Bendrabučiai virsta vaikų namais
Sie­kiant už­da­ry­ti iki šiol vi­so­je ša­ly­je vei­ku­sius vai­kų glo­bos na­mus, ma­ža­me­čiai vis daž­niau ran­da prie­globs­tį mo­kyk­lų bend­ra­bu­čiuo­se.

Mū­sų ša­ly­je yra 95 bend­ro­jo la­vi­ni­mo mo­kyk­los, tu­rin­čios bend­ra­bu­čius. Juo­se gy­ve­na 3172 jau­nuo­liai ir vai­kai, tarp jų – ir 110 iki­mo­kyk­li­nu­kų. Šiuos fak­tus pa­tei­kė Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­ga, ty­ru­si, kaip už­ti­kri­na­mos mo­kyk­lų bend­ra­bu­čiuo­se gy­ve­nan­čių vai­kų tei­sės ir tei­sė­ti in­te­re­sai.

Ty­ri­mą at­li­ku­si tar­ny­ba, va­do­vau­ja­ma Edi­tos Žio­bie­nės, at­krei­pė dė­me­sį į skan­da­lin­gą fak­tą, kad mo­kyk­lų bend­ra­bu­čiuo­se spar­čiai dau­gė­ja ma­žy­lių, ku­rie pri­va­lė­tų aug­ti šei­mo­se. Ji pa­brė­žė, kad mo­kyk­lų bend­ra­bu­čiai tam­pa al­ter­na­ty­va vai­kų glo­bos įstai­goms – vai­kai juo­se ap­gy­ven­di­na­mi vals­ty­bei ne­ge­bant ki­taip iš­spręs­ti ne­pil­na­me­čių ne­prie­žiū­ros šei­mo­se prob­le­mų.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­gos spe­cia­lis­tų iš­va­das pa­tvir­ti­no ir bend­ra­bu­čius tu­rin­čių mo­kyk­lų va­do­vai. Ta­čiau jie įsi­ti­ki­nę, kad bend­ra­bu­čiai – ne tik ge­riau­sia al­ter­na­ty­va vai­kų glo­bos na­mas, bet kol kas ir vie­nin­te­lė iš­ei­tis Lie­tu­vai, sku­ban­čiai už­da­ri­nė­ti vai­kų glo­bos na­mus.

Editos Žiobienės vadovaujama tarnyba atkreipia dėmesį į skandalingą faktą, kad mokyklų bendrabučiuose sparčiai daugėja mažamečių, kurie privalėtų augti šeimose./"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Bend­ra­bu­ty­je ge­riau nei namuose

Šiais moks­lo me­tais mo­kyk­lų bend­ra­bu­čiuo­se gy­ve­na 552 so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­mo­se au­gan­tys vai­kai, nors prieš ket­ve­rius me­tus to­kių bu­vo ma­žiau – 476. Kaip di­džiu­lę prob­le­mą vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­rė įver­ti­no tai, kad per pa­sta­ruo­sius ket­ve­rius me­tus mo­kyk­lų bend­ra­bu­čiuo­se ko­ne treč­da­liu pa­dau­gė­jo iki­mo­kyk­li­nu­kų. Pa­sak Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos spe­cia­lis­tų at­lik­to ty­ri­mo, šiems vai­kams ypač rei­kia šei­mos ap­lin­kos, nuo ku­rios jie at­ski­ria­mi ir dėl to, jog su­in­te­re­suo­tos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos per ma­žai sten­gia­si, kad vai­kas ga­lė­tų aug­ti su tė­vais.

