Bendras rinkėjų aktyvumas didesnis nei 2012-aisiais
Sei­mo rin­ki­muo­se sek­ma­die­nį iki 10 val. bal­sa­vo 4,8 proc. rin­kė­jų, šiek tiek ma­žiau nei per pra­ėju­sius rin­ki­mus 2012 me­tais, ta­čiau įver­ti­nus ir iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo duo­me­nis ak­ty­vu­mas šie­met – šiek tiek di­des­nis.

Šiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se iš anks­to – sa­vi­val­dy­bė­se, spe­cia­liuo­se pa­štuo­se bei na­muo­se – bal­sa­vo 6,66 proc. rin­kė­jų, už­sie­ny­je esan­čiuo­se ka­ri­niuo­se vie­ne­tuo­se bal­sa­vo dar 202 pi­lie­čiai. Kar­tu su sek­ma­die­nio bal­sais, bend­ras ak­ty­vu­mas jau sie­kia 11,48 proc., ro­do Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) skel­bia­mi duo­me­nys.

„Di­de­lis ak­ty­vu­mas, pa­tys ak­ty­viau­si šiuo me­tu Nal­šios apy­gar­dos rin­kė­jai, ten jau bal­sa­vo 17,63 proc., taip pat ak­ty­vūs Va­rė­nos-Tra­kų apy­gar­dos rin­kė­jai, o Pa­ne­rių, Vil­niaus mies­tas, Ma­rių Klai­pė­do­je, ma­žiau ak­ty­vūs, tra­di­ciš­kai ma­žiau ak­ty­vi Nau­jo­sios Vil­nios rin­ki­mų apy­gar­da“, – per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją sek­ma­die­nį sa­kė VRK pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas.

Pra­ėju­siuo­se rin­ki­muo­se sa­vo va­lią iki 10 val. rin­ki­mų die­ną bu­vo par­eiš­kę 5,35 proc. rin­kė­jų, bet iš­anks­ti­nia­me bal­sa­vi­me da­ly­va­vo šiek tiek ma­žiau – 5,51 proc. rin­kė­jų, dar 199 ka­ri­niuo­se da­li­niuo­se už­sie­ny­je esan­tys pi­lie­čiai, ir bend­ras ak­ty­vu­mas sie­kė per 10,8 pro­cen­to.

Ko­mi­si­jos va­do­vas pa­žy­mė­jo, kad šie rin­ki­mai – pir­mie­ji, kuo­met ak­ty­vu­mas skel­bia­mas kas va­lan­dą, o ne tik 10, 14 ir 19 val., kaip vi­suo­se anks­tes­niuo­se rin­ki­muo­se. 11 val. duo­me­ni­mis, iš vi­so Sei­mo rin­ki­muo­se (su iš­anks­ti­niais bal­sais) rin­ki­muo­se jau yra bal­sa­vę 15,73 proc. rinkėjų

Bend­ras ak­ty­vu­mas per pra­ėju­sius rin­ki­mus sie­kė 52,93 pro­cen­to, o rin­ki­mų die­ną iki 14 val. bu­vo bal­sa­vę 25,85 proc., iki 19 val. – 44,62 proc. rin­kė­jų.

VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja Lau­ra Mat­jo­šai­ty­tė sa­kė, kad iki šiol die­nos po­li­ci­jo­je yra gau­ti 57 pra­ne­ši­mai apie ga­li­mus rin­ki­mų pa­žei­di­mus, pra­dė­ti du iki­teis­mi­niai ty­ri­mai – Drus­ki­nin­kų ir Aly­taus aps­kri­ty­se.

„Dau­giau­sia pra­ne­ši­mų iš­anks­ti­nio bal­sa­vi­mo me­tu bu­vo gau­ta iš Tau­ra­gės, Aly­taus, Kau­no, Šiau­lių aps­kri­čių, ma­žiau­siai – iš Ma­ri­jam­po­lės, Tel­šių, pa­ste­bė­ti to­kie ga­li­mi pa­žei­di­mai kaip rin­kė­jų pa­ve­žė­ji­mas, ne­blai­vių as­me­nų at­ėji­mas bal­suo­ti, rin­ki­mų ste­bė­to­jai nu­ro­di­nė­ja, už ką bal­suo­ti, į bal­sa­vi­mo apy­lin­kę at­ei­na as­me­nys su kan­di­da­tų lanks­ti­nu­kais, ga­vo­me nu­sis­kun­di­mų, kad plė­šo­mi rin­ki­mų pla­ka­tai, agi­ta­ci­jos drau­di­mo lai­ko­tar­piu vyk­do­ma agi­ta­ci­ja“, – sa­kė L.Mat­jo­šai­ty­tė.

Pa­sak jos, sek­ma­die­nį po­li­ci­ja ga­vo pen­kis pra­ne­ši­mus apie ga­li­mus pa­žei­di­mus, Anykš­čiuo­se pra­neš­ta apie ga­li­mą bal­sų pir­ki­mo at­ve­jį. „A­nykš­čiuo­se gau­tas pra­ne­ši­mas, kad dvi mo­te­rys ir vy­ras siū­lė bal­suo­ti už vie­ną par­ti­ją ir siū­lė 10 eu­rų už bal­sa­vi­mą, in­for­ma­ci­ją ti­kri­na po­li­ci­jos par­ei­gū­nai“, – sa­kė VRK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­ja.

Lie­tu­vo­je sek­ma­die­nį vyks­ta Sei­mo rin­ki­mai. Bal­sa­vi­mas rin­ki­mų apy­lin­kė­se pra­si­de­da 7 ir baig­sis 20 va­lan­dą. Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­ja per 1400 kan­di­da­tų, de­šimt į vie­ną vie­tą. Dvy­li­ka par­ti­jų sa­va­ran­kiš­kai da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se, o ke­tu­rios yra su­da­riu­sios dvi koa­li­ci­jas.

Rin­kė­jų są­ra­šuo­se šie­met įra­šy­ti 2 mln. 504 tūkst. 267 rin­kė­jai, maž­daug 75 tūkst. ma­žiau nei per 2012 me­tų rin­ki­mus.

Sei­mą su­da­ro 141 Sei­mo na­rys – Tau­tos at­sto­vai ren­ka­mi ket­ve­riems me­tams vien­man­da­tė­se ir dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­se slap­tu bal­sa­vi­mu tie­sio­gi­niuo­se miš­rios sis­te­mos rin­ki­muo­se. Dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je iš par­ti­jų ir koa­li­ci­nių są­ra­šų ren­ka­mi 70 Sei­mo na­rių, o vien­man­da­tė­se apy­gar­do­se, kur žmo­nės bal­suo­ja už kon­kre­tų kan­di­da­tą – 71.