Bendriems mokymams į Lietuvą atvyko 80 JAV karių
Vil­niaus tarp­tau­ti­nia­me oro uos­te nu­si­lei­do Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų ka­ri­nių oro pa­jė­gų trans­por­to lėk­tu­vas C-17 „Glo­be­mas­ter", ku­riuo į Lie­tu­vą bend­roms pra­ty­boms  at­vy­ko apie 80 Vo­kie­ti­jo­je dis­lo­kuo­to JAV 4-osios pės­ti­nin­kų di­vi­zi­jos va­do­va­vi­mo ele­men­to ka­rių, va­do­vau­ja­mų bri­ga­dos ge­ne­ro­lo Mi­chae­lio Tar­sos.

Lie­pos 1 - 8 die­no­mis di­vi­zi­jos va­do­va­vi­mo ele­men­to ka­riai da­ly­vaus tre­ni­ruo­tė­se Adol­fo Ra­ma­naus­ko ko­vi­nio ren­gi­mo cen­tre Ne­men­či­nė­je, taip pat vyks į pra­ty­bas ke­liuo­se ša­lies ra­jo­nuo­se. JAV ir Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų šta­bo ka­riai vyk­dys bend­rus mo­ky­mus, per ku­riuos da­ly­sis pa­tir­ti­mi, to­bu­lins tar­pu­sa­vio są­vei­ką, su­si­pa­žins su Lie­tu­vos re­gio­no spe­ci­fi­ka ir geog­ra­fi­ja.

„Vi­są sa­vai­tę Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės sau­su­mos pa­jė­gų šta­bo ir di­vi­zi­jos va­do­va­vi­mo ele­men­to ka­riai ne tik de­rins ir koor­di­nuos tar­pu­sa­vio veiks­mus, bet ir da­lin­sis pa­tir­ti­mi, tai pa­dės at­ei­ty­je pla­nuo­jant ir koor­di­nuo­jant bend­ras ope­ra­ci­jas. Ti­ki­mės, kad ši mū­sų ir at­vy­ku­sių są­jun­gi­nin­kų tre­ni­ruo­tė – tai tik vie­nas iš dau­ge­lio bend­rų ren­gi­nių, ku­rių at­ei­ty­je tik dau­gės ir ku­rie pe­raugs į pla­tes­nio spek­tro bend­ra­dar­bia­vi­mą," – sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų šta­bo vir­ši­nin­kas pul­ki­nin­kas Da­lius Po­le­kaus­kas.

„Mums tai ne­ei­li­nė ga­li­my­bė iš ar­čiau su­si­pa­žin­ti ir pa­si­keis­ti ži­nio­mis su vie­nais iš mū­sų pa­grin­di­nių par­tne­rių šia­me re­gio­ne – Lie­tu­vos ka­riais. Tai, kad va­do­va­vi­mo ele­men­tas at­vy­ko čia, yra da­lis ope­ra­ci­jos „At­lan­to ryž­tas", ku­rios me­tu mes iš­ban­do­me sa­vo ga­li­my­bes," – sa­kė 4-osios di­vi­zi­jos šta­bo val­dy­mo ele­men­tui va­do­vau­jan­tis brg. gen. M. Tar­sa.

4-osios pės­ti­nin­kų di­vi­zi­jos šta­bas yra nuo­lat dis­lo­kuo­tas Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se, o Vo­kie­ti­jo­je dis­lo­kuo­tas šios di­vi­zi­jos va­do­va­vi­mo ele­men­tas yra at­sa­kin­gas už JAV sau­su­mos pa­jė­gų ope­ra­ci­jos „At­lan­to ryž­tas" (angl. „O­pe­ra­tion At­lan­tic Re­sol­ve") Bal­ti­jos ša­ly­se ir Len­ki­jo­je vyk­dy­mą. Plė­to­da­ma Lie­tu­vos ir JAV 4-osios pės­ti­nin­kų di­vi­zi­jos bend­ra­dar­bia­vi­mą ir stip­rin­da­ma są­vei­ką su Lie­tu­vos ka­riuo­me­ne, JAV to­liau de­mons­truo­ja įsi­pa­rei­go­ji­mų dėl sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mo Bal­ti­jos re­gio­no ša­lims pa­tvir­ti­ni­mą.

2014 m. pa­va­sa­rį po ag­re­sy­vių Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je pra­dė­ju­sios ope­ra­ci­ją „At­lan­to ryž­tas" JAV ro­do sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą NA­TO są­jun­gi­nin­kams už­ti­kri­nant sau­gu­mą ir plė­to­da­ma są­jun­gi­nin­kų bend­rų veiks­mų su­de­ri­na­mu­mą per įvai­rias pra­ty­bas ir mo­ky­mus taip pri­si­de­da prie NA­TO su­tar­tų at­gra­sy­mo prie­mo­nių įgy­ven­di­ni­mo.

Nuo ope­ra­ci­jos pra­džio­se Lie­tu­vo­je bend­roms pra­ty­boms su Lie­tu­vos sau­su­mos pa­jė­gų ka­riais ir ki­tų ša­ly­je ro­tuo­ja­mų są­jun­gi­nin­kų – Vo­kie­ti­jos, Por­tu­ga­li­jos, Da­ni­jos, Veng­ri­jos – ka­riais jau da­ly­va­vo še­šios JAV ka­rių pa­mai­nos. Ne­tru­kus juos keis nau­ji JAV sau­su­mos pa­jė­gų ka­riai.