Baltijos valstybės ketina kartu kurti vidutinio nuotolio oro gynybos sistemą
Pa­ne­vė­žy­je vy­ku­sia­me Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­me Lie­tu­vos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­tras Sve­nas Mik­se­ris ir Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­tru Rai­mon­das Ve­jo­nis ak­cen­ta­vo po­rei­kį im­tis ryž­tin­gų veiks­mų vys­tant kri­ti­nius gy­ny­bi­nius pa­jė­gu­mus, rei­ka­lin­gus Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bai iš­au­gu­sios grės­mės aki­vaiz­do­je.

Mi­nis­trai su­ta­rė iki šių me­tų ru­dens par­eng­ti ga­li­mus vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­mos bend­ro vys­ty­mo va­rian­tus, kon­sul­tuo­jan­tis su stra­te­gi­niais par­tne­riais, kaip JAV ir Len­ki­ja. Po dar­bi­nio su­si­ti­ki­mo Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trai pa­si­ra­šė bend­rą komunikatą

Po pa­si­ra­šy­mo mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tei­gė, kad iš­au­gu­si grės­mė sau­gu­mui yra pos­tū­mis ak­ty­ves­niam Bal­ti­jos ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mui sau­gu­mo ir gy­ny­bos sri­ty­je. „Re­gio­ni­nis Bal­ti­jos ša­lių bend­ra­dar­bia­vi­mas gy­ny­bos sri­ty­je kaip nie­ka­da svar­bus, mū­sų vie­ny­bė – mū­sų sau­gu­mo ga­ran­tas",- sa­kė mi­nis­tras J. Ole­kas. Mi­nis­trai taip pat su­ta­rė plė­to­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su Len­ki­ja, Bal­ti­jos ša­lių kai­my­ne ir stra­te­gi­ne NA­TO są­jun­gi­nin­ke, sie­kiant už­ti­krin­ti vie­nin­gą at­kir­tį ga­li­moms grės­mėms.

Bend­ru ko­mu­ni­ka­tu pa­tvir­tin­ta, kad Bal­ti­jos ša­lys įsi­pa­rei­go­ja to­liau teik­ti vi­sa api­man­čią pri­iman­čios ša­lies par­amą są­jun­gi­nin­kų ka­riams. Mi­nis­trai ak­cen­ta­vo bend­rą re­gio­ni­nio ka­ri­nio ren­gi­mo ga­li­my­bę, ku­ri taip pat pri­si­dė­tų prie ge­res­nių są­ly­gų tre­ni­ruo­tis są­jun­gi­nin­kų ro­ta­ci­nėms pa­jė­goms.

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trai nu­spren­dė siek­ti ge­rin­ti Bal­ti­jos vals­ty­bių pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo sis­te­mų są­vei­ką, kad veiks­mai ir par­ama ne­lai­mių at­ve­jais bet ku­rio­je iš Bal­ti­jos vals­ty­bių bū­ti koor­di­nuo­ti ir at­lie­ka­mi lai­ku.

Ar­tė­jant NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­mui, mi­nis­trai su­ta­rė siek­ti už­si­ti­krin­ti NA­TO su­ta­ri­mo dėl esa­mų ir pa­pil­do­mų at­gra­sy­mo prie­mo­nių Bal­ti­jos re­gio­ne. „Svar­bu už­ti­krin­ti pa­pil­do­mų są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gu­mų bu­vi­mo ir siek­ti iš­anks­ti­nio ka­ri­nės įran­gos dis­lo­ka­vi­mo Bal­ti­jos ša­ly­se, tai leis­tų NA­TO pa­jė­goms grei­čiau rea­guo­ti į si­tua­ci­ją re­gio­ne iš­ki­lus pa­vo­jui", - tei­gė mi­nis­tras J. Ole­kas.

Mi­nis­trai įver­ti­no pa­siek­tą prog­re­są stei­giant NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­ci­jos šta­bus, ku­rie par­odo NA­TO įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mą ir už­ti­kri­na są­jun­gi­nin­kų bu­vi­mą Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je.

Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo at­ski­ro­je se­si­jo­je da­ly­va­vo Ukrai­nos gy­ny­bos mi­nis­tras ge­ne­ro­las pul­ki­nin­kas Ste­pa­nas Pol­to­ra­kas. Su­si­ti­ki­mo me­tu mi­nis­trai ak­cen­ta­vo, kad Bal­ti­jos ša­lys yra pa­si­ren­gu­sios to­liau teik­ti pa­gal­bą Ukrai­nai vys­tant jos gink­luo­tą­sias pa­jė­gas ir re­for­muo­jant gy­ny­bos sek­to­rių.