„Iš­ties, jei vai­kai tu­rė­tų nor­ma­lias šei­mas, bend­ra­bu­čio mū­sų mo­kyk­lai rei­kė­tų vien sto­vyk­loms reng­ti. Ta­čiau da­bar si­tua­ci­ja to­kia, kad dau­ge­liui vai­kų tam­pa­me prie­bė­ga, kur jie ga­li pa­val­gy­ti, su­šil­ti, par­uoš­ti pa­mo­kas“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Ma­žei­kių ra­jo­no Ži­di­kų Ma­ri­jos Peč­kaus­kai­tės gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Ri­ma Šir­vins­kie­nė. Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­gos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, šios gim­na­zi­jos bend­ra­bu­ty­je ap­gy­ven­din­ti 45 vai­kai. Pa­sak di­rek­to­rės, bend­ra­bu­ty­je iš­ties gy­ve­na tie vai­kai, ku­rių na­muo­se – ne­pri­tek­lius. „Nie­kas ne­ver­čia jų gy­ven­ti mo­kyk­los bend­ra­bu­ty­je. Ta­čiau esa­me pa­ste­bė­ję, kad vai­kams čia ge­riau nei jų pa­čių na­muo­se, tad jie, auk­lė­to­jų pri­žiū­ri­mi, mie­lai gy­ve­na bend­ra­bu­ty­je“, – sa­kė R. Šir­vins­kie­nė.

Gelbs­ti vaikus

Kaip pa­sa­ko­jo R. Šir­vins­kie­nė, jos va­do­vau­ja­mą mo­kyk­lą pa­si­rin­ko ir už 25 ki­lo­me­trų nuo Ži­di­kų esan­čių Ma­žei­kių glo­bos na­mų moks­lei­vis, tad ir jam su­tei­kia­ma pa­sto­gė bend­ra­bu­ty­je. „Be to, į mū­sų mo­kyk­los bend­ra­bu­tį iš tė­vų dėl ne­prie­žiū­ros pa­im­tus vai­kus at­ve­ža ir vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai“, – sa­kė pe­da­go­gė.

Di­rek­to­rės tei­gi­mu, siek­da­mi, kad bend­ra­bu­ty­je gy­ve­nan­čių vai­kų ir jų tė­vų ry­šiai tap­tų glau­des­ni, pe­da­go­gai į bend­ra­bu­tį kvie­čia ir vai­kų tė­vus. Čia jie mo­ko­mi so­cia­li­nių įgū­džių (pa­vyz­džiui, per­vilk­ti pa­ta­ly­nę, pa­klo­ti lo­vą, iš­trink­ti vai­kui gal­vą), jiems su­tei­kia­ma ir bend­ra­vi­mo su at­ža­lo­mis ži­nių. „Ma­nau, kad su­da­ry­da­mi ga­li­my­bes vai­kams gy­ven­ti bend­ra­bu­ty­je mes ne tik ne­pa­žei­džia­me jų tei­sių, bet ir pa­pras­čiau­siai gelbs­ti­me juos“, – įsi­ti­ki­nu­si R. Šir­vins­kie­nė. Anot jos, jei bū­tų nu­tar­ta at­si­sa­ky­ti ir mo­kyk­lų bend­ra­bu­čių, ša­ly­je pri­reik­tų daug dau­giau so­cia­li­nių dar­buo­to­jų, ku­rie tu­rė­tų ei­ti į šei­mas, pa­dė­ti vai­kams ruo­šti pa­mo­kas, mo­ky­ti juos tvar­ky­tis ir dau­gy­bės ki­tų da­ly­kų, ku­rių da­bar mo­ko bend­ra­bu­čių auk­lė­to­jai.

Šir­vin­tų ra­jo­no Gel­vo­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los bend­ra­bu­ty­je glau­džia­si 21 vai­kas. „Į mū­sų bend­ra­bu­tį jie daž­nai at­vyks­ta re­ko­men­da­vus vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tams. Iš var­ga­nų są­ly­gų at­ėję vai­kai pas mus at­kun­ta, at­si­tie­sia ir fi­ziš­kai, ir dva­siš­kai“, – džiau­gė­si Gel­vo­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los di­rek­to­rė Ona Va­lan­čie­nė. Ji taip pat pa­sa­ko­jo apie rė­mė­jus. „Al­mos Adam­kie­nės fon­das bend­ra­bu­čiui pa­do­va­no­jo skal­byk­lę. Bend­ra­bu­ty­je esa­me įsi­ren­gę vir­tu­vė­lę, iš „Mais­to ban­ko“ gau­na­me mais­to pro­duk­tų. Tad vai­kai bend­ra­bu­ty­je mo­ko­si skalb­ti, pa­si­ga­min­ti val­gy­ti, to na­muo­se jie gal­būt taip ir ne­iš­mok­tų“, – sa­kė O. Va­lan­čie­nė. Di­rek­to­rės tei­gi­mu, jau­niau­siam Gel­vo­nų vi­du­ri­nės mo­kyk­los bend­ra­bu­čio gy­ven­to­jui – še­še­ri, o ma­žiau­sias at­stu­mas tarp bend­ra­bu­čio ir ja­me gy­ve­nan­čio vai­ko tė­vų – ke­tu­ri ki­lo­me­trai.

Ne­ma­to ki­tos išeities

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kon­tro­lie­riaus įstai­gos spe­cia­lis­tai at­krei­pė dė­me­sį ir į Va­rė­nos ra­jo­no Mer­ki­nės pa­grin­di­nę mo­kyk­lą, kaip tu­rin­čią ne­ma­žai bend­ra­bu­ty­je ap­gy­ven­din­tų vai­kų. Ta­čiau, „Lie­tu­vos ži­nių“ duo­me­ni­mis, nuo rug­sė­jo ši mo­kyk­la pa­nai­kin­ta. Bu­vęs jos va­do­vas Ber­nar­das Sa­ka­laus­kas pa­tvir­ti­no, kad per pra­ėju­sius moks­lo me­tus mo­kyk­los bend­ra­bu­tis iš­ties glau­dė 25 vai­kus, ku­rių ma­žiau­siam bu­vo še­še­ri. „Mo­kyk­los bend­ra­bu­čio gy­va­vi­mą ma­tau kaip vie­nin­te­lę iš­ei­tį Lie­tu­vai, no­rin­čiai pa­dė­ti vai­kus au­gi­nan­čioms ir su­nkiai be­si­ver­čian­čioms, so­cia­li­nių įgū­džių sto­ko­jan­čioms šei­moms. Gal­būt jų vai­kus už vals­ty­bės mo­ka­mą už­mo­kes­tį ga­lė­tų im­tis glo­bo­ti tų pa­čių mies­tų ar mies­te­lių gy­ven­to­jai, ta­čiau ne­abe­jo­ju, kad taip užp­rog­ra­muo­tu­me konf­lik­tą tarp vai­kų tė­vų ir jų vai­kus glo­bo­jan­čių as­me­nų“, – įsi­ti­ki­nęs B. Sa­ka­laus­kas.

Ma­žiau­siam Pa­ne­vė­žio kur­čių­jų ir ne­pri­gir­din­čių­jų pa­grin­di­nės mo­kyk­los ug­dy­ti­niui – dve­ji. Jis nuo pir­ma­die­nio iki penk­ta­die­nio, kaip ir ki­ti šią mo­kyk­lą lan­kan­tys bei bend­ra­bu­ty­je ap­sis­to­ję vai­kai, gy­ve­na mo­kyk­los bend­ra­bu­ty­je, o sa­vait­ga­liui par­ve­ža­mas į na­mus. Mo­kyk­los di­rek­to­rė Da­nu­tė Kriš­čiū­nie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­brė­žė itin svar­bų as­pek­tą, kad klau­sos ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams su­tei­kia­ma ga­li­my­bė bū­ti ug­do­miems nuo pat ma­žens. „Bend­ra­bu­ty­je gy­ve­na pu­sė mū­sų mo­kyk­los moks­lei­vių – 35. Vi­sų jų tė­vai džiau­gia­si vai­kams tei­kia­ma vi­sa­pu­siš­ka pa­gal­ba, – sa­kė mo­kyk­los va­do­vė. – Mū­sų mo­kyk­lo­je mo­ko­si iš įvai­rių ša­lies vie­to­vių su­va­žia­vę vai­kai. Gal­būt tė­vai ga­lė­tų jiems nuo­mo­ti bu­tus, bet per ma­no 18 me­tų va­do­va­vi­mo mo­kyk­lai pa­tir­tį to dar nė­ra bu­vę.“