Be mandato ir be pinigų, bet nesigraužia
Pen­kios de­šim­tys da­bar­ti­nių Sei­mo na­rių, jau po pir­mo­jo rin­ki­mų tu­ro li­ku­sių di­džio­sios po­li­ti­kos už­ri­by­je, rin­ki­mų kam­pa­ni­jai iš­lei­do nuo ke­lių iki ke­lio­li­kos šim­tų eu­rų. Šios lė­šos tei­gia­mo re­zul­ta­to ne­ga­ran­ta­vo, ta­čiau į nau­ją­jį par­la­men­tą ne­pa­te­kę po­li­ti­kai ti­ki­na ne­gai­lin­tys pra­ras­tų pi­ni­gų.

Nuo rin­ki­mų įtam­pos pa­ma­žu at­si­gau­nan­tys į nau­ją­jį Sei­mą ne­iš­rink­ti da­bar­ti­niai par­la­men­ta­rai ne tik dė­lio­ja bū­si­mos veik­los pla­nus, bet ir skai­čiuo­ja fi­nan­si­nius nuo­sto­lius, pa­tir­tus per po­li­ti­nę kam­pa­ni­ją.

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos tink­la­la­py­je skel­bia­mos kan­di­da­tų su­rink­tų au­kų su­mos dar bus tiks­li­na­mos. Ta­čiau jau da­bar aiš­ku, kad dos­niau­siai sa­vo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją rė­mė pa­tys po­li­ti­kai. Daž­nas jų pa­den­gė di­džią­ją da­lį iš­lai­dų. Ne­men­kų su­mų jie su­lau­kė ir iš sa­vo po­li­ti­nių par­ti­jų. Dau­gu­mos ki­tų rė­mė­jų au­kos bu­vo smul­kios, nors at­si­ra­do ir to­kių, ku­rie ne­pa­gai­lė­jo kan­di­da­tui net ke­lių tūks­tan­čių eu­rų.

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­ti po­li­ti­kai tvir­ti­no ne­sig­rau­žian­tys dėl iš­leis­tų pi­ni­gų ir vy­lė­si rin­ki­mų kam­pa­ni­jos įdir­bio nau­dą pa­ju­sian­tys at­ei­ty­je.

Au­kų dė­žu­tės ne­bu­vo tuščios

Dos­niai au­kos by­rė­jo į di­džiau­sią smū­gį pa­ty­ru­sios ir rin­ki­mus pra­lai­mė­ju­sios Dar­bo par­ti­jos (DP) at­sto­vų ki­še­nes. Sos­ti­nė­je kan­di­da­ta­vu­si Vi­li­ja Fi­li­po­vi­čie­nė po­li­ti­nei kam­pa­ni­jai su­rin­ko 17,1 tūkst. eu­rų, iš jų 15,1 tūkst. eu­rų bu­vo jos as­me­ni­nės lė­šos.

15,2 tūkst. eu­rų sa­vi­rek­la­mai tu­rė­jo Aly­tu­je dėl Sei­mo na­rio man­da­to ko­vo­jęs DP frak­ci­jos se­niū­nas Kęs­tu­tis Dauk­šys. Be­veik vi­sa ši su­ma bu­vo iš nuo­sa­vos pi­ni­gi­nės. Nuo „dar­bie­čių“ se­niū­no ma­žu­mė­lę at­si­li­ko Sei­mo pir­ma­sis vi­ce­pir­mi­nin­kas Vy­das Ged­vi­las. Rin­ki­mų kam­pa­ni­jai Kau­ne jis sky­rė 14,5 tūkst. eu­rų, iš jų 13,2 tūkst. eu­rų – sa­vi pi­ni­gai.

Klai­pė­do­je dėl man­da­to ko­vo­jęs Sei­mo Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros ko­mi­te­to va­do­vas Rai­mun­das Pa­liu­kas kam­pa­ni­jai iš­lei­do 12,4 tūkst. eu­rų. Di­džio­ji jų da­lis – 9,8 tūkst. eu­rų – iš as­me­ni­nių san­tau­pų. Par­la­men­ti­nio Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas „tau­pyk­lė­je“ bu­vo su­kau­pęs 9,6 tūkst. eu­rų, ta­čiau sa­vų – tik 660 eu­rų.

