Baltijos šalys prašys NATO nuolatinės brigados
Bal­ti­jos ša­lys pra­šys NA­TO va­do­vy­bės dis­lo­kuo­ti nuo­la­ti­nę bri­ga­dą, sie­kiant at­gra­sy­ti Ru­si­ją, ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės at­sto­vas.

Bend­ras Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ka­riuo­me­nių va­dų laiš­kas bus iš­siųs­tas NA­TO pa­jė­gų vy­riau­sia­jam va­dui JAV ge­ne­ro­lui Phi­li­pui Breed­lo­ve'ui.

„Bal­ti­jos ša­lių ka­riuo­me­nių va­dai su­ta­rė pra­šy­ti nuo­la­ti­nio NA­TO pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mo Bal­ti­jos ša­ly­se - kaip at­gra­sy­mo prie­mo­nės rea­guo­jant į sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne“, - BNS sa­kė Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­do at­sto­vas spau­dai ka­pi­to­nas Min­dau­gas Ne­imon­tas.

„Sie­kia­me bri­ga­dos dy­dio vie­ne­to, kad kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je nuo­lat tu­rė­tu­me po ba­ta­lio­ną“, - tei­gė ka­ri­nin­kas.

Bri­ga­dos dy­džio vie­ne­tą pa­pras­tai su­da­ro nuo 2 iki 3 tūkst. ka­rių.

Nuo per­nai Bal­ti­jos ša­ly­se yra dis­lo­kuo­ta po kuo­pą - maž­daug pu­san­tro šim­to - JAV ka­rių. Ka­rius pra­ty­boms vis daž­niau at­siun­čia ir ki­ti są­jun­gi­nin­kai, ta­čiau tai da­ro­ma ne­re­gu­lia­riai.

Ka­riuo­me­nės va­das gen. mjr. Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas sa­vo pa­sky­ro­je „Fa­ce­book“ ra­šė: „Pat­vir­ti­nu Es­ti­jos ka­riuo­me­nės va­do pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją dėl pla­nuo­ja­mo Bal­ti­jos ša­lių ka­riuo­me­nių va­dų krei­pi­mo­si į Vy­riau­sią­jį NA­TO pa­jė­gų va­dą Eu­ro­po­je (‪#‎SA­CEUR‬) dėl nuo­la­ti­nio bri­ga­dos dy­džio NA­TO pa­jė­gų vie­ne­to dis­lo­ka­vi­mo Bal­ti­jos ša­ly­se, kaip at­gra­sy­mo prie­mo­nės rea­guo­jant į sau­gu­mo si­tua­ci­ją re­gio­ne. Tai pa­da­ry­ti su­ta­rė­me š. m. ba­lan­džio pa­bai­go­je Pa­lan­go­je vy­ku­sio Bal­ti­jos ša­lių ka­ri­nio ko­mi­te­to su­si­ti­ki­mo me­tu. Pra­šy­mas dar nė­ra iš­siųs­tas. Tai bus pa­da­ry­ta ar­ti­miau­siu me­tu, tad pla­čiau apie tai - kai grį­šiu iš ge­gu­žės 20-21 d. Briu­se­ly­je vyk­sian­čio ‪#‎NA­TO‬ ka­ri­nio ko­mi­te­to su­si­ti­ki­mo.“

NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas kol kas ne­ko­men­tuo­ja Bal­ti­jos ša­lių ren­gia­mo pra­šy­mo dis­lo­kuo­ti nuo­la­ti­nę bri­ga­dą, taip sie­kiant at­gra­sy­ti Ru­si­ją.

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je Tur­ki­jo­je at­sa­ky­da­mas į klau­si­mą dėl ren­gia­mo Bal­ti­jos ša­lių laiš­ko šiuo klau­si­mu NA­TO va­do­vas pa­brė­žė, kad pa­jė­gos šia­me re­gio­ne jau su­stip­rin­tos, ta­čiau kon­kre­čiai ver­tin­ti pra­šy­mą jis sa­kė ga­lė­sian­tis tik su juo su­si­pa­ži­nęs.

„Tik pa­ma­tę šį laiš­ką ati­džiai įver­tin­si­me jo spe­ci­fi­ką“, - bai­gia­mo­jo­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je po NA­TO už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų su­si­ti­ki­mo An­ta­li­jo­je sa­kė J.Stol­ten­ber­gas.