Bepiločiai aparatai - pareigūnų galvos skausmas
Mū­sų ša­ly­je po­pu­lia­rė­jan­tys be­pi­lo­čiai skrai­dy­mo apa­ra­tai vis daž­niau tam­pa nu­si­kal­tė­lių pa­gal­bi­nin­kais. Par­ei­gū­nai pri­pa­žįs­ta kol kas esan­tys bė­jė­giai ko­vo­ti su šiuo reiš­ki­niu.

Pra­ėju­sio ket­vir­ta­die­nio nak­tį Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­mų pri­žiū­rė­to­jai tris­kart pa­ste­bė­jo virš įstai­gos skrai­dan­tį ob­jek­tą. Ki­lo įta­ri­mas, kad nau­do­jan­tis nuo­to­li­nio val­dy­mo be­pi­lo­čiu apa­ra­tu nu­teis­tie­siems ban­do­ma įmes­ti drau­džia­mų daik­tų. Par­ei­gū­nai pa­ti­kri­no te­ri­to­ri­jas, virš ku­rių jis skrai­dė, ta­čiau pa­ieš­kos bu­vo be­vai­sės.

Ry­tą pa­pil­do­mai pa­ti­krin­ta ga­my­bi­nė zo­na ir pa­sta­tų sto­gai. Ant vie­no sto­go ras­tas ne­ma­žas ke­tur­kam­pis pa­ke­tas. Ja­me bu­vo aš­tuo­ni mo­bi­lio­jo ry­šio te­le­fo­nai.

Ke­lia nerimą

Tai pir­mas už­fik­suo­tas at­ve­jis Lie­tu­vo­je, kai nu­teis­tie­siems drau­džia­mi tu­rė­ti daik­tai bu­vo per­mes­ti nau­do­jan­tis be­pi­lo­čiais. Ar to­kių mė­gi­ni­mų bū­ta dau­giau - ne­ži­nia. Ta­čiau vien pra­ėju­sią sa­vai­tę Ma­ri­jam­po­lės pa­tai­sos na­mų par­ei­gū­nai už­fik­sa­vo 6 at­ve­jus, kai virš šios įka­li­ni­mo įstai­gos skrai­dė be­pi­lo­čiai. Jie bu­vo pa­ste­bė­ti ir virš Aly­taus, Pra­vie­niš­kių pa­tai­sos na­mų.

Ka­lė­ji­mų de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Ži­vi­lė Mi­kė­nai­tė ne­slė­pė, kad vis la­biau Lie­tu­vo­je įsit­vir­ti­nan­čios nuo­to­li­nio val­dy­mo skrai­dyk­lės jau ke­lia ne­ri­mą. „Su Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos at­sto­vais dis­ku­tuo­ja­me ir gal­vo­ja­me, kaip iš­spręs­ti šią prob­le­mą. Aki­vaiz­du, kad tai tik pra­džia, ir be­pi­lo­čiai at­ei­ty­je mums bus ti­kras gal­vos skaus­mas", - sa­kė ji.

Va­gys­tę sie­ja su skraidykle

Ro­kiš­kio ra­jo­no ūki­nin­kas Gin­ta­ras Zo­lu­ba bai­gian­tis pa­va­sa­riui virš sa­vo so­dy­bos pa­ste­bė­jo be­pi­lo­tį apa­ra­tą. Jis skri­do vos 1-2 me­trų aukš­ty­je nuo ūki­nių pa­sta­tų sto­gų. Iš pra­džių ūki­nin­kas pa­ma­nė, kad taip dir­ba ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai ar­ba yra at­lie­ka­mi pa­sta­tų ma­ta­vi­mo dar­bai. Pra­ėjus vos dviem sa­vai­tėms ro­kiš­kė­no ūkis bu­vo ap­vog­tas. Į ga­ra­žą įsi­lau­žę va­gys iš jo iš­ne­šė vis­ką, ką ne­sun­ku par­duo­ti - dar­žo pjūk­lus, žo­liap­jo­ves, kir­vius ir ki­tus prie­tai­sus. Ūki­nin­kas pa­tir­tą ža­lą įver­ti­no 3,5 tūkst. eu­rų.

G. Zo­lu­ba va­gys­tę lin­kęs sie­ti bū­tent su be­pi­lo­čio apa­ra­to ap­si­lan­ky­mu.

LŽ kal­bin­tas Ro­kiš­kio ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Eu­ge­ni­jus Šo­pis tei­gė, kad dėl va­gys­tės yra pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, įta­ria­mie­ji dar ne­nus­ta­ty­ti. „Neat­me­ta­me ti­ki­my­bės, kad gal­būt be­pi­lo­čiu bu­vo žval­go­ma­si ren­gian­tis nu­si­kal­ti­mui. Ta­čiau tai kol kas ne­pat­vir­tin­ta ver­si­ja“, - sa­kė jis.

Skrai­dyk­lių virš sa­vo so­dy­bų Ro­kiš­kio ra­jo­ne yra ma­tę ir dar ke­li ūki­nin­kai.

At­sa­ko­my­bė nenumatyta

Įsi­gy­ti be­pi­lo­tį apa­ra­tą Lie­tu­vo­je - jo­kio var­go. In­ter­ne­te pil­na skel­bi­mų, ku­riuo­se už skrai­dyk­les pra­šo­ma nuo ke­lių de­šim­čių iki ke­lių tūks­tan­čių eu­rų. Ma­no­ma, kad kas­dien be­pi­lo­čių apa­ra­tų par­kas Lie­tu­vo­je pa­si­pil­do be­veik de­šim­čia to­kių skrai­dyk­lių.

