Baltijos šalys prašo nuolatinių NATO pajėgų
Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos ka­riuo­me­nių va­dai sie­kia, kad NA­TO mū­sų re­gio­ne dis­lo­kuo­tų nuo­la­ti­nį bri­ga­dos dy­džio ka­ri­nį vie­ne­tą. Po­li­ti­kų tei­gi­mu, tai bū­tų vie­na efek­ty­viau­sių Ru­si­jos at­gra­sy­mo prie­mo­nių.

Pra­šy­mas kiek­vie­no­je Bal­ti­jos vals­ty­bė­je įkur­ti po ba­ta­lio­no dy­džio ka­ri­nį vie­ne­tą nu­siųs­tas NA­TO vy­riau­sia­jam pa­jė­gų va­dui ge­ne­ro­lui Phi­li­pui Breed­lo­ve. Ti­ki­ma­si, kad NA­TO są­jun­gi­nin­kai jam ne­liks abe­jin­gi ir su­tiks to­kiu bū­du dar la­biau su­stip­rin­ti sau­gu­mą re­gio­ne.

Lauk­tų 2-3 tūkst. są­jun­gi­nin­kų karių

Spren­di­mas kreip­tis į NA­TO dėl nuo­la­ti­nio są­jun­gi­nin­kų ka­rių dis­lo­ka­vi­mo pri­im­tas per Pa­lan­go­je vy­ku­sį Bal­ti­jos ša­lių ka­riuo­me­nių va­dų su­si­ti­ki­mą. „Taip nu­spręs­ta at­siž­vel­giant į sau­gu­mo si­tua­ci­ją ir tai, kad ji ne­ge­rė­ja. Tai yra pir­mi­nis pra­šy­mas, ne­kal­bant apie kon­kre­čius skai­čius, da­tas ar kon­kre­čias vie­tas. Ka­riuo­me­nų va­dai už­ti­kri­no tik tai, kad su­teik­si­me rei­kia­mą pri­iman­čios ša­lies par­amą at­vyks­tan­čioms są­jun­gi­nin­kų pa­jė­goms, o kur tai bū­tų tiks­liai, kol kas ne­dis­ku­tuo­ja­ma“, - sa­kė ka­riuo­me­nės va­do Jo­no Vy­tau­to Žu­ko at­sto­vas spau­dai Min­dau­gas Ne­imon­tas.

Pa­sak jo, šiuo me­tu NA­TO ša­lių ka­ri­niai vie­ne­tai į Lie­tu­vą at­vyks­ta tam ti­kram pra­ty­bų lai­ko­tar­piui. Sie­kia­ma, kad ba­ta­lio­no dy­džio są­jun­gi­nin­kų ka­ri­niai vie­ne­tai kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je bū­tų dis­lo­kuo­ti nuo­lat. „Jie ga­lė­tų keis­tis, ro­tuo­tis kas tam ti­krą lai­ką, bet bū­tų iš­lai­ko­mas vie­no­das są­jun­gi­nin­kų ka­rių skai­čius“, - aiš­ki­no M. Ne­imon­tas.

Bal­ti­jos ša­ly­se dis­lo­kuo­ti NA­TO ka­rių ba­ta­lio­nai kar­tu su­da­ry­tų bri­ga­dą – 2-3 tūkst. ka­rių dy­džio ka­ri­nį vie­ne­tą.

Su­stip­rė­tų bendradarbiavimas

Pa­sak kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tro Juo­zo Ole­ko, svars­ty­mas dėl nuo­la­ti­nių NA­TO pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mo nė­ra nau­jas. Ta­čiau da­bar iš­dės­ty­tas kon­kre­tus pra­šy­mas.

Mi­nis­tro nuo­mo­ne, dis­lo­ka­vus nuo­la­ti­nes pa­jė­gas Bal­ti­jos ša­ly­se, bend­ra­dar­bia­vi­mas su NA­TO są­jun­gi­nin­kais bū­tų dar stip­res­nis. Be to, tai bū­tų so­li­di at­gra­sy­mo prie­mo­nė, di­di­nan­ti re­gio­no vals­ty­bių sau­gu­mą. „Ma­ty­si­me, kaip ei­sis biu­ro­kra­ti­niai rei­ka­lai. Ta­čiau mums iš ti­krų­jų la­bai svar­bu, kad Lie­tu­vo­je są­jun­gi­nin­kų bū­tų tiek, kiek rei­kia at­siž­vel­giant į grės­mes, ku­rios ky­la vals­ty­bės sau­gu­mui“, - pa­žy­mė­jo jis.

Ru­si­ja iš­plė­tė ka­ri­nius pajėgumus

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to na­rio Ar­vy­do Anu­šaus­ko tei­gi­mu, Bal­ti­jos ša­lys vi­sa­da sie­kė, kad mū­sų re­gio­ne, ypač to­kiu ne­sta­bi­liu lai­ko­tar­piu kaip da­bar, bū­tų dis­lo­kuo­tos nuo­la­ti­nės NA­TO pa­jė­gos. „Ro­tuo­ja­mos pa­jė­gos ir­gi yra ge­rai. Ta­čiau nuo­la­ti­nės pa­jė­gos, ko ge­ro, tu­ri di­des­nį iš­anks­ti­nį at­gra­so­mą­jį vaid­me­nį. Ki­ta ša­lis prieš vel­da­ma­si į bet ko­kio mas­to konf­lik­tą ti­krai bū­tų pri­vers­ta ge­ro­kai la­biau pa­sver­ti sa­vo veiks­mus“, - įsi­ti­ki­nęs jis.

A. Anu­šaus­kas ti­ki­si, kad Bal­ti­jos ša­lių ka­riuo­me­nių va­dų pra­šy­mas bus iš­girs­tas ir NA­TO są­jun­gi­nin­kai vie­naip ar ki­taip į jį at­siž­velgs. Anot jo, mū­sų par­tne­riai su­pran­ta mū­sų su­si­rū­pi­ni­mą dėl su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos.

Svars­ty­da­mas, kaip į nuo­la­ti­nių NA­TO pa­jė­gų dis­lo­ka­vi­mą Bal­ti­jos ša­ly­se ga­lė­tų su­rea­guo­ti Ru­si­ja, A. Anu­šaus­kas tei­gė, kad šios ša­lies reak­ci­ja ir be to vi­są lai­ką bu­vo ag­re­sy­vi, ji plė­tė ir stip­ri­no sa­vo ka­ri­nius pa­jė­gu­mus Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, Bal­ta­ru­si­jo­je. „Jei­gu NA­TO šiuo at­ve­ju ne­su­rea­guo­tų, Ru­si­ja grei­čiau­siai dar la­biau stip­rin­tų sa­vo pa­jė­gu­mus šia­me re­gio­ne. Ma­ty­da­ma at­gra­san­tį po­vei­kį, gal­būt ji su­si­mąs­ty­tų apie vi­so to pra­smin­gu­mą, - ma­no par­la­men­ta­ras. - Be abe­jo, vi­są sa­vo de­zin­for­ma­vi­mo apa­ra­tą Ru­si­ja iš­nau­dos kal­bė­da­ma, kad NA­TO aš­tri­na si­tua­ci­ją. Ta­čiau pa­sta­ruo­sius 5-6 me­tus ma­to­me ak­ty­vias Ru­si­jos pa­stan­gas su­kur­ti mi­li­ta­ri­zuo­tą plac­dar­mą prieš Len­ki­ją, Bal­ti­jos ša­lis ir ki­tas NA­TO vals­ty­bes.“