Belgijos lietuviai neramų savaitgalį praleido NATO teritorijoje
Te­ro­ris­ti­nių at­akų grės­mė­mis pa­žy­mė­tą sa­vait­ga­lį Bel­gi­jos lie­tu­viai pra­lei­do sau­giai, aky­lai sau­go­ma­me NA­TO spor­to cen­tre, įsi­kū­ru­sia­me ša­lia Briu­se­lio. 

Mat čia jau vie­nuo­lik­tą kar­tą vy­ko „Be­Ne­Lux“ lie­tu­vių spor­to žai­dy­nės, su­kvie­tu­sios re­kor­di­nį da­ly­vių skai­čių – šie­met ren­gi­ny­je da­ly­va­vo dau­giau kaip 650 spor­to en­tu­zias­tų, ne tik iš Bel­gi­jos, bet ir Liuk­sem­bur­go, Ny­der­lan­dų, Švei­ca­ri­jos ir Pra­ncū­zi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nių, pra­ne­ša Bel­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės val­dy­ba.

Per dvi žai­dy­nių die­nas da­ly­viai – mo­te­rys, vy­rai ir gau­sus bū­rys ma­žų­jų lie­tu­vai­čių – var­žė­si gat­vės krep­ši­nio, fut­bo­lo, tink­li­nio, bad­min­to­no, sta­lo te­ni­so, bou­lin­go, bė­gi­mo, plau­ki­mo, bu­ria­vi­mo, es­ta­fe­tės, skvo­šo, lau­ko te­ni­so, šaš­kių ir šach­ma­tų rung­ty­se. Rung­čių nu­ga­lė­to­jai bus de­le­guo­ja­mi da­ly­vau­ti pa­sau­lio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nė­se, ku­rios vyks 2017 m. va­sa­rą Kau­ne.

Tarp „Be­Ne­Lux 2016“ da­ly­vių bu­vo ga­li­ma iš­vys­ti ir Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trą Li­ną Lin­ke­vi­čių, ku­ris bu­vo šių žai­dy­nių ini­cia­to­riu­mi tuo­met, kai užė­mė Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riaus prie NA­TO par­ei­gas. Į tra­di­ci­nes už­sie­nio lie­tu­vių spor­to žai­dy­nes at­vy­ko ir ES ko­mi­sa­ras Vy­te­nis And­riu­kai­tis, Lie­tu­vos kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Edis Ur­ba­na­vi­čius, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riai prie ES, NA­TO, Lie­tu­vos am­ba­sa­do­riai Bel­gi­jai ir Liuk­sem­bur­gui bei Ny­der­lan­dams.

„Be­Ne­Lux 2016“ žai­dy­nes or­ga­ni­za­vo Bel­gi­jos, Ny­der­lan­dų ir Liuk­sem­bur­go lie­tu­vių bend­ruo­me­nės, Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė at­sto­vy­bė prie NA­TO, Lie­tu­vos am­ba­sa­da Bel­gi­jo­je ir Lie­tu­vos nuo­la­ti­nė at­sto­vy­bė Eu­ro­pos Są­jun­go­je.