Baltijos šalys ruošiasi priimti NATO greitojo reagavimo pajėgas
Bal­ti­jos ša­lys kar­tu su są­jun­gi­nin­kų va­da­vie­te tre­ni­ruo­ja­si prieš­iš­kos vals­ty­bės pa­kurs­ty­tos kri­zės me­tu pri­im­ti NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas ir už­ti­krin­ti efek­ty­vų jų vei­ki­mą re­gio­ne.

Lie­tu­vą, Lat­vi­ją ir Es­ti­ją api­man­čio­se pra­ty­bo­se „Bal­tic Host“ („Bal­ti­jos šei­mi­nin­kas“) šta­bų ka­ri­nin­kai tre­ni­ruo­ja­si su­teik­ti pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą NA­TO pa­jė­goms ir Są­jun­gi­nin­kų grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų kor­pu­so (ARRC) va­da­vie­tei, ku­ri sa­vo ruo­žtu pra­ty­bo­se „Arr­ca­de Fu­sion“ („Ar­ka­di­nė jung­tis“) tie­sio­giai rū­pi­na­si NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mu Bal­ti­jos ša­ly­se ir va­do­vau­ja jų ko­vi­nėms ope­ra­ci­joms.

Hib­ri­di­nio ka­ro iššūkiai

„Šios dvi­ša­lės pra­ty­bos yra itin su­si­ju­sios, nes grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos ne­ga­li bū­ti dis­lo­kuo­tos be pa­kan­ka­mos pri­iman­čio­sios ša­lies par­amos, – BNS sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas bri­ga­dos ge­ne­ro­las Vil­man­tas Ta­mo­šai­tis. – Su­dū­rę tuos rei­ka­la­vi­mus su sa­vo ap­ri­bo­ji­mais mes dis­ku­tuo­ja­me, ką ga­li­me pa­da­ry­ti, kad už­ti­krin­tu­mė­me pa­kan­ka­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą“.

Iš­gal­vo­ta­me pra­ty­bų sce­na­ri­ju­je, ku­ria­me Bal­ti­jos ša­lių ir ap­link esan­čių vals­ty­bių pa­va­di­ni­mai ir te­ri­to­ri­jos šiek tiek pa­keis­tos, tai­kos są­ly­go­mis Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja su­si­du­ria su taip va­di­na­mo­jo hib­ri­di­nio ka­ro iš­šū­kiais – prieš­iš­kos vals­ty­bės vyk­do­ma in­for­ma­ci­nė kam­pa­ni­ja kurs­to ne­ra­mu­mus, taip iš­šauk­da­ma gy­ven­to­jų ne­pa­si­ti­kė­ji­mą val­džia, o tai le­mia riau­šių gat­vė­se pro­trū­kį ir iš­ky­lan­čius hu­ma­ni­ta­ri­nius iš­šū­kius.

Nors pra­ty­bų sce­na­ri­jus pri­me­na ka­rą Ry­tų Ukrai­no­je, kur ša­lies gink­luo­to­sios pa­jė­gos kau­na­si su Ru­si­jos re­mia­mais se­pa­ra­tis­tais, BNS kal­bin­ti už vyks­tan­čius mo­ky­mus at­sa­kin­gi ka­ri­nin­kai sa­ko, kad įsi­vaiz­duo­ja­mas pra­ty­bų sce­na­ri­jus par­uo­šia įvai­riems ir pa­tiems ne­ti­kė­čiau­siems sce­na­ri­jams rea­lių grės­mių at­ve­ju, be to, tai yra sig­na­las bet ku­riam po­ten­cia­liam prieš­ui.

„Svar­biau­sias iš­šū­kis NA­TO yra bū­ti pa­si­ruo­šu­siai at­ei­ties mi­si­joms, taip pat tai po­li­ti­nis sig­na­las bet ku­riam prieš­ui, ne­svar­bu, ar jis ry­tuo­se, ar pie­tuo­se“, –sa­kė ARRC va­da­vie­tės par­amos va­das bri­ga­dos ge­ne­ro­las Tors­te­nas Gers­dor­fas.

„Nau­do­da­mi iš­gal­vo­tą sce­na­ri­jų mes vi­sa­da bū­si­me ge­res­ni ti­kro­je si­tua­ci­jo­je. Taip mes ga­li­me bū­ti pa­si­ruo­šę bet ko­kiam ti­kram sce­na­ri­jui“, – kal­bė­jo Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas V.Ta­mo­šai­tis.