Ci­vi­li­nės avia­ci­jos ad­mi­nis­tra­ci­jos (CAA) iš­leis­tos Be­pi­lo­čių or­lai­vių nau­do­ji­mo tai­syk­lės lei­džia nuo­to­li­niu bū­du val­do­mų or­lai­vių skry­džius tik ma­to­mu­mo zo­no­je, ta­čiau ne­ga­li­ma skris­ti ar­čiau kaip per 50 me­trų iki pa­sta­tų, au­to­mo­bi­lių ir žmo­nių, taip pat ar­čiau kaip 1,8 ki­lo­me­tro spin­du­liu nuo tarp­tau­ti­nių Vil­niaus, Kau­no, Pa­lan­gos ir Šiau­lių oro uos­tų bei te­ri­to­ri­jo­je, ku­rio­je to­kius skry­džius drau­džia vie­tos sa­vi­val­dy­bė.

Kaip pri­pa­ži­no Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Li­na Ne­mei­kai­tė, nei ad­mi­nis­tra­ci­nė, nei bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už šių tai­syk­lių ne­si­lai­ky­mą kol kas ne­nu­ma­ty­ta.

Anot jos, net ir tais at­ve­jais, jei­gu virš pri­va­čios te­ri­to­ri­jos skrai­dan­tis be­pi­lo­tis apa­ra­tas bū­tų nu­muš­tas, grei­čiau­siai tek­tų at­ly­gin­ti ža­lą jo sa­vi­nin­kui. Ta­čiau nu­baus­ti be­pi­lo­čių or­lai­vių nau­do­to­jus už jų skrai­di­ni­mą pri­va­čio­je erd­vė­je, jei jie ne­pa­da­ro tur­ti­nės ar ki­tos ža­los, nė­ra ga­li­my­bių.

„Pa­ma­čius be­pi­lo­tį or­lai­vį sa­vo val­do­se ir įta­riant, kad jis ga­li bū­ti nau­do­ja­mas nu­si­kals­ta­mais tiks­lais, rei­kė­tų pra­neš­ti po­li­ci­jai, o kiek­vie­nas at­ve­jis dėl pri­va­tu­mo pa­žei­di­mų bū­tų nag­ri­nė­ja­mas at­ski­rai“, - aiš­ki­no L. Ne­mei­kai­tė.

Pa­si­gen­da tei­si­nės bazės

LŽ kal­bin­tas Lie­tu­vos be­pi­lo­čių or­lai­vių nau­do­to­jų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas An­ta­nas Ged­vi­las ap­gai­les­ta­vo, kad tech­ni­kos nau­jo­ves pir­mie­ji daž­nai pra­de­da nau­do­ti nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vai, bet ne tie, ku­riems jos yra skir­tos.

„Tai dar­bo ins­tru­men­tas, su ku­riuo ga­li­ma pa­da­ry­ti ar­ba ge­rą, ar­ba blo­gą dar­bą. Ko­kį - pri­klau­so nuo žmo­gaus“, - tei­gė jis. Mat be­pi­lo­čiai apa­ra­tai ga­li bū­ti la­bai pla­čiai nau­do­ja­mi - jie ga­li tap­ti pa­gal­bi­nin­kais ūki­nin­kams, pri­sta­ty­ti pre­kes. Šiuo me­tu ga­na daž­nai nau­do­ja­mi fo­tog­ra­fuo­ti ir fil­muo­ti iš oro.

„Ma­nau, kad jau rei­kia vals­ty­bės mas­tu gal­vo­ti, kaip tei­siš­kai su­re­gu­liuo­ti be­pi­lo­čių nau­do­ji­mą, kol mū­sų vi­suo­me­nė dar ne­su­si­dū­rė su ta gau­sy­be prob­le­mų, ku­rių ga­li kil­ti nau­do­jan­tis šių skrai­dy­mo apa­ra­tų ga­li­my­bė­mis“, - pa­žy­mė­jo A. Ged­vi­las.

Va­kar pa­aiš­kė­jo, kad CAA pa­tvir­ti­no at­nau­jin­tas Be­pi­lo­čių or­lai­vių nau­do­ji­mo tai­syk­les, ku­rios įsi­ga­lios per ke­lias ar­ti­miau­sias die­nas. Virš tan­kiai ap­gy­ven­din­tų te­ri­to­ri­jų bus ga­li­ma skrai­dy­ti tik ser­ti­fi­kuo­tiems ūki­nę, ko­mer­ci­nę ar ki­tą spe­cia­lią veik­lą vyk­dan­tiems or­lai­viams, nuo­to­li­niu bū­du val­do­miems pa­ty­ru­sių pi­lo­tų. Iš­im­tys, lei­džian­čios skrai­dy­ti be­pi­lo­čiams or­lai­viams ur­ba­ni­zuo­to­se te­ri­to­ri­jo­se, bus su­tei­kia­mos tik tam ti­krai da­liai as­me­nų. Iki šiol dėl iš­im­čių ga­lė­da­vo kreip­tis bet kas. Kaip ir iki šiol, tai­syk­lės ga­lios tik su­nkes­niems nei 300 gra­mų apa­ra­tams.

Nau­jo­mis tai­syk­lė­mis iš pra­džių taip pat no­rė­ta nu­sta­ty­ti drau­di­mą be­pi­lo­čiams skrai­dy­ti virš įka­li­ni­mo įstai­gų, bet ap­sisp­ręs­ta tai pa­da­ry­ti at­ei­ty­je.