Baltijos šalys planuoja bendrus pirkimus oro gynybos srityje
Bal­ti­jos ša­lys svars­to bend­rai pirk­ti oro gy­ny­bos sis­te­mas, pir­ma­die­nį sa­kė Vil­niu­je su­si­ti­kę Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos pre­zi­den­tai.

„Ap­ta­rė­me (...) ka­ri­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mo klau­si­mus, ta­me tar­pe bend­rų gink­luo­tės pir­ki­mų, ypač oro ap­sau­gos sri­ty­je“, - sa­kė Lie­tu­vos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su nau­juo­ju Lat­vi­jos pre­zi­den­tu Rai­mon­du Vė­juo­niu.

Pre­zi­den­tė dau­giau de­ta­lių pa­teik­ti at­si­sa­kė. „Pirk­sim tai, ką ge­bė­si­me, ko rei­kia ir tiek, kiek rei­kia. Jei­gu bus pi­giau kar­tu, da­ry­si­me kar­tu“, - tei­gė ji.

Apie pla­nus kur­ti bend­rą vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­mą Bal­ti­jos ša­lių gy­ny­bos mi­nis­trai pa­skel­bė ge­gu­žės mė­ne­sį per su­si­ti­ki­mą Pa­ne­vė­žy­je. Tuo me­tu R.Vė­juo­nis ėjo Lat­vi­jos gy­ny­bos mi­nis­tro par­ei­gas.

Pir­ma­die­nį R.Vė­juo­nis sa­kė, kad bend­ri ka­ri­niai pir­ki­mai su­ma­žin­tų įsi­gi­ji­mo kaš­tus, ir už­si­mi­nė, kad prie bend­rų pir­ki­mų ga­lė­tų pri­si­dė­ti ir Len­ki­ja. Jis pa­tvir­ti­no, kad svars­to­ma apie vi­du­ti­nio nuo­to­lio oro gy­ny­bos sis­te­mas, bet kon­kre­tes­nių de­ta­lių taip pat ne­nu­ro­dė.