Sei­mo na­rio man­da­to prieš rin­ki­mus dėl įta­ri­mų gal­būt pa­ėmus ky­šį at­si­sa­kęs Vy­tau­tas Gap­šys au­kų dė­žu­tė­je tu­rė­jo 9,5 tūkst. eu­rų, iš jų 2,6 tūkst. eu­rų – nuo­sa­vos lė­šos. Skuo­de kan­di­da­ta­vu­si švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Aud­ro­nė Pi­trė­nie­nė bu­vo su­rin­ku­si 5 tūkst. eu­rų au­kų. Sa­vų pi­ni­gų mi­nis­trė ne­lei­do rek­la­mai. Itin kuk­liai tarp vi­sų ko­le­gų at­ro­dė Sei­mo pir­mi­nin­kės Lo­re­tos Grau­ži­nie­nės rin­ki­mų pi­ni­gi­nė. Jo­je te­bu­vo 1,5 tūkst. eu­rų, ir iš tų pa­čių 1 tūkst. eu­rų – par­la­men­to va­do­vės nuo­sa­vos lė­šos.

Jau­ni­mas taupė

Ki­tų par­ti­jų re­mia­mų ir sa­va­ran­kiš­kų kan­di­da­tų au­kų dė­žu­tės bu­vo pa­na­šaus dy­džio.

Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Ar­mi­nas Ly­de­ka, iš­mė­gi­nęs jė­gas Elek­trė­nuo­se, rin­ki­mų ko­vai tu­rė­jo su­kau­pęs 13,7 tūkst. eu­rų, iš jų 9 tūkst. eu­rų – nuo­sa­vi. Jo par­ti­jos ko­le­ga Ša­rū­nas Gus­tai­nis per rin­ki­mų kam­pa­ni­ją sos­ti­nės Žir­mū­nuo­se dis­po­na­vo 12,3 tūkst. eu­rų. Vi­si bu­vo skir­ti par­ti­jos ir pa­au­ko­ti rė­mė­jų. Pen­kia­gu­bai ma­žiau au­kų su­rin­ko Da­lia Tei­šers­ky­tė. Kau­ne dėl Sei­mo na­rio man­da­to ko­vo­ju­si li­be­ra­lė tu­rė­jo vos 2,5 tūkst. eu­rų, ir tuos sky­rė par­ti­ja.

Val­dan­čia­jai Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jai pri­klau­san­tis Al­bi­nas Mi­tru­le­vi­čius rin­ki­mų kam­pa­ni­jai Ma­ri­jam­po­lė­je su­kau­pė 10,6 tūkst. eu­rų, iš jų 9 tūkst. eu­rų bu­vo as­me­ni­niai pi­ni­gai. Jo par­ti­jos bi­čiu­lė Bi­ru­tė Vė­sai­tė sa­vi­rek­la­mai Kau­ne ga­lė­jo iš­leis­ti 4,3 tūkst. eu­rų. Po­li­ti­kė 3 tūkst. eu­rų bu­vo at­sei­kė­ju­si iš sa­vos ki­še­nės. Du jau­nie­ji so­cial­de­mo­kra­tai Do­mas Pe­tru­lis ir Arū­nas Du­dė­nas, mė­gi­nę jė­gas Pa­ne­vė­žio ir Uk­mer­gės ra­jo­ne, ver­tė­si kuk­liau. Vie­nas sa­vo au­kų krep­še­ly­je tu­rė­jo 3 tūkst. eu­rų, iš jų 2 tūkst. eu­rų bu­vo sa­vi, ki­tas – 3,3 tūkst. eu­rų (2,3 tūkst. eu­rų sky­rė pats).

Kęstutis Daukšys: "Įdėjau savo pinigėlių. Manau, rinkimų kampanija buvo visai nebloga, gaila, kad nepavyko.”Romo Jurgaičio nuotrauka

Sa­va­ran­kiš­kai Ra­sei­niuo­se kan­di­da­ta­vęs Re­mi­gi­jus Ačas dis­po­na­vo 10,3 tūkst. eu­rų. Iš šios su­mos 8 tūkst. eu­rų – as­me­ni­nės lė­šos.

