Beveidė Darbo partija
Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sa­ko ap­gai­les­tau­jan­ti, kad Dar­bo par­ti­ja šio­je Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je ne­tu­rė­jo rin­ki­mi­nio vei­do ir tei­gia, jog par­ti­jos va­do­vas eu­ro­par­la­men­ta­ras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis per vė­lai pra­ne­šė par­tie­čiams apie sa­vo ap­sisp­ren­di­mą ne­si­var­žy­ti dėl Sei­mo na­rio man­da­to.

L.Grau­ži­nie­nės tei­gi­mu, Dar­bo par­ti­jai bu­vo su­nku ir dėl to, kad ji yra ne­te­ku­si cha­riz­ma­tiš­ko ly­de­rio Vik­to­ro Us­pas­ki­cho, ku­ris yra pa­skel­bęs apie sa­vo pa­si­trau­ki­mą iš ak­ty­vios po­li­ti­kos.

„Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad šį kar­tą bu­vo su­nku, nes Vik­to­ras bu­vo ti­kras ly­de­ris, cha­riz­ma­tiš­kas ly­de­ris ir ka­dan­gi par­ti­jos pir­mi­nin­kas (Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis) nė­jo pats į rin­ki­mus, tai mū­sų par­ti­jai bu­vo ne­leng­va šiuo­se rin­ki­muo­se. Man gai­la bu­vo, kad Dar­bo par­ti­ja ne­tu­rė­jo rin­ki­mi­nio vei­do“, – „In­fo TV“ sek­ma­die­nį sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas eu­ro­par­la­men­ta­ras V.Ma­zu­ro­nis lie­pos pa­bai­go­je pa­skel­bė ne­da­ly­vau­sian­tis Sei­mo rin­ki­muo­se, nes ne­no­ri pa­ves­ti anks­čiau Eu­ro­pos Par­la­men­to rin­ki­muo­se už jį bal­sa­vu­sių rin­kė­jų. Po šio V.Ma­zu­ro­nio spren­di­mo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šo ly­de­riu ta­po par­la­men­ta­ras par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Dauk­šys.

Pa­sak L.Grau­ži­nie­nės, Sei­mo na­rys K.Dauk­šys pa­si­rink­tas par­ti­jos są­ra­šo ly­de­riu li­kus ne­daug lai­ko iki rin­ki­mų pra­džios, tad ne­bu­vo lai­ko jo, kaip par­ti­jos ved­lio įvaiz­džiui su­kur­ti.

„Ma­nau, kad par­ti­jos pir­mi­nin­kas ga­lė­jo anks­čiau bent jau par­ti­jos vi­du­je pa­sa­ky­ti, kad jis ne­is ir to­kiu at­ve­ju mes tu­rė­tu­me dau­giau lai­ko ir K.Dauk­šiui kaip są­ra­šo ly­de­riui su­for­muo­ti sa­vo ri­ki­mų kam­pa­ni­ją, sa­vo įvaiz­dį“, – sa­kė L.Grau­ži­nie­nė.

Ji tei­gė, be ki­ta ko, ne­at­me­tan­ti ir ga­li­mo „juo­džiau­sio sce­na­ri­jaus“ šiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se, kad Dar­bo par­ti­jos ar kai ku­rių ki­tų da­bar­ti­nių par­la­men­ti­nių par­ti­jų – „tvar­kie­čių“ ar li­be­ra­lų bal­sus ga­li su­si­rink­ti An­ti­ko­rup­ci­nė Nag­lio Pu­tei­kio ir Kris­tu­po Kri­vic­ko koa­li­ci­ja, ku­ri šluo­ja va­di­na­muo­sius pro­tes­to bal­sus.

L.Grau­ži­nie­nė taip pat kri­ti­ka­vo sa­vo par­tie­tės Šir­vin­tų ra­jo­no me­rės Ži­vi­lės Pins­ku­vie­nės veiks­mus rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se.

Mo­lė­tų – Šir­vin­tų apy­gar­dos rin­ki­mų ko­mi­si­ja pra­dė­jo ty­ri­mą dėl Šir­vin­tų ra­jo­no me­rės „dar­bie­tės“ Ži­vi­lės Pins­ku­vie­nės, ku­ri kal­ti­na­ma, jog da­ly­vau­da­ma rin­ki­muo­se kaip ste­bė­to­ja truk­dė rin­kė­jams nau­do­tis rin­ki­mų tei­se ir gal­būt agi­ta­vo, nors tai šeš­ta­die­nį bu­vo drau­džia­ma.

„Ne kar­tą par­ti­jo­je bu­vo kal­bė­ta apie Ži­vi­lės to­kius vaikš­čio­ji­mus ties įsta­ty­mo ri­ba. Ir tai, kaip ji da­bar agi­ta­vo ir­gi ne­pa­tei­si­na­ma. Ma­nau, tu­ri bū­ti tam ti­kros ri­bos ir nie­kas Lie­tu­vo­je ne­bu­vo su­gal­vo­ję va­žiuo­ti kaip ste­bė­to­jui iš­rink­tam tie­sio­giai me­rui. Kai kur rei­kia jau ir stab­tel­ti, kai kur gal per daug yra“, –svars­tė L.Grau­ži­nie­nė.

Per 2012 me­tus Dar­bo par­ti­ja po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro bu­vo iš­ko­vo­ju­si dau­giau­sia bal­sų dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je – 19,8 proc., ta­čiau po an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro iš vi­so ga­vu­si 29 man­da­tus li­ko tre­čio­je vie­to­je po so­cial­de­mo­kra­tų ir kon­ser­va­to­rių.

Dar­bo par­ti­ja pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus dir­bo val­dan­čio­jo­je koa­li­ci­jo­je su So­cial­de­mo­kra­tais ir „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja.