Baltijos šalyse pradeda veikti opozicinis Rusijos interneto portalas
Lie­tu­vo­je, Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je ket­vir­ta­die­nį pra­de­da veik­ti au­to­ri­te­tin­go Ru­si­jos opo­zi­ci­nio lei­di­nio „No­va­ja ga­ze­ta“ por­ta­las Bal­ti­jos ša­lims.

Nau­ja­sis por­ta­las „No­va­ja ga­ze­ta – Bal­ti­ja“ bus prie­ina­mas ad­re­sais no­vaya­ga­ze­ta.ee, no­vaya­ga­ze­ta.lt ir no­vaya­ga­ze­ta.lv., sa­kė BNS šio tink­la­la­pio re­dak­to­rius Ole­gas Kof­ma­nas.

Duo­da­ma in­ter­viu BNS, „No­va­ja Ga­ze­ta“ at­sto­vė Bal­ti­jos ša­lims ir Šiau­rės Eu­ro­pai Ma­ri­ja Je­pi­fa­no­va sa­kė, kad nau­ja­sis pro­jek­tas ne­bus Ru­si­jo­je nuo 1993 me­tų lei­džia­mo lai­kraš­čio „No­va­ja ga­ze­ta“ „veid­ro­di­nė ko­pi­ja“.

„Mū­sų pa­grin­di­niai skai­ty­to­jai – Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos gy­ven­to­jai. To­dėl me­džia­ga apie Ru­si­ją ir pa­grin­di­nio lei­di­nio ru­sų au­to­rių teks­tai užims daug vie­tos „No­va­ja ga­ze­ta – Bal­ti­ja“ por­ta­le, bet ne­bus pa­grin­di­nė“, – pa­brė­žė ji.

„Pir­miau­siai orien­tuo­si­mės į tai, kas įdo­mu skai­ty­to­jams Bal­ti­jos ša­ly­se. Na, o jiems įdo­mu ži­no­ti, kas vyks­ta jų pa­čių ša­ly­se. to­dėl ren­ka­me sa­vas žur­na­lis­tų ko­man­das, su­da­ry­tas iš Bal­ti­jos ša­lių žur­na­lis­tų, ra­šan­čių ru­sų kal­ba. Ta­ria­mės dėl bend­ra­dar­bia­vi­mo su eks­per­tais, po­li­to­lo­gais, kul­tū­ros vei­kė­jais, gy­ve­nan­čiais ir dir­ban­čiais Bal­ti­jos ša­ly­se“, – sa­kė M.Je­pi­fa­no­va.

Kal­bė­da­ma apie nau­jo­jo por­ta­lo tu­ri­nį, M.Je­pi­fa­no­va sa­kė, kad šio pro­jek­to kū­rė­jams aki­vaiz­du, jog Bal­ti­jos re­gio­ne eg­zis­tuo­ja pa­klau­sa in­for­ma­ci­jai ru­sų kal­ba.

„Dau­giau­siai in­for­ma­ci­jos Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je skel­bia­ma es­tų, lat­vių ir lie­tu­vių kal­bo­mis. Vie­tos nau­jie­nų agen­tū­ros siū­lo pir­miau­siai nau­jie­nas – tai yra, ope­ra­ty­vią, bet trum­pą in­for­ma­ci­ją. Tuo tar­pu Ru­si­jo­je „No­va­ja ga­ze­ta“ yra vi­suo­me­ni­nis po­li­ti­nis lei­di­nys, pa­si­žy­min­tis la­bai aiš­kia ana­li­ti­ne pa­krai­pa. Bū­tent tai no­ri­me iš­sau­go­ti Bal­ti­jos ša­ly­se“, – aiš­ki­no pro­jek­to at­sto­vė.

O.Kof­ma­nas ir M.Je­pi­fa­no­va sa­kė BNS, kad por­ta­las Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je kol kas skelbs tu­ri­nį tik ru­sų kal­ba, o vė­liau, jei­gu šis pro­jek­tas bus sėk­min­gas, bus spren­džia­mas klau­si­mas dėl pub­li­ka­ci­jų lie­tu­vių, lat­vių ir es­tų kal­bo­mis.

„No­va­ja ga­ze­ta – Bal­ti­ja“ stei­gė­ja ta­po Ru­si­jos lai­kraš­čio par­tne­rė Es­ti­jo­je „A­va­tud Uhen­dus In­form­bu­reau“, ku­ri pa­si­ra­šė su­si­ta­ri­mą dėl li­cen­cia­vi­mo su Ru­si­jos bend­ro­ve.