Svar­bi ir po­li­ti­nė, ir vers­lo parama

Pra­ty­bų me­tu ARRC va­da­vie­tė Bal­ti­jos ša­ly­se bu­vo iš­skleis­ta pir­mą kar­tą. Prieš­aki­nė va­da­vie­tės da­lis bu­vo dis­lo­kuo­ta Es­ti­jo­je, pa­grin­di­nė da­lis – Lat­vi­jo­je, o lo­gis­ti­nės par­amos gru­pė – Lie­tu­vo­je.

Tai pir­mas kar­tas, kai ARRC va­da­vie­tė pra­ty­boms per­ke­lia­ma iš sa­vo nuo­la­ti­nės dis­lo­ka­ci­jos vie­tos Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je. Tai vie­na iš at­gra­sy­mo prie­mo­nių, dėl ku­rių NA­TO su­ta­rė per­nai vy­ku­sia­me vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Vel­se.

„Šio­se pra­ty­bo­se mes ne tik iš­ban­do­me sa­vo ga­li­my­bes dis­lo­kuo­tis, ta­čiau taip pat tre­ni­ruo­ja­mės ir koor­di­nuo­ja­me sa­vo veiks­mus su nau­jai įsteig­tu NFIU (NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tu) ir pri­iman­čio­sio­mis ša­li­mis Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja“, – sa­kė T.Gers­dor­fas.

Bal­ti­jos ša­lys jau da­bar ga­li pri­im­ti tiek grei­to, tiek itin grei­to rea­ga­vi­mo pa­jė­gas, ta­čiau pra­ty­bos skir­tos mo­ky­tis už­ti­krin­ti kuo efek­ty­ves­nį jų per­kė­li­mą, nu­ro­dė vo­kie­čių ge­ne­ro­las.

Jis sa­kė, kad pra­ty­bo­se tre­ni­ruo­ja­ma­si pa­jė­gas per­dis­lo­kuo­ti dar tai­kos me­tu, o tai yra vi­siš­kai skir­tin­ga pro­ce­dū­ra nei ka­ro at­ve­ju.

„Tai vi­siš­kai ki­to­kia po­li­ti­nė ir vi­siš­kai ki­to­kia tei­si­nė si­tua­ci­ja, – tei­gė T.Gers­dor­fas. – La­bai svar­bu su­pras­ti, ko­kia yra ša­lies tei­si­nė ba­zė, ko­kie ga­lio­ja ap­ri­bo­ji­mai, kur yra erd­vė ma­nev­rui ir kur mes ga­li­me bend­ra­dar­biau­ti su vie­ti­nė­mis gink­luo­to­sio­mis pa­jė­go­mis, ko­kios yra jų ga­li­my­bės tai­kos ar eks­tre­ma­lio­sios si­tua­ci­jos at­ve­ju“.

Tuo me­tu V.Ta­mo­šai­tis sa­kė, kad pri­iman­čio­sios ša­lies par­ama yra la­bai pla­ti –ją vyk­do ne tik ka­riuo­me­nė, bet ir vyk­do­mo­sios val­džios ins­ti­tu­ci­jos, pri­va­tus vers­las.

„Po­li­ti­kams taip pat rei­kia da­ly­vau­ti (pra­ty­bo­se) ne tik iš gy­ny­bos, bet ir ki­tų mi­nis­te­ri­jų, ne­pa­mirš­tant pri­va­taus vers­lo, nes tai yra (...) vie­nin­te­lė ga­li­my­bė mums už­ti­krin­ti pa­kan­ka­mą pri­iman­čio­sios ša­lies par­amą“, – tei­gė Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas.

Jis pa­brė­žė vers­lo nau­dą tei­kiant ka­ri­nės tech­ni­kos per­ve­ži­mo pa­slau­gas, nes ka­riuo­me­nė, esant di­de­liems tech­ni­kos kie­kiams, tai už­ti­krin­ti ne vi­sa­da ga­li pa­ti.

Efek­ty­ves­nė komunikacija

Pra­ty­bo­se „Arr­ca­de Fu­sion“ ir „Bal­tic Host“ taip pat da­ly­vau­ja ir rug­sė­jį Bal­ti­jos ša­ly­se ak­ty­vuo­tos ne­di­de­lės NA­TO va­da­vie­tės. Be Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos jos taip pat vei­kia Len­ki­jo­je, Bul­ga­ri­jo­je ir Ru­mu­ni­jo­je.

Bal­ti­jos ša­ly­se va­di­na­mie­ji NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­tai pra­ty­bo­se da­ly­va­vo pir­mą kar­tą.

„Tai bu­vo pui­ki ga­li­my­bė mums su­pras­ti sa­vo vaid­me­nį ir mo­ky­ti mū­sų per­so­na­lą. Kar­tais ARRC bu­vo mū­sų mo­ky­to­ju, mū­sų tre­ne­riu, nes kai ku­rie mū­sų už­da­vi­niai yra pa­na­šūs. ARRC yra la­bai pro­fe­sio­na­li va­da­vie­tė, o mes kol kas esa­me nau­jas kū­di­kis šei­mo­je“, – sa­kė in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to vir­ši­nin­kas da­nas pul­ki­nin­kas Ja­ko­bas So­gar­das Lar­se­nas.

