Bėdų daug, stebuklingo recepto nėra
Vy­riau­sy­bė už­sib­rė­žu­si es­mi­nių po­ky­čių siek­ti kryp­tin­gai, ne­sku­bė­da­ma ir ne­sib­laš­ky­da­ma. Ta­čiau kan­try­bės ne­ten­kan­ti opo­zi­ci­ja vis gar­siau klau­sia, ka­da pra­si­kals bent men­kiau­sias vyk­do­mo­sios val­džios dek­la­ruo­tų nau­jo­vių dai­gas.

Val­dan­čia­jai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gai (LVŽS) at­sto­vau­jan­čiam prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui va­kar te­ko at­lik­ti Sei­mo sta­tu­te nu­ma­ty­tą pro­ce­dū­rą – apž­velg­ti 2016-ųjų Vy­riau­sy­bės veik­los re­zul­ta­tus.

Ka­dan­gi be­veik vi­sus pra­ėju­sius me­tus dir­bo da­bar­ti­nės val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­rės Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) ly­de­rio Al­gir­do But­ke­vi­čiaus va­do­vau­ja­mas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas, S. Skver­ne­lis pirm­ta­kų veik­los ne­ana­li­za­vo.

Dau­giau­sia dė­me­sio jis sky­rė sa­vo Vy­riau­sy­bės pri­ori­te­tams pri­min­ti ir bū­si­miems dar­bams ap­tar­ti. Pa­na­šias prem­je­ro kal­bas per Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos ir jos vyk­dy­mo prie­mo­nių pla­no tvir­ti­ni­mą gir­dė­ju­sių Sei­mo na­rių per­nykš­tė at­as­kai­ta be­veik ne­do­mi­no. Re­gis, nuo­bo­du bu­vo ir pa­čiam S. Skver­ne­liui, at­sa­ki­nė­jan­čiam į pa­si­kar­to­jan­čius par­la­men­ta­rų klau­si­mus. Dis­ku­si­ja dėl Vy­riau­sy­bės at­as­kai­tos bus su­reng­ta ba­lan­džio 27 die­ną.

Eko­no­mi­ka au­ga

S. Skver­ne­lio tei­gi­mu, vie­na pa­grin­di­nių ša­lies bė­dų, ją kons­ta­ta­vo ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, yra ma­žė­jan­ti dar­bo jė­gos pa­siū­la ir au­gan­tis iš­lai­ko­mo am­žiaus žmo­nių skai­čius. Tai emig­ra­ci­jos pa­sek­mė.

„Ką da­ry­ti, kad jau­ni­mas ir ak­ty­vaus am­žiaus žmo­nės gy­ven­tų, kur­tų ir dirb­tų Lie­tu­vo­je? Tur­būt vie­no re­cep­to nė­ra. Ma­nau, kad tai, kas nu­ma­ty­ta mū­sų Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je ir jos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ne, leis iš­spręs­ti tas įsi­se­nė­ju­sias prob­le­mas. Vy­riau­sy­bė pa­si­ren­gu­si dirb­ti ra­miai, kryp­tin­gai, ne­sib­laš­ky­da­ma, ne­pa­si­duo­da­ma ban­dy­mams des­ta­bi­li­zuo­ti jos dar­bą“, – aiš­ki­no prem­je­ras.

Sau­lius Skver­ne­lis: „Ti­krai ne­ma­nau, kad mū­sų tiks­las – ieš­ko­ti, kas ir ko ne­pa­da­rė. Nuo­sek­liai įgy­ven­din­si­me sa­vo prie­mo­nes – ar kam pa­tin­ka, ar ne­pa­tin­ka.“

Prie pa­grin­di­nių prob­le­mų jis pri­sky­rė ir di­de­lę so­cia­li­nę at­skir­tį, ku­rios ne­ma­ži­na net ge­rė­jan­ti ša­lies eko­no­mi­ka. „Bend­ra­sis vi­daus pro­duk­tas ti­krai vie­nas spar­čiau­siai au­gan­čių Eu­ro­pos Są­jun­go­je, bet mes ne­su­ge­ba­me jo pers­kirs­ty­ti“, – ko­men­ta­vo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Tam, anot jo, truk­do ne­įgy­ven­din­tos struk­tū­ri­nės re­for­mos. Prem­je­ras pri­si­pa­ži­no ne­ži­nan­tis ste­buk­lin­gų re­cep­tų, ku­rie pa­dė­tų ma­žin­ti so­cia­li­nę at­skir­tį, esą tam skir­ta vi­sa Vy­riau­sy­bės prog­ra­ma. „Nė­ra ste­buk­lin­gų pla­nų. Steng­si­mės ne ko­vo­ti, steng­si­mės kur­ti“, – vė­liau žur­na­lis­tams sa­kė S. Skver­ne­lis.

Pri­si­mi­nė JAV pre­zi­den­tą

Dau­giau­sia klau­si­mų prem­je­rui ir mi­nis­trams per to­kius po­sė­džius tra­di­ciš­kai pa­tei­kia opo­zi­ci­jos at­sto­vai. Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis, pri­mi­nęs, kad JAV pre­zi­den­tas Frank­li­nas Roo­se­vel­tas per pir­mą­sias 100 sa­vo veik­los die­nų Kong­re­sui pa­tei­kė 15 re­for­mų pa­ke­tų, klau­sė, ka­da pa­ga­liau pa­si­ro­dys pir­mo­sios šios Vy­riau­sy­bės dek­la­ruo­tų per­mai­nų kregž­dės.

S. Skver­ne­lio tei­gi­mu, Vy­riau­sy­bė dir­ba pa­gal pa­tvir­tin­tą pla­ną ir vers­tis per gal­vą ne­ke­ti­na. Esą ne­at­sa­kin­gi spren­di­mai – gal­vos skaus­mas įpė­di­niams.

Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos na­rys Kęs­tu­tis Gla­vec­kas sa­kė iš pa­tir­ties ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, kad ki­tą­met, S. Skver­ne­liui at­sis­kai­tant už sa­vo va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės veik­lą, vis tiek kils tų pa­čių tra­di­ci­nių klau­si­mų – kas kal­tas, ką da­ry­ti, kas tai pa­da­rys? „Ti­krai ne­ma­nau, kad mū­sų tiks­las – ieš­ko­ti, kas ir ko ne­pa­da­rė. Nuo­sek­liai įgy­ven­din­si­me sa­vo prie­mo­nes – ar kam pa­tin­ka, ar ne­pa­tin­ka“, – ti­ki­no prem­je­ras.

Opo­zi­ci­jos at­sto­vams taip pat ki­lo klau­si­mų dėl švie­ti­mo, svei­ka­tos sis­te­mos pert­var­kos, mig­ra­ci­jos, skur­do, ener­ge­ti­kos, ki­tų me­tų biu­dže­to. Sei­mo sa­lė­je prem­je­ro kal­bos klau­sę­si mi­nis­trai klau­si­mų be­veik ne­su­lau­kė.

S. Skver­ne­lis pa­si­džiau­gė, kad jo va­do­vau­ja­mas mi­nis­trų ka­bi­ne­tas – ti­kra Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė, o ne siau­riems at­ski­rų par­ti­jų in­te­re­sams at­sto­vau­jan­tys po­li­ti­kai. „Kol kas džiau­giuo­si, kad mi­nis­trai iš­lai­kė ši­tą eg­za­mi­ną, ti­kiuo­si, jog taip bus ir at­ei­ty­je“, – tei­gė prem­je­ras.

Svars­tys komitetai

2016 me­tų Vy­riau­sy­bės veik­los at­as­kai­to­je pa­tei­kia­mi sta­tis­ti­kos duo­me­nys, gau­su gra­fi­nės me­džia­gos, Lie­tu­vos si­tua­ci­ja ly­gi­na­ma su ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos bei Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos ša­lių pa­dė­ti­mi, įvar­di­ja­mi ro­dik­lių reikš­mėms įta­kos tu­rė­ję pa­grin­di­niai veiks­niai.

Vi­sos įžval­gos bei sta­tis­ti­niai duo­me­nys su­skirs­ty­ti į pen­kias da­lis, ati­tin­kan­čias svar­biau­sius Vy­riau­sy­bės veik­los pla­ne nu­ma­ty­tus už­da­vi­nius.

Pa­grin­di­niai ak­cen­tai – vi­suo­me­nės svei­ka­tin­gu­mo, švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros pa­slau­gų ko­ky­bės, vie­šo­jo sek­to­riaus efek­ty­vu­mo bei skaid­ru­mo di­di­ni­mas, dar­ni ir kon­ku­ren­cin­ga eko­no­mi­kos plė­tra, vals­ty­bės sau­gu­mas. Be na­cio­na­li­nio sau­gu­mo būk­lę ana­li­zuo­jan­čio do­ku­men­to, Vy­riau­sy­bės pra­ėju­sių me­tų veik­los at­as­kai­ta su­tal­pin­ta į 60 pus­la­pių.

Sei­mo sta­tu­tas nu­ma­to, kad Vy­riau­sy­bė kas­met iki ko­vo 31 die­nos par­la­men­tui pri­va­lo pa­teik­ti me­ti­nę veik­los at­as­kai­tą, ku­rio­je tu­ri bū­ti ap­tar­ti ir ar­ti­miau­sio lai­ko­tar­pio Vy­riau­sy­bės veik­los pri­ori­te­tai. Po pa­tei­ki­mo at­as­kai­tą svars­to Sei­mo ko­mi­te­tai, ren­gia­ma spe­cia­li dis­ku­si­ja, o jos pa­bai­go­je par­la­men­tas ga­li pri­im­ti re­zo­liu­ci­ją, ku­ria įver­ti­na­ma Vy­riau­sy­bės veik­la.