Belgijos lietuviai stiprins bendruomenę
Nau­jai iš­rink­tos Bel­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės val­dy­bos tiks­las – tęs­ti sėk­min­gai pra­dė­tus dar­bus ir stip­rin­ti bend­ruo­me­nę.

2015 me­tų pa­bai­go­je Briu­se­ly­je, Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė­je at­sto­vy­bė­je ES, įvy­ko vi­suo­ti­nis Bel­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės (BLB) su­si­rin­ki­mas, ku­rio me­tu ne­trū­ko tu­ri­nin­gų ir gy­vų dis­ku­si­jų, pri­sta­ty­ta bend­ruo­me­nės veik­los apž­val­ga bei iš­rink­ta nau­jo­ji bend­ruo­me­nės val­dy­ba.

Tre­jų me­tų ka­den­ci­jai BLB val­dy­bos na­riais ta­po jau ne vie­ne­rius me­tus jo­je ak­ty­viai dir­bę: Eu­ro­pos Par­la­men­to pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kai Ar­nol­das Pra­ncke­vi­čius, Briu­se­lio II-osios Eu­ro­pos mo­kyk­los mo­ky­to­jos – As­ta Ku­li­kaus­kai­tė ir Taut­vy­dė Dau­jo­ty­tė-Mu­ki­le, taip pat nau­jai prie BLB val­dy­bos pri­si­jun­gę: tei­si­nin­kas-ener­ge­ti­kas Lau­ry­nas Ge­ri­kas, mu­zi­ki­ne-edu­ka­ci­ne veik­la už­sii­man­ti Re­nal­da Šim­ku­tė, lie­tu­vių ver­ti­mo sky­riaus ES Ta­ry­bo­je dar­buo­to­ja Ra­sa Gra­žie­nė, Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos par­ei­gū­nas Min­dau­gas Lau­ri­na­vi­čius ir Lie­tu­vo­je iš­rink­to Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio pa­dė­jė­ja Ie­va Sin­ke­vi­čiū­tė.

Ar­nol­das Pra­ncke­vi­čius, sėk­min­gai va­do­vau­jan­tis bend­ruo­me­nei nuo 2009 m., iš­rink­tos BLB val­dy­bos spren­di­mu jai pir­mi­nin­kaus jau tre­čią­ją ka­den­ci­ją. Jis, pri­sta­ty­da­mas bend­ruo­me­nės veik­lą nau­jie­siems val­dy­bos na­riams, pa­brė­žė bend­ruo­me­nės at­vi­ru­mą, jos stip­ri­ni­mo ir dar­bų tęs­ti­nu­mo svar­bą: „Mū­sų bend­ruo­me­nė, ku­rios tiks­las yra su­bur­ti Bel­gi­jo­je gy­ve­nan­čius lie­tu­vius bei skleis­ti ir pa­lai­ky­ti lie­tu­viš­ką kul­tū­rą ir tra­di­ci­jas, yra at­vi­ra bei pa­lai­ko ak­ty­vių bend­ruo­me­nės na­rių ini­cia­ty­vas, to­dėl jos veik­los spek­tras yra la­bai pla­tus. Nuo ka­len­do­ri­nių ir folk­lo­ri­nių šven­čių ar Lie­tu­vos at­li­kė­jų kon­cer­tų or­ga­ni­za­vi­mo iki ak­ty­vaus bend­ra­dar­bia­vi­mo su LR am­ba­sa­da Bel­gi­jos Ka­ra­lys­tė­je bei Lie­tu­vos nuo­la­ti­ne at­sto­vy­be ES įvai­riau­sio­se ini­cia­ty­vo­se. Nuo de­ba­tų klu­bo, pri­trau­kian­čio daug gar­sių Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos po­li­ti­kų, fi­lo­so­fų ir vi­suo­me­nės vei­kė­jų iki ke­liau­to­jų klu­bo, iš­nar­šiu­sio Bel­gi­ją sker­sai ir iš­il­gai. Džiau­giuo­si dau­giau nei 400 da­ly­vių kas­met pri­trau­kian­čių Be­Ne­Lux spor­to žai­dy­nių po­pu­lia­ru­mu, tra­di­ci­nio sau­sio 13-osios pa­gar­bos bė­gi­mo „Gy­vy­bės ir mir­ties ke­liu“ ini­cia­ty­va ir taip va­di­na­mos „Lie­tu­viš­kos ka­vi­nės“, kai kiek­vie­ną pir­mą mė­ne­sio ket­vir­ta­die­nį lie­tu­viai ren­ka­si pa­šne­ke­siui ir su­si­pa­ži­ni­mui ne­for­ma­lio­je ap­lin­ko­je, il­gaam­žiš­ku­mu. Ypa­tin­gai di­džiuo­juo­si prieš me­tus įkur­tu Lie­tu­vių kul­tū­ros cen­tru Bel­gi­jo­je (LKCB), ku­ris per­žen­gia įpras­tų šeš­ta­die­ni­nių li­tua­nis­ti­nių mo­kyk­lų rė­mus ir ma­žie­siems siū­lo ne tik lie­tu­vių kal­bos ir is­to­ri­jos, bet ir mu­zi­kos, dai­lės, vel­ti­nių žais­lų kū­ri­mo pa­mo­kas. Su­au­gu­sie­ji kvie­čia­mi į cho­rą, vai­kų auk­lė­ji­mo se­mi­na­rus, cen­tre taip pat vei­kia lie­tu­vių kal­bos kur­sai už­sie­nie­čiams.“

Tarp nau­jo­sios Bel­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės val­dy­bos už­duo­čių – ne tik tęs­ti anks­tes­nės val­dy­bos sėk­min­gai pra­dė­tus dar­bus, bet ir stip­rin­ti Lie­tu­vių kul­tū­ros cen­tro Bel­gi­jo­je veik­lą, iš­spren­džiant pa­tal­pų fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mą, ge­rin­ti bend­ruo­me­nės vi­di­nę ir iš­ori­nę ko­mu­ni­ka­ci­ją, su­ak­ty­vin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su ki­to­mis Eu­ro­pos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė­mis.

Bel­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė, 1947 m. įkur­ta ku­ni­go Ju­liaus Da­naus­ko ir pul­ki­nin­ko Juo­zo Lans­ko­rons­kio ini­cia­ty­va, tuo­met su­bū­rė dau­giau­siai Bel­gi­jos ang­lių ka­syk­lo­se dir­bu­sius lie­tu­vius. Da­bar ji yra vie­ni­jan­ti apie 2000 Bel­gi­jos ka­ra­lys­tė­je gy­ve­nan­čių lie­tu­vių, iš ku­rių dau­gu­ma dir­ba Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­to­se tarp­tau­ti­nė­se ins­ti­tu­ci­jo­se.