Benamį peršovę pareigūnai traukiami tarnybinėn atsakomybėn
Po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas pa­si­ra­šė tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo iš­va­dą, ku­rio­je kons­ta­tuo­ta, kad po­li­ci­jos pa­tru­liai, per­šo­vę be­na­mį, pa­žei­dė ga­lio­jan­čius tei­sės ak­tus ir už tai bus pa­trauk­ti tar­ny­bi­nėn at­sa­ko­my­bėn.

Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to prie VRM Im­uni­te­to val­dy­ba, at­li­ku­si tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą kons­ta­ta­vo, kad 2015 m. lap­kri­čio 14 d., apie 15.20 val. par­ei­gū­nas V. R., tu­rė­da­mas jam iš­duo­tą au­to­ma­tą „AKS-74U“, ne­už­ti­kri­no sau­gu­mo, ne­įsi­ti­ki­no, kad gink­las ne­už­tai­sy­tas, ne­nus­ta­tė gink­lo sau­gik­lio į sau­gią pa­dė­tį, dėl to, gink­lui užk­liu­vus už kliū­ties ir nu­sis­pau­dus nu­leis­tu­kui, bu­vo at­lik­ti 3 šū­viai. Par­ei­gū­nas, pa­nau­do­jęs šau­na­mą­jį gink­lą (iš­šo­vęs 3 šo­vi­nius), ne­in­for­ma­vo po­li­ci­jos įstai­gos bu­dė­to­jo ir sa­vo tie­sio­gi­nio va­do­vo. Par­ei­gū­nas V. R. į au­to­ma­to dė­tu­vę įdė­jo as­me­ni­nius šaud­me­nis, kad ne­bū­tų pa­ste­bė­ta, jog jis pa­nau­do­jo šau­na­mą­jį gink­lą. To­kiais veiks­mais par­ei­gū­nas pa­žei­dė Gink­luo­tės ap­ra­šo nuo­sta­tas, – ra­šo­ma Po­li­ci­jos de­par­ta­men­to iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Kons­ta­tuo­ti­na, kad 2015 m. lap­kri­čio 14 d., ži­no­da­mas, kad V. R. pa­nau­do­jęs tar­ny­bi­nį šau­na­mą­jį gink­lą apie tai ne­pra­ne­šė Vil­niaus AVPK OVS ir tie­sio­gi­niam va­do­vui, kar­tu bu­vęs par­ei­gū­nas A. Š. ne­siė­mė jo­kių prie­mo­nių už­kirs­ti ke­lią par­ei­gū­no V. R. da­ro­mam tei­sės pa­žei­di­mui. Šiais sa­vo veiks­mais par­ei­gū­nas A. Š. pa­žei­dė Po­li­ci­jos veik­los įsta­ty­mo nuo­sta­tas.

2015 m. lap­kri­čio 17 d. Vil­niaus apskr. vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko įsa­ky­mu par­ei­gū­nas V. R. pa­ties pra­šy­mu iš­leis­tas į pen­si­ją.

Tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad abu par­ei­gū­nai yra iš­lai­kę tar­ny­bi­nio gink­lo eg­za­mi­ną, abu da­ly­va­vo šau­na­mo­jo gink­lo įgū­džių to­bu­li­ni­mo teo­ri­niuo­se ir pra­kti­niuo­se mo­ky­muo­se, bu­vo su­pa­žin­din­ti su sau­gų el­ge­sį su gink­lais reg­la­men­tuo­jan­čiais tei­sės ak­tais, kons­ta­tuo­ti­na, kad jie ži­no­jo po­li­ci­jos par­ei­gū­no par­ei­gą pa­nau­do­jus šau­na­mą­jį gink­lą, ne­del­siant in­for­muo­ti po­li­ci­jos įstai­gos bu­dė­to­ją ir sa­vo tie­sio­gi­nį va­do­vą.

Bai­gus tar­ny­bi­nį pa­ti­kri­ni­mą, Vil­niaus apskr. vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kui K. Lan­čins­kui pa­ves­ta pa­skir­ti draus­mi­nes nuo­bau­das par­ei­gū­nams. Tar­ny­bi­nio pa­ti­kri­ni­mo iš­va­dos ko­pi­jos bus pri­dė­tos prie par­ei­gū­nų tar­ny­bos by­lų. Sie­kiant at­ei­ty­je iš­veng­ti ana­lo­giš­kų si­tua­ci­jų, įpa­rei­go­ta šią si­tua­ci­ją iš­ana­li­zuo­ti tar­ny­bi­nių mo­ky­mų me­tu.

Dėl šių par­ei­gū­nų veiks­mų Vil­niaus apskr. vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Im­uni­te­to sky­riu­je to­liau tę­sia­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­rį or­ga­ni­zuo­ja ir kon­tro­liuo­ja Vil­niaus apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra.