Bedarbio pašalpos bus mokamos ilgiau
Par­la­men­ta­rai pri­ėmė nau­ją, kiek pa­lan­kes­nę ne­dar­bo iš­mo­kos sky­ri­mo tvar­ką. Už Ne­dar­bo so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas bal­sa­vo 76 Sei­mo na­riai, o su­si­lai­kė 22.

Pa­gal nau­ją tvar­ką be­dar­bio pa­šal­pos bus mo­ka­mos il­giau – de­vy­nis mė­ne­sius: pir­mą-tre­čią ne­dar­bo mė­ne­sį iš­mo­ka siek­tų 50 proc. bu­vu­sio at­ly­gi­ni­mo, tre­čią-šeš­tą mė­ne­sį – 40 proc., o šeš­tą-de­vin­tą mė­ne­sį – 30 proc.

No­rint gau­ti iš­mo­kas, rei­kės dirb­ti ma­žiau­siai 12 mė­ne­sių, o toks sta­žas bū­tų įgy­ja­mas per 30 mė­ne­sių.

Be­dar­bio pa­šal­pa ne­bus ap­mo­kes­ti­na­ma pa­ja­mų mo­kes­čiu (GPM). Ją ap­mo­kes­tin­ti siū­lė So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja, tam pri­ta­rė Tri­ša­lė ta­ry­ba. Toks ap­mo­kes­ti­ni­mas bu­vo nu­ma­ty­tas so­cia­li­nia­me mo­de­ly­je.