Ne­no­ri­me bū­ti dar vie­ni „gel­bė­to­jai“, tie­siog no­ri­me bū­ti ak­ty­vus ir at­sa­kin­gi sa­vo mies­to ir ša­lies pi­lie­čiai, pa­tys ku­rian­tys sa­vo kraš­to ge­ro­vę. Lie­ka­me vie­na ko­man­da, ku­ri ir to­liau ak­ty­viai da­ly­vaus mies­to ir ša­lies vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, siū­lys prob­le­mų spren­di­mo bū­dus, to­liau va­do­vau­sis pa­ma­ti­nė­mis kai­rio­sio­mis ver­ty­bė­mis – so­li­da­ru­mu, lais­ve ir ly­gy­be“, – pa­žy­mi vi­ce­me­ras.