Beveik 2 tūkst. miškininkų piketuoja prie Seimo
Smar­kus lie­tus Vil­niu­je urė­di­jų re­for­ma ne­pa­ten­kin­tų miš­ki­nin­kų pla­nų ne­pa­kei­tė – apie 2 tūkst. ša­lies urė­di­jų dar­buo­to­jų ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko prie Sei­mo iš­sa­ky­ti ne­pa­si­ten­ki­ni­mo Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos su­pla­nuo­ta miš­kų ūkio pert­var­kos ei­ga.

Iš vi­sos Lie­tu­vos su­va­žia­vę miš­ki­nin­kai skan­da­vo: „Miš­kai vi­sų, o ne ke­lių“, „Mums miš­kas svar­bus“, „Lie­tus ne­bai­sus“.

„Mo­no­po­lis ne­ge­rai“, „Miš­kas be miš­ki­nin­kų, miš­kas – be šir­dies“, „Miš­ki­nin­kams vie­toj dar­bo – špy­ga?“, „O­li­gar­chams – me­die­na pus­vel­čiui?“, „Kai­mo žmo­nių at­lei­di­mai iš dar­bo – kai­mo su­nai­ki­ni­mas“, „Ar emig­ra­ci­ja ta­po nor­ma?“, „Lau­kia­me iš­dis­ku­tuo­tų, o ne slap­tų re­for­mų“, „Mes – už pa­gal­vo­tą ir aps­kai­čiuo­tą re­for­mą“, „Re­for­ma = miš­kų pri­va­ti­za­vi­mas“ – to­kius pla­ka­tus lai­kė lie­taus per­merk­ti mi­tin­go da­ly­viai.

64 me­tų Joa­na iš Vil­niaus sa­kė tu­rin­ti miš­ki­nin­ką anū­ką ir siek­da­ma jį, ku­rį re­for­ma taip pat pa­lies, pa­lai­ky­ti at­ėjo val­džiai pa­sa­ky­ti, kad „dėl pert­var­kos yra daug ne­ri­mo“.

„Jei­gu jį at­leis, o grei­čiau­siai, nes jis jau­nas, nes pa­liks vy­res­nio am­žiaus, su vai­kais, lik­si­me be svar­baus mai­tin­to­jo. Jis ga­li iš­va­žiuo­ti iš Lie­tu­vos,“ – su­sig­rau­di­nu­si tei­gė mo­te­ris.

„Tu­riu pen­kis vai­kus. Vi­si dar mo­kyk­li­nio am­žiaus. Dir­bu vie­nas, žmo­na na­muo­se. Ir kas bus jei­gu ma­ne at­leis?“ – dėl ne­ži­nios pik­ti­no­si 43-erių Ri­man­tas, į Vil­nių at­va­žia­vęs „iš be­veik Že­mai­ti­jos“.

Re­gi­na iš Vil­niaus tei­gė ne­san­ti nie­kaip su­si­ju­si su miš­ki­nin­kais, bet pik­ti­no­si, kad su šio sek­to­riaus žmo­nė­mis val­džia el­ge­si ne­gar­bin­gai – ne­su­tei­kia in­for­ma­ci­jos apie juos pa­lie­sian­čias re­for­mas.

„Ver­gų lai­kai pra­ėjo, jei­gu no­ri­me, kad žmo­nės dirb­tų, su jais rei­kia elg­tis gar­bin­gai, o kai darb­da­vys taip ne­da­ro, tai ir žmo­nės dir­ba ne pil­na ran­ka“, – sa­kė mi­tin­go da­ly­vė.

Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas pa­si­ge­do urė­di­jų re­for­mos eko­no­mi­nės nau­dos.

„Ar taip da­ro­mos re­for­mos? Ar tai yra vals­ty­bės tiks­las, kad žmo­nės ne­teks dar­bo tuo­se re­gio­nuo­se, kur ne­dar­bas di­džiau­sias?“ – klau­sė prof­są­jun­gų va­do­vas ir pa­ža­dė­jo rem­ti miš­ki­nin­kų ak­ci­jas.

Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rys kon­ser­va­to­rius Pa­ulius Sau­gar­das mi­tin­guo­to­jus ra­gi­nio ne­nu­leis­ti ran­kų, gar­siai skan­duo­ti, kad Sei­mas iš­girs­tų jų va­lią, ir ko­vo­ti dėl sa­vo tei­sių, nes, pa­sak jo, val­džia re­for­mas da­ro ne tuo­se sri­ty­se, kur pert­var­kų la­biau­siai rei­kia.

