Beveik 50 apylinkių teismų sujungiami į dvylika
Sei­mas an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no teis­mų re­for­mą, pa­gal ku­rią nuo 2018 me­tų 49 apy­lin­kių teis­mai su­jun­gia­mi į dvy­li­ka.

Taip pat Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dų ad­mi­nis­tra­ci­niai teis­mai bus pri­jun­gia­mi prie Kau­no apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nio teis­mo. Už ati­tin­ka­mą nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai ir de­vy­ni su­si­lai­kė.

Po re­for­mos liks Vil­niaus mies­to, Vil­niaus ra­jo­no, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių, Pa­ne­vė­žio, Aly­taus, Ma­ri­jam­po­lės, Plun­gės, Tau­ra­gės, Tel­šių ir Ute­nos apy­lin­kių teis­mai. Nu­ma­to­ma, kad kai ku­rie šiuo me­tu vei­kian­tys teis­mai bū­tų pri­jun­gia­mi prie ki­tų teis­mų, vie­toj vei­ku­sių at­ski­rų teis­mų įstei­giant teis­mų pa­da­li­nius – teis­mų rū­mus.

Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas į reor­ga­ni­za­vi­mo pro­ce­są ne­įtrauk­tas, at­siž­vel­gus į jo spe­ci­fi­nę kom­pe­ten­ci­ją.

Re­for­mą ini­ci­ja­vo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­ja, pert­var­ko­mis sie­kia­ma di­din­ti by­lų nag­ri­nė­ji­mo ope­ra­ty­vu­mą, su­vie­no­di­nant tei­sė­jų ir teis­mų dar­buo­to­jų dar­bo krū­vį, efek­ty­viau pa­nau­do­ti teis­mų žmo­giš­kuo­sius ir ma­te­ria­li­nius iš­tek­lius.