Baltijos šalys JAV administracijai nerūpi?
Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mas nė­ra tarp de­šim­ties svar­biau­sių nau­jo­sios JAV pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­bot­var­kės klau­si­mų, tei­gia gy­ny­bos eks­per­tas iš JAV Sa­mue­lis Gar­di­ne­ris.

„Bal­ti­jos ša­lys tu­ri prie­žas­tį bū­ti su­ne­ri­mu­sios dėl to, kas vyks­ta Va­šing­to­ne“, – penk­ta­die­nį per spau­dos kon­fe­ren­ci­ją Sei­me sa­kė ame­ri­kie­tis.

S.Gar­di­ne­ris su ki­tais sau­gu­mo eks­per­tais da­ly­vau­ja Vil­niu­je vyks­tan­čio­je tarp­tau­ti­nė­je kon­fe­ren­ci­jo­je apie Bal­ti­jos re­gio­no vi­suo­me­nės at­spa­ru­mo stip­ri­ni­mą hib­ri­di­nių grės­mių aki­vaiz­do­je.

Pa­sak JAV eks­per­to, moks­li­nin­kai yra nu­sta­tę, kad spren­di­mų pri­ėmė­jai vie­nu me­tu ga­li spręs­ti dau­giau­sia de­šimt klau­si­mų.

„Jei­gu pa­žiū­rė­tu­me, kas da­bar vyks­ta JAV, tai Bal­ti­jos ša­lys ti­krai ne­pa­ten­ka į klau­si­mų de­šim­tu­ką“, – tvir­ti­no jis.

Pa­sak S.Gar­di­ne­rio, JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­jai svar­biau pa­dė­tis Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se, įvy­kiai Šiau­rės Ko­rė­jo­je, san­ty­kiai su Mek­si­ka nei Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mas.

„Tur­būt per sa­vai­tę bus ap­sisp­ręs­ta, kiek pa­pil­do­mai ka­rių bus siun­čia­ma į Ira­ką ir Si­ri­ją. Tai svar­biau nei Bal­ti­jos ša­lys“, – sa­kė jis.

Eks­per­tas taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad į Eu­ro­pą at­vy­kęs JAV gy­ny­bos se­kre­to­rius ak­cen­ta­vo bū­ti­ny­bę NA­TO na­rėms di­din­ti iš­lai­das gy­ny­bai ir pa­siek­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP). Tuo pa­čiu S.Gar­di­ne­ris at­krei­pė dė­me­sį, kad ra­gi­ni­mas di­din­ti iš­lai­das gy­ny­bai ne­bu­vo sie­ja­mas su Ru­si­jos ke­lia­ma grės­me.

„Vi­sa tai, kas vyks­ta ad­mi­nis­tra­ci­jo­je, ro­do, jog ne­rei­kia bū­ti op­ti­mis­tais ir ti­kė­tis, kad JAV sa­vo dė­me­sį su­telks į Bal­ti­jos ša­lis“, – tvir­ti­no eks­per­tas.

Ki­ta ver­tus, anot jo, tai ne­reiš­kia, kad ne­ga­li­ma pa­keis­ti pa­dė­ties. Pa­klaus­tas, ką Lie­tu­vai rei­kė­tų da­ry­ti, kad jos sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mas pa­tek­tų į JAV svar­biau­sių in­te­re­sų de­šim­tu­ką, S.Gar­di­ne­ris tei­gė: „Lie­tu­va tu­ri šauk­ti. Da­bar ne lai­kas ty­lė­ti.“

Spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je da­ly­va­vęs Dip­lo­ma­ti­jos ir tarp­tau­ti­nių san­ty­kių cen­tro prie Pen­sil­va­ni­jos uni­ver­si­te­to di­rek­to­rius dr. Mi­chae­las Car­pen­te­ris sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, kad Lie­tu­vai ir ki­toms Bal­ti­jos ša­lims rei­kė­tų ieš­ko­ti kon­tak­tų su pro­fe­sio­na­lais, spe­cia­lis­tais Ame­ri­ko­je.

„Pa­ta­ri­mas – jūs tu­ri­te dirb­ti su mū­sų sis­te­mos pro­fe­sio­na­lais. Tu­ri­te bend­rau­ti, kal­bė­ti apie grės­mę. Ką šio (Bal­ti­jos) re­gio­no ly­de­riai tu­ri da­ry­ti, tai su­do­min­ti, įti­kin­ti pro­fe­sio­na­lus, spe­cia­lis­tus. Ieš­ko­ki­te kon­tak­tų su to­kiais žmo­nė­mis, kaip gy­ny­bos se­kre­to­rius, jo ko­man­dos na­riai, Pen­ta­go­no žmo­nė­mis ir kal­bė­ki­te apie sa­vo po­rei­kius, kaip jūs ke­ti­na­te gin­ti ES, NA­TO sie­ną. Čia bū­tų ver­tin­giau­si, nau­din­giau­si po­kal­biai“, – tvir­ti­no M.Car­pen­te­ris.

Jis taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad nau­jo­ji JAV pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­ja siun­čia dvip­ras­miš­kas ži­nias.

„Vie­na ver­tus, gir­di­me pre­zi­den­tą sa­kant, kad NA­TO yra pa­se­nu­si or­ga­ni­za­ci­ja, ma­to­mas jo no­ras su­ar­tė­ti su V.Pu­ti­nu, ir tuo pa­čiu gy­ny­bos se­kre­to­rius sa­ko, kad jis su­pran­ta, jog Ru­si­ja sten­gia­si iš­ar­dy­ti NA­TO, kad NA­TO yra fun­da­men­ta­lus pa­grin­das Ame­ri­kai ir mums rei­kia stip­rin­ti Al­jan­są“, – tei­gė M.Car­pen­te­ris.

Kon­fe­ren­ci­jo­je Vil­niu­je da­ly­vau­jan­tis žur­na­lo „The Eco­no­mist“ vy­res­ny­sis re­dak­to­rius Ed­war­das Lu­ca­sas sa­kė, kad Va­ka­rams trūks­ta stra­te­gi­nio nuo­sek­lu­mo Bal­ti­jos re­gio­ne. Anot jo, pra­leis­ta daug lai­ko, ne­iš­nau­do­tos ga­li­my­bės, ne­kreip­tas dė­me­sys į jau prieš 25 me­tus iš­sa­ky­tus įspė­ji­mus dėl Ru­si­jos.

„Ne­pa­mirš­ki­me, kad mes esa­me kur kas stip­res­ni, Va­ka­rų pa­sau­ly­je – apie mi­li­jar­das gy­ven­to­jų, įskai­tant ja­po­nus, bet Ru­si­jos tė­ra sep­tin­ta­da­lis, 40 tri­li­jo­nų mū­sų BVP, Ru­si­jos – 1,5. (...) Mes kur kas stip­res­ni, nei gal­vo­ja­me. Mes pra­ran­da­me ga­li­my­bes dėl va­lios sto­kos, ne dėl ga­li­my­bių sto­kos. Mes di­des­ni už Ru­si­ją, bet ren­ka­mės ne­si­nau­do­ti sa­vo ga­lia“, – kal­bė­jo bri­tų žur­na­lis­tas.