Baltijos šalių premjerai ruošiasi deryboms dėl dujų
Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos prem­je­rai šią sa­vai­tę ban­dys su­si­tar­ti dėl bend­ros su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų (SGD) rin­kos, kad ga­lė­tų gau­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­amą.

Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė ti­ki­si, kad šis su­si­ta­ri­mas leis­tų pa­nau­do­ti ES lė­šas ter­mi­na­lui Klai­pė­do­je iš­pirk­ti.

Bal­ti­jos ša­lių vy­riau­sy­bių va­do­vai penk­ta­die­nį ap­si­lan­kys Lat­vi­jos In­čiu­kal­nio du­jų sau­gyk­lo­je, o iš ten vyks į Per­nu mies­tą Es­ti­jo­je.

Čia bus ren­gia­mas tra­di­ci­nis Bal­ti­jos Mi­nis­trų Ta­ry­bos su­si­ti­ki­mas, į jį prem­je­rai kvie­čia­mi kar­tu su šei­mo­mis. S.Skver­ne­lį ly­dės žmo­na Sil­vi­ja ir du vai­kai.

„Tai yra tra­di­ci­nis, kas me­tus ren­gia­mas su­si­ti­ki­mas, tra­di­ciš­kai tuo­se su­si­ti­ki­muo­se Bal­ti­jos ša­lių prem­je­rai da­ly­vau­ja su šei­mo­mis. Su­si­ti­ki­mai vyks­ta pir­mi­nin­kau­jan­čio­je ša­ly­je“, – BNS sa­kė prem­je­ro at­sto­vas spau­dai To­mas Ber­žins­kas.

Bal­ti­jos Mi­nis­trų Ta­ry­ba yra Bal­ti­jos ša­lių vy­riau­sy­bių bend­ra­dar­bia­vi­mo ins­ti­tu­ci­ja, įkur­ta 1994 me­tais. Jai šiuo me­tu pir­mi­nin­kau­ja Es­ti­ja,.

Lie­tu­vos vy­riau­sy­bė siū­lo vi­soms trims ša­lims su­si­tar­ti dėl va­di­na­mo­jo „sus­kys­tin­tų gam­ti­nų du­jų re­gio­ni­nio pa­ke­to“, ku­ria­me bū­tų įver­tin­ta Klai­pė­dos SGD ter­mi­na­lo, bū­si­mo Es­ti­jos ter­mi­na­lo ir In­čiu­kal­nio sau­gyk­los reikš­mė.

Anks­čiau Lie­tu­va sie­kė, kad Klai­pė­dos ter­mi­na­las bū­tų pri­pa­žin­tas re­gio­ni­niu ir taip pre­ten­duo­tų į ES par­amą lai­vo– sau­gyk­los iš­pir­ki­mui iš nor­ve­gų, ta­čiau ne­su­lau­kė tvir­tos kai­my­nų par­amos.

Siek­da­mi įti­kin­ti lat­vius ir es­tus, lie­tu­viai da­bar siū­lo su­si­ta­ri­mą, api­man­tį ob­jek­tus vi­so­se tri­jo­se ša­ly­se.

„Mes ne­kal­ba­me apie re­gio­ni­nį ter­mi­na­lą – kal­ba­me apie re­gio­ni­nį su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų pa­ke­tą“, – BNS tre­čia­die­nį sa­kė prem­je­ro S.Skver­ne­lio pa­ta­rė­jas Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis.

Bend­ras tri­jų ša­lių su­ta­ri­mas ge­ro­kai pa­di­din­tų ga­li­my­bes gau­ti ES par­amą. Anot D.Ma­tu­lio­nio, šis su­si­ta­ri­mas leis­tų su­ma­žin­ti du­jų kai­nas 5–7 proc. ir su­da­ry­tų stip­res­nę kon­ku­ren­ci­ją Ru­si­jos du­jų kon­cer­nui „Gazp­rom“.

„Mes pa­da­rė­me pa­pil­do­mus komp­ro­mi­sus ir dek­la­ruo­ja­me, kad Klai­pė­dos ter­mi­na­lo iš­pir­ki­mo ir iš­lai­ky­mo kaš­tai ne­kris ant Lat­vi­jos ir Es­ti­jos var­to­to­jų pe­čių“, – sa­kė prem­je­ro pa­ta­rė­jas.

Iš pra­džių Lie­tu­va pla­na­vo iš Nor­ve­gi­jos įmo­nės „Hoegh LNG“ lai­vą-sau­gyk­lą „In­de­pen­den­ce“ iš­pirk­ti 2024 me­tais, ta­čiau vė­liau ėmė ieš­ko­ti ga­li­my­bių tai pa­da­ry­ti anks­čiau. Už lai­vo nuo­mą dau­giau­sia vals­ty­bės val­do­ma įmo­nė „Klai­pė­dos naf­ta“ kas­met mo­ka apie 60 mln. eu­rų.