Be seniūnaičių jau negalime apsieiti
Se­niū­nai­čiams, gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės bend­ruo­me­nės at­sto­vams, nuo šių me­tų su­tei­kia­ma dau­giau ga­lių ir pa­ve­da­ma vyk­dy­ti dau­giau funk­ci­jų.

Nors į se­niū­nai­čių par­ei­gas vi­suo­me­ni­nin­kai pra­dė­ti rink­ti prieš pen­ke­rius me­tus, dau­ge­lis gy­ven­to­jų men­kai te­ži­no, ko iš jų ga­li­ma ti­kė­tis. Ta­čiau nuo šių me­tų se­niū­nai­čių veik­la taps ma­to­mes­nė. Nei sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos, nei me­ri­jų val­di­nin­kai ne­be­ga­lės ne­kreip­ti dė­me­sio į se­niū­nai­čių su­ei­gų pa­siū­ly­mus, pri­va­lės juos ap­tar­ti ir raš­tu pa­grįs­ti bei vie­šai pra­neš­ti apie svars­ty­mo re­zul­ta­tus ir dėl jų pri­im­tus spren­di­mus.

Ma­to trūkumų

Se­niū­nai­čiai – gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės ar jos da­lies bend­ruo­me­nės at­sto­vai, ren­ka­mi tre­jų me­tų ka­den­ci­jai. „Tai sa­va­no­riai vi­suo­me­ni­nin­kai, pa­si­ry­žę ge­rin­ti vie­to­vės, ku­rio­je gy­ve­na, pa­dė­tį ir ga­lin­tys val­džiai per­duo­ti jo­je įsi­kū­ru­sios bend­ruo­me­nės pa­gei­da­vi­mus“, – pa­brė­žė prieš tre­jus me­tus Kau­no Žu­vin­to gat­vės te­ri­to­ri­jos se­niū­nai­čiu sie­kęs tap­ti Si­gi­tas Šlia­žas, da­bar ei­nan­tis Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo par­ei­gas.

Tuo me­tu jis ne­dir­bo Kau­no me­ri­jo­je, tad nu­ta­rė da­lį lai­ko skir­ti gim­ta­jam ra­jo­nui puo­se­lė­ti. S. Šlia­žas pa­brė­žia, kad se­niū­nai­čio par­ei­gų sie­kė tu­rė­da­mas tiks­lą Žu­vin­to gat­vės se­niū­nai­ti­jo­je esan­tį Ado­mo Mic­ke­vi­čiaus slė­nį pri­tai­ky­ti pla­tes­nėms vi­suo­me­nės reik­mėms.

Žu­vin­to gat­vės ra­jo­nas nė­ra di­de­lis, jo gy­ven­to­jai dau­giau­sia įsi­kū­rę pri­va­čiuo­se na­muo­se. Nu­spren­dęs kan­di­da­tuo­ti į se­niū­nai­čius, S. Šlia­žas tu­rė­jo ap­lan­ky­ti vie­ti­nius, su­rink­ti jų par­ašus ir pri­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bei. Rin­ki­mai į vi­suo­me­ni­nes par­ei­gas vy­ko dar­bo va­lan­do­mis Gri­čiu­pio se­niū­ni­jo­je. Pa­šne­ko­vas tei­gė tiks­liai ne­ži­nan­tis, kiek gy­ven­to­jų tuo­met bal­sa­vo ir ko­kiu bal­sų skir­tu­mu jis nu­si­lei­do var­žo­vei. Tik už­si­mi­nė, kad prieš tre­jus me­tus da­lį kan­di­da­tų į se­niū­nai­čius Kau­ne ak­ty­viai rek­la­ma­vo vie­na par­ti­ja. Bu­vo ren­gia­mas tų žmo­nių pri­sta­ty­mas vi­suo­me­nei, vie­šo­sio­se erd­vė­se ka­bi­na­mi jų pla­ka­tai. „De­ja, aš to­kių ga­li­my­bių ne­tu­rė­jau. Be to, bal­sa­vi­mas vy­ko dar­bo die­no­mis ir dar­bo va­lan­do­mis“, – se­niū­nai­čių rin­ki­mų trū­ku­mus įvar­di­jo S. Šlia­žas.

