Baus už diplominių darbų pirkimą ir pardavimą
Nuo sau­sio 1 die­nos įsi­ga­lio­sian­tis Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­sas nu­ma­tys bau­das už dip­lo­mi­nių dar­bų pir­ki­mą ir par­da­vi­mą, pra­ne­šė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

„Nuo šiol aiš­kiai įvar­di­ja­ma, kad dip­lo­mi­nių dar­bų pir­ki­mas ir par­da­vi­mas yra ne­tei­sė­ta veik­la ir tie, kas ja už­sii­ma, su­lauks pa­sek­mių, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­ma švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė. – Tei­si­nis pla­gia­to už­kar­dy­mas pri­si­dės ke­liant stu­di­jų ko­ky­bę. Už ją at­sa­kin­gi vi­si aukš­tų­jų mo­kyk­lų bend­ruo­me­nės na­riai. Ko­ky­bės ne­ga­li­ma pa­siek­ti, jei bend­ruo­me­nė­je pa­si­reiš­kia aka­de­mi­nis ne­są­ži­nin­gu­mas.“

Už stu­di­jų bai­gia­mų­jų dar­bų bei di­ser­ta­ci­jų ne­tei­sė­tą pir­ki­mą, par­da­vi­mą ir jų pa­tei­ki­mą moks­lo ir stu­di­jų ins­ti­tu­ci­joms nu­ma­to­ma ad­mi­nis­tra­ci­nė at­sa­ko­my­bė: bau­da as­me­nims nuo 150 iki 300 eu­rų, o ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – nuo 800 iki 1,8 tūkst. eu­rų. Pa­kar­to­ti­nai pa­da­ry­tas nu­si­žen­gi­mas už­trauks bau­dą as­me­nims nuo 300 iki 850 eu­rų, o ju­ri­di­nių as­me­nų va­do­vams ar ki­tiems at­sa­kin­giems as­me­nims – nuo 1,7 tūkst. iki 3 tūkst. eu­rų.

Mi­nis­te­ri­jos nuo­mo­ne, to­kie at­ve­jai, kai dip­lo­mas įgy­ja­mas pa­tei­kiant ne sa­vo at­lik­tą bai­gia­mą­jį dar­bą, tu­rė­tų bū­ti pri­ly­gin­ti do­ku­men­tų klas­to­ji­mui. As­me­nys, ku­rie stu­di­juo­ja pa­si­nau­do­ję bend­ro­vių pa­slau­go­mis, ne­si­mo­ko sa­va­ran­kiš­kai, gau­na dip­lo­mus, ku­rie ne­ati­tin­ka ko­ky­bės stan­dar­tų, stu­di­juo­da­mi ne­įgy­ja rei­kia­mų ži­nių, o bai­gę aukš­tą­sias mo­kyk­las ne­ga­li tap­ti ge­rais spe­cia­lis­tais ir teik­ti ko­ky­biš­kas pa­slau­gas vi­suo­me­nei.

Mi­nis­te­ri­jos tei­gi­mu, di­džiau­sia at­sa­ko­my­bė dėl pla­gi­ja­vi­mo ne­to­le­ra­vi­mo ten­ka aukš­to­sioms mo­kyk­loms. Ger­bian­čios sa­vo re­pu­ta­ci­ją aukš­to­sios mo­kyk­los ak­ty­viai ko­vo­ja su pla­gi­ja­vi­mu, jį lai­ky­da­mos di­džiau­siu aka­de­mi­niu nu­si­kal­ti­mu, už ku­rį bau­džia­ma mak­si­ma­lia baus­me – ša­li­ni­mu iš aukš­to­sios mo­kyk­los. Uni­ver­si­te­tai tu­ri sa­vo eti­kos ko­dek­sus, dės­ty­to­jai dirb­da­mi su stu­den­tais ma­to rea­lią stu­den­tų veik­lą ir po­ten­cia­lą.

Pa­gal ki­tų me­tų pra­džio­je įsi­ga­lio­sian­tį Ad­mi­nis­tra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų ko­dek­są aka­de­mi­nės eti­kos ir pro­ce­dū­rų kon­tro­lie­rius tu­rės tei­sę tir­ti bai­gia­mų­jų dar­bų pir­ki­mo ir par­da­vi­mo at­ve­jus bei im­tis veiks­mų dėl ad­mi­nis­tra­ci­nės at­sa­ko­my­bės tai­ky­mo.