Baltijos šalyse veiks naujas advokatų aljansas
Ad­vo­ka­tų kon­to­ra „Bal­čiū­nas ir Gra­jaus­kas“ su par­tne­riais Es­ti­jo­je ir Lat­vi­jo­je su­si­jun­gė į nau­ją vi­so­se Bal­ti­jos ša­ly­se veik­sian­tį ad­vo­ka­tų al­jan­są LEA­DELL.

Ži­no­ma ad­vo­ka­tų kon­to­ra „Bal­čiū­nas ir Gra­jaus­kas“ su Lat­vi­jos ad­vo­ka­tų kon­to­ra „Fo­gels, Vītols & Pa­ipa“ ir Es­ti­jos ad­vo­ka­tų kon­to­ra „Ai­var Pilv“ stip­ri­na sa­vo bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp­tau­ti­niu ly­giu – tai nau­jas ad­vo­ka­tų kon­to­rų koo­pe­ra­ci­jos eta­pas, siun­čian­tis klien­tams ži­nią apie vi­sų tri­jų kon­to­rų veik­los sta­bi­lu­mą, pa­ti­ki­mu­mą ir plė­trą. Šios ad­vo­ka­tų kon­to­ros jau il­gą lai­ką pri­pa­žįs­ta­mos tarp stip­riau­sių Bal­ti­jos ša­lių vers­lo tei­sės kon­to­rų. Vi­sos 3 ad­vo­ka­tų kon­to­ros pri­klau­so pa­sau­li­niam al­jan­sui „TAG­Law“, jun­gian­čiam dau­giau nei 150 ad­vo­ka­tų kon­to­rų iš dau­giau nei 90 ša­lių vi­sa­me pa­sau­ly­je. LEA­DELL su­jungs apie 50 kom­pe­ten­tin­gų tei­sės kon­sul­tan­tų, tei­gia­ma iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Ad­vo­ka­tų kon­to­ros „LEA­DELL Bal­čiū­nas & Gra­jaus­kas“ va­do­vau­jan­tis par­tne­ris Ma­rius Gra­jaus­kas pa­žy­mė­jo, kad ad­vo­ka­tų kon­to­ros „Bal­čiū­nas ir Gra­jaus­kas“, „Fo­gels, Vi­tols & Pa­ipa“ ir „Ai­var Pilv“ glau­džiai bend­ra­dar­biau­ja jau nuo 2012 me­tų. Pa­ti idė­ja su­for­muo­ti vie­ną bend­rą ženk­lą LEA­DELL ir taip su­stip­rin­ti jau vyk­do­mą vi­sų tri­jų Bal­ti­jos ša­lių ad­vo­ka­tų kon­to­rų bend­ra­dar­bia­vi­mą bu­vo ap­ta­ria­ma ku­rį lai­ką. Jis džiau­gia­si, kad, įstei­gę LEA­DELL al­jan­są, ga­lės pa­siū­ly­ti sa­vo klien­tams aukš­tes­nę pri­dė­ti­nę ver­tę, pa­nau­do­da­mi vi­sų tri­jų ad­vo­ka­tų kon­to­rų ad­vo­ka­tų įgū­džius ir tu­ri­mą pa­tir­tį.

Ad­vo­ka­tų kon­to­ros „LEA­DELL Pilv“ pa­grin­di­nis par­tne­ris Ai­var Pilv tei­gia, kad pa­sta­ruo­ju me­tu Bal­ti­jos ša­lių tei­si­nių pa­slau­gų rin­ka ta­po itin kon­ku­ren­cin­ga, iš­au­gus pra­kti­kuo­jan­čių ad­vo­ka­tų ir nau­jų ad­vo­ka­tų kon­to­rų skai­čiui. Tuo pa­čiu pa­di­dė­jo ir tarp­tau­ti­nių bei vie­tos klien­tų tarp­tau­ti­nių tei­si­nių pa­slau­gų po­rei­kis. Į Bal­ti­jos ša­lis pa­pras­tai žiū­ri­ma kaip į vie­ną rin­ką, to­dėl itin svar­bus mū­sų pa­si­ren­gi­mas ly­giag­re­čiai teik­ti ko­ky­biš­kas pa­slau­gas Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je. At­siž­vel­giant į rin­ko­je vyks­tan­čius po­ky­čius ir mū­sų il­ga­lai­kį bei re­zul­ta­ty­vų bend­ra­dar­bia­vi­mą su pa­ty­ru­siais ko­le­go­mis iš Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos, bend­ro LEA­DELL ženk­lo įstei­gi­mas bu­vo lo­giš­kas ir mū­sų in­te­re­sus ati­tin­kan­tis žings­nis.

Vi­sos trys ad­vo­ka­tų kon­to­ros su ženk­lu LEA­DELL teiks pa­slau­gas Bal­ti­jos ša­lių rin­ko­je, kar­tu iš­sau­go­da­mos nuo­ro­das į anks­tes­nius ad­vo­ka­tų kon­to­rų pa­va­di­ni­mus.

„LEA­DELL Fo­gels, Vītols & Pa­ipa“ vyk­do­ma­sis par­tne­ris Kārlis Vi­tols pri­dū­rė, kad nau­jas al­jan­sas ne­ke­ti­na ap­si­ri­bo­ti aukš­tos ko­ky­bės tei­si­nė­mis pa­slau­go­mis Bal­ti­jos ša­ly­se. Ka­dan­gi nau­ja­sis Bal­ti­jos ša­lių su­si­vie­ni­ji­mas pri­klau­so tarp­tau­ti­niam ad­vo­ka­tų kon­to­rų al­jan­sui „TAG­Law“, jis yra pa­si­ren­gęs teik­ti lanks­čias, ope­ra­ty­vias ir ko­ky­biš­kas tei­si­nes pa­slau­gas vi­so­je Eu­ro­po­je ir pri­rei­kus vos per ke­lias va­lan­das su­for­muo­ti tarp­tau­ti­nę itin pa­ty­ru­sių tei­sės kon­sul­tan­tų ko­man­dą.

„No­rė­tu­me pa­brėž­ti mus sie­jan­čių ver­ty­bių – sau­gu­mas, pa­si­ti­kė­ji­mas ir en­tu­ziaz­mas – svar­bą. Su­bū­rė­me aukš­to ly­gio ir kom­pe­ten­ci­jos ko­man­dą, ku­rį pa­si­ren­gu­si pa­dė­ti mū­sų klien­tams iš­spręs­ti vi­sas prob­le­mas ir at­sa­ky­ti į vi­sus jiems ky­lan­čius tei­si­nius klau­si­mus. Kad ir ko­kio dar­bo im­amės, vi­suo­met sie­kia­me už­ti­krin­ti op­ti­ma­lias ir ko­ky­biš­kas pa­slau­gas. Taip pat sie­kia­me nuo­lat to­bu­lė­ti“, – sa­ko Ad­vo­ka­tų kon­to­ros „LEA­DELL Bal­čiū­nas & Gra­jaus­kas“ par­tne­ris Gin­ta­ras Bal­čiū­nas.