Nė­ra bend­ros rin­ki­mų sistemos

Edmundas Jakubauskas sako, kad seniūnaičių sueigų nutarimai iki šiol neretai nuguldavo merijų valdininkų stalčiuose..Asmeninio albumo nuotrauka

Se­niū­nai­čių aso­cia­ci­jos va­do­vas Ed­mun­das Ja­ku­baus­kas pa­sa­ko­jo, kad vi­so­je Lie­tu­vo­je yra apie 500 se­niū­ni­jų ir maž­daug 3500 se­niū­nai­ti­jų, o se­niū­nai­čiai – at­ly­gio ne­gau­nan­tys vi­suo­me­ni­niai se­niū­no pa­dė­jė­jai. Jų funk­ci­jos ir ga­lios apib­rėž­tos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu. Pir­mą kar­tą į šias par­ei­gas vi­suo­me­ni­nin­kai bu­vo ren­ka­mi dve­jiems, an­trą kar­tą – tre­jiems me­tams ir skir­tin­go­se sa­vi­val­dy­bė­se skir­tin­gu me­tu.

To­dėl, pa­vyz­džiui, Kau­ne rin­ki­mai vėl vyks šie­met, Vil­niu­je – ki­tą­met. Ta­čiau, anot E. Ja­ku­baus­ko, jau par­eng­tos ati­tin­ka­mų įsta­ty­mų pa­tai­sos bend­rai se­niū­nai­čių rin­ki­mų sis­te­mai su­kur­ti vi­so­je ša­ly­je. Taip pat svars­to­ma ga­li­my­bė or­ga­ni­zuo­ti bal­sa­vi­mą elek­tro­ni­niu bū­du, o tiems, ku­rie ne­si­nau­do­ja in­ter­ne­ti­ne ban­ki­nin­kys­te, su­da­ry­ti są­ly­gas se­niū­ni­jo­je bal­suo­ti ne vien dar­bo va­lan­do­mis.

Kau­no vi­ce­me­ras Si­mo­nas Kai­rys „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė, jog šiuo me­tu ak­ty­viai ieš­ko­ma bū­dų, kaip bal­sa­vi­mą per­kel­ti į vir­tua­lią erd­vę. Anot jo, įsta­ty­mais jau nu­sta­ty­ta, kad se­niū­nai­tį ga­li­ma pa­skelb­ti iš­rink­tu tik tuo at­ve­ju, jei bal­suo­ja ne ma­žiau kaip 5 proc. se­niū­nai­ti­jos gy­ven­to­jų. „Tai la­bai svar­bus spren­di­mas, nes dėl to, kad tu­ri ma­žai in­for­ma­ci­jos apie se­niū­nai­čių funk­ci­jas ir jų veik­los rei­ka­lin­gu­mą, žmo­nės kol kas van­giai da­ly­vau­ja rin­ki­muo­se. Bu­vo ir to­kių at­ve­jų, kai šias par­ei­gas vi­suo­me­ni­nin­kai ga­vo bal­sa­vus vos dviem ar de­šim­čiai gy­ven­to­jų“, – ne­slė­pė S. Kai­rys. Lai­mė­da­vo ne tin­ka­mes­nis kan­di­da­tas, o tas, ku­rio dau­giau gi­mi­nių ar drau­gų dar­bo die­ną at­ei­da­vo į se­niū­ni­ją bal­suo­ti.

Jei Kau­ne pa­vyk­tų įdieg­ti elek­tro­ni­nio bal­sa­vi­mo sis­te­mą, S. Kai­rio nuo­mo­ne, tai bū­tų tar­si pa­si­ti­kri­ni­mas prieš bū­si­mus sa­vi­val­dos rin­ki­mus.

Di­dė­ja įgaliojimai

Nors se­niū­nai­čiai nė­ra sa­vi­val­dy­bės ar se­niū­ni­jos dar­buo­to­jai, jų, kaip bend­ruo­me­nės at­sto­vų, ga­lios nuo­lat di­di­na­mos. Vi­si vie­no­je ar ki­to­je se­niū­ni­jo­je vei­kian­tys se­niū­nai­čiai sa­vo idė­jas pri­sta­to per su­ei­gas. De­ja, jų nu­ta­ri­mai, pa­sak E. Ja­ku­baus­ko, iki šiol ne­re­tai nu­gul­da­vo me­ri­jų val­di­nin­kų stal­čiuo­se. Ta­čiau nuo 2017-ųjų sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­jo Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rio­se nu­ma­ty­ta, kad se­niū­nai­čių su­ei­gų nu­ta­ri­mus pa­gal kom­pe­ten­ci­ją pri­va­lės svars­ty­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos ar­ba ad­mi­nis­tra­ci­jų di­rek­to­riai, o pa­skui raš­tu ir vie­šai pa­grįs­ti sa­vo pri­im­tus spren­di­mus.

Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos (LSA) di­rek­to­riaus pa­ta­rė­ja sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­vi­mo klau­si­mais Vi­da Ab­lin­gie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ mi­nė­jo, kad tuo­met, kai įsta­ty­mu pir­mą kar­tą bu­vo nu­sta­ty­ta se­niū­nai­čio par­ei­gy­bė, sa­vi­val­dy­bių at­sto­vams ki­lo klau­si­mas, ar vi­suo­me­ni­nin­kai ne­dub­liuos jau tuo me­tu vei­ku­sių bend­ruo­me­nių funk­ci­jų. Daug kas įžvel­gė pa­vo­jų ir dėl to, jog nau­jos par­ei­gos ga­li tap­ti dar vie­nu bū­du rek­la­muo­ti ku­rios nors par­ti­jos veik­lą. „Ta­čiau pa­ma­žu sis­te­ma skaid­rė­ja, se­niū­nai­čių par­ei­gos aiš­kė­ja, o to­se se­niū­ni­jo­se, ku­rio­se dir­ba la­bai ak­ty­vūs se­niū­nai­čiai, aki­vaiz­dūs ir jų veik­los re­zul­ta­tai“, – tvir­ti­no V. Ab­lin­gie­nė.

E. Ja­ku­baus­kas kal­bė­jo, kad se­niū­nai­čių dar­bas ta­po itin ma­to­mas prieš tre­jus me­tus, kai pra­dė­ta skirs­ty­ti Vie­tos bend­ruo­me­nės ta­ry­bos prog­ra­mos lė­šos. Pa­vyz­džiui, pa­sta­rą­jį kar­tą vi­soms Vil­niaus se­niū­ni­joms te­ko apie 570 tūkst. eu­rų, Kau­no – 280 tūkst. eu­rų, Klai­pė­dos – 140 tūkst. eu­rų, o Pa­ne­vė­žio ir Šiau­lių – maž­daug po 100 tūkst. eu­rų. Pi­ni­gai bu­vo ski­ria­mi at­siž­vel­giant į ati­tin­ka­mo­je vie­to­vė­je dir­ban­čių žmo­nių skai­čių. Pa­skui sa­vi­val­dy­bės juos iš­da­li­jo vien įver­tin­da­mos gy­ven­to­jų skai­čių se­niū­ni­jo­je. Už šias lė­šas bu­vo tvar­ko­mi par­kai, sta­to­mi suo­liu­kai, vie­šo­sio­se erd­vė­se įren­gia­mi tre­ni­ruok­liai ar prie­igos ne­įga­lie­siems, taip pat vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės.

Tie­sa, vė­liau dėl skan­da­lo, ki­lu­sio pa­aiš­kė­jus, kad Kau­ne, Dai­na­vos se­niū­ni­jo­je, prog­ra­mos lė­šos nau­do­ja­mos ne­tiks­lin­gai, mi­nė­tas fi­nan­sa­vi­mas sa­vi­val­dy­bėms nu­trauk­tas. Ta­čiau šį­met se­niū­nai­čiai Sei­me ir Vy­riau­sy­bė­je vėl iš­gir­do pa­ža­dų su­lauk­ti pi­ni­gi­nių in­jek­ci­jų.

Rei­ka­lin­ga pagalba

Vil­niu­je yra 166 se­niū­nai­ti­jos. Maž­daug pu­sės jų at­sto­vai – ak­ty­vūs vi­suo­me­ni­nin­kai, ta­čiau esa­ma ir to­kių, ku­rie tik for­ma­liai ei­na se­niū­nai­čių par­ei­gas. Pa­na­ši si­tua­ci­ja, pa­sak E. Ja­ku­baus­ko, su­sik­los­čiu­si vi­so­je Lie­tu­vo­je.

