Baudžiamosios bylos Lietuvoje nagrinėjamos greičiau
Eu­ro­pos Ta­ry­bos (ET) Eu­ro­pos veiks­min­go tei­sin­gu­mo ko­mi­si­jos (CE­PEJ) pa­skelb­ta Eu­ro­pos tei­sin­gu­mo sis­te­mų ver­ti­ni­mo at­as­kai­ta par­odė, jog Bau­džia­mo­sios by­los Lie­tu­vo­je nag­ri­nė­ja­mos grei­čiau.

2014 m. pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se bau­džia­mo­sios by­los bu­vo iš­nag­ri­nė­ja­mos per 67 die­nas – 37 die­no­mis grei­čiau nei 2010 m.

Mū­sų ša­lis mi­ni­ma tarp to­kių ša­lių kaip Aus­tri­ja, Kip­ras, Suo­mi­ja, Mal­ta, Mo­na­kas, Ru­mu­ni­ja, Ru­si­ja ir Is­pa­ni­ja, ku­rio­se pir­mo­sios ins­tan­ci­jos teis­muo­se nuo­lat ge­rė­ja bau­džia­mų­jų by­lų nag­ri­nė­ji­mas.

CE­PEJ at­sto­vai taip pat pa­ste­bi, kad dar­bo san­ty­kių by­lo­se dėl dar­buo­to­jų at­lei­di­mo dau­ge­ly­je vals­ty­bių, įskai­tant ir Lie­tu­vą, iš­nag­ri­nė­ta dau­giau by­lų nei gau­ta, o tai tu­rė­jo įta­kos trum­pes­niems šių by­lų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nams.

Ta­čiau Lie­tu­va mi­ni­ma tarp to­kių ša­lių kaip Bos­ni­ja ir Her­ce­go­vi­na, Kip­ras, Es­ti­ja, Pra­ncū­zi­ja, Vo­kie­ti­ja, Veng­ri­ja, Ita­li­ja, Len­ki­ja ir kt., ku­rio­se ad­mi­nis­tra­ci­nių by­lų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nai pa­il­gė­jo, Lie­tu­vo­je – nuo 160 die­nų (2010 m.) iki 310 (2014 m.). Pa­ti daž­niau­sia prie­žas­tis, tu­rė­ju­si įta­kos ad­mi­nis­tra­ci­nių by­lų nag­ri­nė­ji­mo truk­mei, – by­los su­stab­dy­mas, kol įsi­tei­sės teis­mo nu­ta­ri­mas ar nu­tar­tis ki­to­je by­lo­je, nag­ri­nė­ja­mo­je ad­mi­nis­tra­ci­ne tvar­ka (87,51 proc.); taip pat by­los su­stab­dy­mas, kol bus iš­nag­ri­nė­ta su­si­ju­si by­la Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Kons­ti­tu­ci­nia­me Teis­me (33,94 proc.).

CE­PEJ Lie­tu­vą taip pat pri­ski­ria prie 9 vals­ty­bių, ku­rios nuo 2012 m. daug in­ves­ta­vo į teis­mų kom­piu­te­ri­za­vi­mą. Šia­me są­ra­še Lie­tu­va at­si­dū­rė ša­lia Azer­bai­dža­no, Bul­ga­ri­jos, Veng­ri­jos, Lat­vi­jos, Mol­da­vi­jos ir Ma­ke­do­ni­jos. Pa­brė­žia­ma, kad Veng­ri­ja ir Lie­tu­va teis­mų in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų sek­to­rių stip­ri­no nau­do­da­mo­si Eu­ro­pos ar tarp­tau­ti­nių fon­dų lė­šo­mis.

Lie­tu­va, kaip ša­lis, 43 proc. pa­di­di­nu­si biu­dže­to lė­šas, skir­tas in­ves­ti­ci­joms į pa­sta­tus, mi­ni­ma tarp 6 vals­ty­bių – Pra­ncū­zi­jos, Veng­ri­jos, Kip­ro, Azer­bai­dža­no ir Ru­mu­ni­jos. Pa­vyz­džiui, Pra­ncū­zi­ja 2014 m. teis­mų pa­sta­tams ski­ria­mą biu­dže­tą pa­di­di­no iki 22 proc., Veng­ri­ja – net iki 230 proc.