Belgijoje – trečiasis Lietuvos garbės konsulatas
Bel­gi­jos Va­lo­ni­jos re­gio­no He­no pro­vin­ci­jos Šar­le­rua mies­te, Pra­mo­nės ir pre­ky­bos rū­mų pa­tal­po­se, rugp­jū­čio 31 die­ną ati­da­ry­tas tre­čia­sis Lie­tu­vos gar­bės kon­su­la­tas Bel­gi­jo­je.

Kon­su­la­tui va­do­vau­ja tei­si­nin­kas Phi­lip­pas Su­ine­nas, bu­vęs il­ga­me­tis Va­lo­ni­jos ir Briu­se­lio Fe­de­ra­ci­jos tarp­tau­ti­nių ry­šių, Va­lo­ni­jos eks­por­to ir in­ves­ti­ci­jų agen­tū­ros va­do­vas, ge­rai ži­no­ma as­me­ny­bė Bel­gi­jos po­li­ti­niuo­se ir vers­lo sluoks­niuo­se, ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Lie­tu­vos am­ba­sa­do­rius Bel­gi­jo­je Ge­di­mi­nas Var­vuo­lis ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos me­tu apž­vel­gė jau da­bar tri­me­tės bend­ra­dar­bia­vi­mo prog­ra­mos rė­muo­se sėk­min­gai plė­to­ja­mą Lie­tu­vos ir Va­lo­ni­jos bend­ra­dar­bia­vi­mą ir iš­reiš­kė įsi­ti­ki­ni­mą, kad nau­ja­sis gar­bės kon­su­las ne­abe­jo­ti­nai pa­ska­tins kon­kre­čių dvi­ša­lių pro­jek­tų įgy­ven­di­ni­mą vers­lo, kul­tū­ros, švie­ti­mo sri­ty­se.

Kon­su­la­to ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos am­ba­sa­do­rius ypa­tin­giems pa­ve­di­mams Ar­vy­das Dau­no­ra­vi­čius, Bel­gi­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­kas Ar­nol­das Pra­ncke­vi­čius, Šar­le­rua mies­to, He­no pro­vin­ci­jos, Bel­gi­jos pra­mo­nės rū­mų fe­de­ra­ci­jos, Va­lo­ni­jos ir Briu­se­lio re­gio­no tarp­tau­ti­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo agen­tū­ros, Va­lo­ni­jos eks­por­to ir in­ves­ti­ci­jų agen­tū­ros, Šar­le­rua oro uos­to at­sto­vai, vie­tos po­li­ti­kai, gar­bės kon­su­lai.

Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­va­vę aukš­to ly­gio sve­čiai, Va­lo­ni­jos at­sto­vai sa­vo pa­si­sa­ky­muo­se at­krei­pė dė­me­sį į įvai­rias Lie­tu­vos ir Va­lo­ni­jos są­sa­jas bei svei­ki­no Lie­tu­vą gar­bės kon­su­lu pa­si­rin­kus P. Su­ine­ną, itin ger­bia­mą ir ver­ti­na­mą as­me­ny­bę.