„Nes­var­bu, kas ak­ty­vūs – se­niū­nai­čiai ar se­niū­nas. Jei bent ke­li jų yra ini­cia­ty­vūs, nu­vei­kia­ma dau­gy­bė dar­bų“, – pa­ti­ki­no bu­vęs il­ga­me­tis sos­ti­nės Laz­dy­nų se­niū­nas, da­bar Sei­mo na­rys Al­gis Strel­čiū­nas. Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­to (VVSK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas pri­si­pa­ži­no esąs vie­nas iš se­niū­nai­čių par­ei­gy­bės kū­ri­mo ini­cia­to­rių. A. Strel­čiū­nas pa­tei­kė par­la­men­tui ne vie­ną se­niū­nai­čių veik­lai svar­bią įsta­ty­mo pa­tai­są. Jo pa­siū­ly­mu vi­suo­me­ni­nin­kų ka­den­ci­ja pra­tęs­ta nuo 2 iki 3 me­tų, pra­dė­ta rei­ka­lau­ti, kad į se­niū­nai­čių par­ei­gas ga­lė­tų kan­di­da­tuo­ti tik to­je vie­to­vė­je gy­ve­nan­tys as­me­nys.

„Dar rei­kia iš­spręs­ti daug klau­si­mų, bet pa­ma­žu aiš­kė­ja, ko­kia iš tie­sų tu­rė­tų bū­ti se­niū­nai­čių veik­la“, – įsi­ti­ki­nęs Sei­mo VVSK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas. A. Strel­čiū­nas su­ti­ko, kad kai ku­rie se­niū­nai lin­kę vis­ką spręs­ti pa­tys. „Ta­čiau aš dir­bau su 13 se­niū­nai­čių, bu­vau juos įtrau­kęs ir į spren­di­mų, su­si­ju­sių su 2 proc. gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio skirs­ty­mu par­amai, svars­ty­mą“, – pri­si­mi­nė par­la­men­ta­ras.

Men­kai fi­nan­suo­ja­ma veikla

Brigitos Bingelytės nuomone, seniūnaičiams skiriama nedidelė finansinė pagalba veikliausiųjų nemotyvuoja./Asmeninio albumo nuotrauka

Įsta­ty­mais nu­sta­ty­ta, kad sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bos sa­vo biu­dže­tuo­se ga­li nu­ma­ty­ti lė­šų se­niū­nai­čių pa­tir­toms bū­ti­niau­sioms iš­lai­doms kom­pen­suo­ti. „Ta­čiau kol kas nė­ra vie­nos nuo­mo­nės, ar taip ir tu­rė­tų bū­ti“, – sa­kė Kau­no se­niū­nai­čių aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Bri­gi­ta Bin­ge­ly­tė.

Ji pa­brė­žė, kad vie­ni se­niū­nai­čiai ne­pra­šo fi­nan­si­nės par­amos, o ki­tiems to­kia pa­gal­ba bū­ti­na. Anot B. Bin­ge­ly­tės, apie lai­ko są­nau­das ne­kal­ba­ma, bet pa­ti­ria­ma ir kon­kre­čių iš­lai­dų, nes jiems, pa­vyz­džiui, rei­kia pi­ni­gų po­pie­riui (do­ku­men­tams spaus­din­ti), de­ga­lams, te­le­fo­no po­kal­biams. Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bė par­ūpi­no se­niū­nai­čiams mo­bi­lio­jo ry­šio SIM kor­te­les ir už jų po­kal­bius te­le­fo­nu su­mo­ka.

„Pen­si­nin­kai tu­ri lai­ko se­niū­nai­čių veik­lai, bet ne­tu­ri fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Dir­ban­tys žmo­nės tam au­ko­ja sa­vo lais­va­lai­kį. Vis dėl­to la­biau­siai prie šių vi­suo­me­ni­nių par­ei­gų pri­si­tai­ko vers­lo at­sto­vai, tik dau­ge­lis jų ne­no­ri to im­tis dėl biu­ro­kra­ti­nių pro­ce­sų“, – pa­žy­mė­jo B. Bin­ge­ly­tė. Anot Kau­no se­niū­nai­čių aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kės, se­niū­nai­čiams ski­ria­ma ne­di­de­lė fi­nan­si­nė pa­gal­ba veik­liau­sių­jų ne­mo­ty­vuo­ja.