P.Sau­dar­gas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai siū­lo užuot dras­kius urė­di­jas, im­tis re­for­muo­ti at­lie­kų sek­to­rių: „Čia rei­kia reor­ga­ni­za­ci­jos“.

Miš­čiai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Li­nas Bal­sys me­lu pa­va­di­no opo­nen­tų aiš­ki­ni­mą, kad Sei­mui urė­di­jų re­for­mos ne­pat­vir­ti­nus, Lie­tu­va ne­bus pri­im­ta į Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ją (EB­PO), re­ko­men­duo­jan­čią ap­jung­ti smul­kias vals­ty­bės įmo­nes.

„Tai yra me­las. EB­PO do­ku­men­tuo­se nie­kur ne­kal­ba­ma apie jo­kias urė­di­jas“, – tei­gė L.Bal­sys.

Lie­tu­vos miš­ko ir miš­ko pra­mo­nės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­jos va­do­vė In­ga Ru­gi­nie­nė BNS džiau­gė­si, kad į mi­tin­gą su­si­rin­ko tiek daug miš­ko dar­buo­to­jų.

„Mes stip­rūs žmo­nės – sto­vi­me. Pa­mins mus ir pa­skui eis per ki­tas sri­tis?“ – BNS tei­gė I.Ru­gi­nie­nė.

Ji pra­ne­šė, kad jei­gu Sei­mas iki at­os­to­gų pa­tvir­tins re­for­mą, bus gal­vo­ja­ma apie ne­ter­mi­nuo­to strei­ko skel­bi­mą.

„Aiš­ku, aš Sei­me ant myg­tu­kų (bal­sa­vi­mo – BNS) ne­at­si­gul­siu, kad jie ne­spaus­tų. Bet ne­at­me­tam ga­li­my­bės da­ry­ti ne­ter­mi­nuo­tą strei­ką. Nes ne­su­de­ri­nus ne­ga­li bū­ti (da­ro­ma re­for­ma – BNS). Dar­buo­to­jų at­sto­vai tu­ri da­ly­vau­ti vi­suo­se pro­ce­suo­se“, – tvir­ti­no I.Ru­gi­nie­nė.

Pa­sak jos, dėl ne­ter­mi­nuo­to strei­ko bus ta­ria­ma­si ki­tą sa­vai­tę.

Įspė­ja­ma­sis miš­ki­nin­kų strei­kas vyks bir­že­lio 30-ąją – penk­ta­die­nį nuo 8 iki 10 val. Jo me­tu urė­di­jos at­liks tik bū­ti­niau­sias funk­ci­jas.

Po maž­daug po­ros va­lan­dų dis­ku­si­jų prie Sei­mo, mi­tin­go da­ly­viai prieš ne­de­mo­kra­tiš­ką ir ne­skaid­rią vals­ty­bi­nių miš­kų val­dy­mo re­for­mą, ku­rią Sei­mas nu­si­tei­kęs pa­tvir­tin­ti iki at­os­to­gų, ak­ci­ją tę­sė prie Pre­zi­den­tū­ros.

Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­tas re­for­mos pro­jek­tą pla­nuo­ja svars­ty­ti jau šį penk­ta­die­nį, nes ket­vir­ta­die­nį sa­vo iš­va­das, ku­rių par­ei­ka­la­vo penk­ta­da­lis par­la­men­ta­rų, dėl miš­kų pert­var­kos tu­ri pa­teik­ti eks­per­tai.

Ne­prik­lau­so­ma eks­per­ti­zė tu­ri at­sa­ky­ti tik į du klau­si­mus: ar Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­so­mis siū­lo­ma re­for­ma ati­tin­ka tei­sė­kū­ros pri­nci­pus, yra tin­ka­mai in­teg­ruo­ta į na­cio­na­li­nę tei­sės sis­te­mą ir ne­prieš­ta­rau­ja Lie­tu­vos tarp­tau­ti­niams įsi­pa­rei­go­ji­mams bei ar ji tei­gia­mai ver­tin­ti­na va­dy­bi­niu ir vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo po­žiū­riu.

Urė­di­jų pert­var­kos pla­nas nu­ma­to, kad vie­toj 42 urė­di­jų bus įsteig­ta vals­ty­bės įmo­nė „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“.