„Šių pra­ty­bų dė­ka tam­pa­me vis ge­res­ni ir ge­res­ni“, – pri­dū­rė jis.

Tuo me­tu V.Ta­mo­šai­tis sa­kė, kad NA­TO pa­jė­gų in­teg­ra­vi­mo vie­ne­to da­ly­va­vi­mas pra­ty­bo­se su­trum­pi­no ko­mu­ni­ka­ci­jos lai­ką tarp są­jun­gi­nin­kų ir na­cio­na­li­nių pa­jė­gų.

„Tai pa­da­rė mū­sų gy­ve­ni­mą kur kas leng­ves­niu, nes mes tu­rė­jo­me jung­tį tarp ARRC va­da­vie­tės ir mū­sų na­cio­na­li­nių pa­jė­gų“, –sa­kė Jung­ti­nio šta­bo vir­ši­nin­kas.

Mi­nis­te­ri­jų at­sto­vų treniruotė

Kas­me­ti­nė­se pra­ty­bo­se „Bal­tic Host“ pir­mą kar­tą per šių pra­ty­bų is­to­ri­ją reng­tas Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio jung­ti­nio pri­iman­čio­sios ša­lies par­amos koor­di­na­ci­nio ko­mi­te­to, va­do­vau­ja­mo kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro, po­sė­dis. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vy­ku­sio po­sė­džio me­tu Lie­tu­vos mi­nis­te­ri­jų at­sto­vai tre­ni­ra­vo­si pri­im­ti spren­di­mus, su­si­ju­sius su pri­iman­čio­sios ša­lies par­amos tie­ki­mu. Šia pra­ty­bų da­li­mi sie­kia­ma nu­sta­ty­ti stra­te­gi­nio lyg­mens pri­iman­čio­sios ša­lies par­amos prob­le­mas, su­for­muo­ti ir pa­teik­ti siū­ly­mus vy­riau­sy­bei, kaip ge­riau­siai jas iš­spręs­ti, kad at­vy­kę są­jun­gi­nin­kai ga­lė­tų kuo grei­čiau vyk­dy­ti už­duo­tis.

Po šio po­sė­džio kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zas Ole­kas sa­kė, kad po­sė­džio me­tu su­tar­ta, jog rei­kė­tų keis­ti kai ku­riuos tei­sės ak­tus, taip pat su­da­ry­ti ga­li­my­bę grei­tes­niam ir leng­ves­niam trans­por­ta­vi­mui, su­da­ry­ti ga­li­my­bes ap­gy­ven­din­ti ka­rius ne tik vals­ty­bi­nė­se, bet ir pri­va­čio­se te­ri­to­ri­jo­se, nu­ma­tant ir at­sis­kai­ty­mo su pri­va­čiais as­me­ni­mis me­cha­niz­mą.

Jis pa­tei­kė pa­vyz­dį, jog per­vež­ti ka­ri­nę tech­ni­ką ša­lies ka­riuo­me­nei ap­ri­bo­ji­mų nė­ra, ta­čiau jei tai da­ro sam­dy­ti vers­li­nin­kai, jiems ten­ka mo­kė­ti ke­lių mo­kes­tį.

Pa­sak mi­nis­tro, pra­ty­bų me­tu iš­aiš­kė­jo, jog Lie­tu­va yra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti iki 8 tūkst. NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gų ka­rių, ta­čiau su­si­dur­tų su prob­le­mo­mis pri­imant di­des­nį ka­rių skai­čių.

Kas­met pra­ty­boms „Bal­tic Host“ ro­ta­ci­jos pa­grin­du va­do­vau­ja vis ki­ta Bal­ti­jos ša­lis. 2015 me­tų pra­ty­boms va­do­vau­ja Lie­tu­vai at­sto­vau­jan­tis Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Jung­ti­nis šta­bas.

Pra­ty­bo­se „Arr­ca­de Fu­sion“ be ARRC va­da­vie­tės taip pat da­ly­vau­ja Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės me­cha­ni­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Ge­le­ži­nis Vil­kas“ ir JAV sau­su­mos pa­jė­gų 173-io­sios bri­ga­dos šta­bai. Ta­čiau šie vie­ne­tai dis­lo­kuo­ti Ruk­lo­je.

Ak­ty­vio­je abie­jų pra­ty­bų fa­zė pra­si­dė­jo lap­kri­čio 9 die­ną ir baig­sis lap­kri­čio 20 die­ną.