Baltijos šalyse budintys NATO naikintuvai kilo keturis kartus
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Bal­ti­jos ša­ly­se bu­din­tys NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai ke­tu­ris kar­tus ki­lo rea­guo­da­mi į tarp­tau­ti­nė­je erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sius or­lai­vius, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį NA­TO nai­kin­tu­vai at­pa­ži­no ir pa­ly­dė­jo Ru­si­jos žval­gy­bi­nį or­lai­vį „IL-20“, skri­du­sį iš že­my­ni­nės Ru­si­jos da­lies į Ka­ra­liau­čių.

Penk­ta­die­nį NA­TO nai­kin­tu­vai ki­lo ly­dė­ti žval­gy­bi­nio „IL-20“ or­lai­vio, trans­por­to or­lai­vio „AN-26“ ir dvie­jų nai­kin­tu­vų – „SU-27“ ir „SU-34“. Vi­si šie or­lai­viai skri­do be iš anks­to pa­teik­to skry­džio pla­no, iš­jun­gę at­sa­kik­lius, pa­lai­ky­da­mi ra­di­jo ry­šį.

Šeš­ta­die­nį nai­kin­tu­vai rea­ga­vo į pra­ne­ši­mą apie ne­at­pa­žin­tą or­lai­vį, ku­ris tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros iš Ka­ra­liau­čiaus skri­do šiau­rės kryp­ti­mi. Or­lai­vis skri­do be iš anks­to pa­teik­to pla­no, iš­jun­gęs at­sa­kik­lį ir ne­pa­lai­kė ry­šio. Nai­kin­tu­vams pa­ki­lus, or­lai­vis bu­vo pa­si­ša­li­nęs iš oro po­li­ci­jos zo­nos.

Anks­tes­nę sa­vai­tę NA­TO oro po­li­ci­jos nai­kin­tu­vai nė kar­to ne­ki­lo ly­dė­ti tarp­tau­ti­nė­je oro erd­vė­je virš Bal­ti­jos jū­ros skri­du­sių or­lai­vių.