Va­sa­rą Tė­vy­nės są­jun­gą-Lie­tu­vos krikš­čio­nis de­mo­kra­tus pa­li­kę Sei­mo na­riai kau­nie­čiai Vi­da Ma­ri­ja Čig­rie­jie­nė ir Ari­man­tas Dum­čius taip pat ga­lė­jo pa­sik­liau­ti tik sa­vo jė­go­mis. Prieš pat pir­mą­jį rin­ki­mų tu­rą 80-me­tį šven­tu­si V. M. Čig­rie­jie­nė kam­pa­ni­jai bu­vo su­kau­pu­si 9,8 tūkst. eu­rų. Pu­sę jų pa­au­ko­jo rė­mė­jai, li­ku­sią da­lį po­li­ti­kė pri­dė­jo pa­ti. A. Dum­čius rin­ki­mams lei­do sa­vo lė­šas – 9 tūkst. eu­rų.

Pi­ni­gų negaila

„Lie­tu­vos ži­nių“ kal­bin­tas A. Dum­čius ti­ki­no, kad kam­pa­ni­jai iš­leis­tų pi­ni­gų jam vi­siš­kai ne­gai­la. „Ma­nau, at­li­kau di­de­lį dar­bą, vis­ką da­riau žmo­nių la­bui. Ir to­liau ke­ti­nu da­ly­vau­ti tiek po­li­ti­nė­je, tiek vi­suo­me­ni­nė­je veik­lo­je. Ži­no­ma, už tuos pi­ni­gus ga­lė­jau pa­il­sė­ti Tur­ki­jo­je ar dar kur nors. Ta­čiau esu po­li­ti­kas idea­lis­tas“, – aiš­ki­no ka­den­ci­ją bai­gian­tis par­la­men­ta­ras. Jis pri­si­pa­ži­no, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­ja bu­vo su­nki, nes „už nu­ga­ros tu­rė­jo tik ko­man­dą, o ne vi­są po­li­ti­nę par­ti­ją“.

Arimantas Dumčius: "Žinoma, už tuos pinigus galėjau pailsėti Turkijoje ar dar kur nors. Tačiau esu politikas idealistas.” /Lietuvos žinių archyvo nuotrauka

„Dar­bie­čio“ K. Dauk­šio nuo­mo­ne, nie­ka­da ne­rei­kia gai­lė­tis to, ką pa­da­rei, tik to, ko ne­pa­da­rei. „Taip, įdė­jau sa­vo pi­ni­gė­lių. Ma­nau, rin­ki­mų kam­pa­ni­ja bu­vo vi­sai ne­blo­ga, gai­la, kad ne­pa­vy­ko“, – fi­lo­so­fiš­kai ne­sėk­mę ver­ti­no par­la­men­ta­ras. Jo tei­gi­mu, kan­di­da­tams, ku­rių par­ti­jos rin­ki­mų lai­ko­tar­piu „bū­na ant ban­gos“, vi­suo­met leng­viau ir pa­pras­čiau, nes re­zul­ta­tą ga­li pa­siek­ti ma­žes­niais iš­tek­liais. „Po­li­ti­ko­je lie­ku. Ieš­ko­si­me pra­lai­mė­ji­mo prie­žas­čių, gal­vo­si­me, ką da­ry­ti to­liau. Par­ti­ja ga­vo di­de­lį smū­gį, ta­čiau ne­mir­ti­ną“, – tvir­ti­no K. Dauk­šys.

Li­be­ra­las A. Ly­de­ka, vis dar ne­pra­ran­dan­tis vil­ties pa­tek­ti į Sei­mą, taip pat pri­pa­ži­no, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­ja dėl par­ti­ją su­krė­tu­sių skan­da­lų bu­vo kaip nie­ka­da su­nki. „Aiš­ku, rei­kė­jo dau­giau iš­tek­lių, su­bur­ti ko­man­dą, pa­lai­kan­čiuo­sius“, – ne­slė­pė Sei­mo na­rys. At­sa­ky­ti, ar ne­gai­la iš­leis­tos su­mos, po­li­ti­kas ne­no­rė­jo dėl te­be­vyks­tan­čios rin­ki­mų kam­pa­ni­jos. „Ma­no si­tua­ci­jo­je ver­tin­ti dar per anks­ti. Ga­liu tik pa­sa­ky­ti, kad rin­ki­mų kam­pa­ni­jai iš tie­sų rei­kia daug lai­ko, svei­ka­tos ir pi­ni­gų“, – pa­brė­žė A. Ly­de­ka.