Baltijos šalys sutarė dėl NATO oro policijos misijos rotacijos
Bal­ti­jos ša­lys pir­ma­die­nį bai­gė ne vie­nus me­tus tru­ku­sius gin­čus dėl NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos ro­ta­ci­jos, gy­ny­bos mi­nis­trams su­ta­rus, kaip tarp Lie­tu­vos ir Es­ti­jos tu­ri bū­ti pa­skirs­to­mi są­jun­gi­nin­kų at­siun­čia­mi nai­kin­tu­vai.

Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos gy­ny­bos mi­nis­trų dek­la­ra­ci­jo­je nu­ma­to­ma, kad pa­pil­do­mi mi­si­jos pa­jė­gu­mai „ir to­liau bū­tų da­li­ja­mi tarp Ema­rio Es­ti­jo­je ir Šiau­lių Lie­tu­vo­je, pa­pil­dant NA­TO Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­ją vei­kian­čią Šiau­liuo­se, Lie­tu­vo­je“.

To­kia for­mu­luo­tė reiš­kia, kad pa­grin­di­nis kon­tin­gen­tas bū­tų dis­lo­kuo­ja­mas Lie­tu­vo­je, an­tra­sis Es­ti­jo­je, tre­čia­sis – tur­būt vėl Lie­tu­vo­je.

„Il­gai bu­vo tam ti­krų ne­su­ta­ri­mų dėl Bal­ti­jos ša­lių oro po­li­ci­jos mi­si­jos ro­ta­ci­jos. Pa­ga­liau po il­gų de­ry­bų pa­vy­ko su­ras­ti for­mu­luo­tę, ku­ri tik­tų ir vie­niems, ir ki­tiems“, – BNS pir­ma­die­nį sa­kė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos gy­ny­bos po­li­ti­kos di­rek­to­rius Vai­do­tas Ur­be­lis.

Lie­tu­va il­gus me­tus ne­pri­ta­rė Es­ti­jos sie­kiui da­lį NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos per­kel­ti iš Šiau­lių į Ema­rį. Prob­le­mą iš­spręs­ti pa­dė­jo są­jun­gi­nin­kų spren­di­mas at­siųs­ti pa­pil­do­mai nai­kin­tu­vų, rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je.