Baltijos šalių parlamentų vadovai: nevalia pamiršti Ukrainos
Lie­tu­vo­je su­si­ti­kę Bal­ti­jos ša­lių va­do­vai penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad po iš­puo­lių Par­yžiu­je te­ro­riz­mo grės­mei ir mig­ran­tų kri­zei dė­me­sį su­tel­ku­si Eu­ro­pa ne­tu­ri pa­mirš­ti si­tua­ci­jos Ukrai­no­je ir Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos.

To­kius pers­pė­ji­mus pre­zi­den­tai ir par­la­men­tų va­do­vai iš­sa­kė rea­guo­da­mi į svars­ty­mus, kad Va­ka­rai ir Ru­si­ja ga­lė­tų su­telk­ti jė­gas ko­vo­jant su „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­te Ira­ke ir Si­ri­jo­je.

„Su­tel­kę vi­są dė­me­sį te­ro­riz­mui ir „Daesh“, tu­ri­me ne­pa­mirš­ti di­džiau­sio ag­re­si­jos ak­to nuo An­tro­jo pa­sau­li­nio ka­ro pa­bai­gos, ku­ris tę­sia­si su Kry­mo anek­si­ja“, – Pa­lan­go­je sa­kė Es­ti­jos pre­zi­den­tas Too­mas Hend­ri­kas Il­ve­sas, mi­nė­da­mas ki­tą „Is­la­mo vals­ty­bės“ pa­va­di­ni­mą.

„Ma­nau, kad vi­si esa­me šiek tiek su­si­rū­pi­nę, kad at­si­ra­dus nau­jai grės­mei ga­li bū­ti nu­sto­ta teik­ti dė­me­sį Kry­mui ar at­leis­ta už anek­si­ją. Ne­ga­li­me leis­ti, kad taip įvyk­tų“, – kal­bė­jo Es­ti­jos pre­zi­den­tas.

Jam pri­ta­rė ir Lat­vi­jos pre­zi­den­tas Rai­mon­das Vė­juo­nis, sa­ky­da­mas, kad „kri­ti­nė si­tua­ci­ja ES ir prie jos pie­ti­nių sie­nų ne­tu­rė­tų ati­trauk­ti dė­me­sio nuo Ukrai­nos“.

Bend­ro­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je su Lie­tu­vos ir Es­ti­jos pre­zi­den­tais R.Vė­juo­nis kal­bė­jo apie „bend­rą už­duo­ti iš­lai­ky­ti Ukrai­nos klau­si­mą ES dar­bot­var­kė­je iki vi­siš­ko Mins­ko su­si­ta­ri­mų įvyk­dy­mo“.

„Da­bar vi­si kal­ba apie pa­bė­gė­lius, te­ro­riz­mą, bet tu­ri­me la­bai karš­tų įvy­kių Ukrai­no­je“, – tei­gė jis.

Pa­na­šias nuo­sta­tas at­ski­ra­me su­si­ti­ki­me Vil­niu­je iš­sa­kė ir tri­jų ša­lių par­la­men­to va­do­vai.

„Nau­ji geo­po­li­ti­niai iš­šū­kiai, te­ro­riz­mo ak­tai nu­krei­pia dė­me­sį la­bai stip­riai nuo mū­sų, vi­sų tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių, pa­grin­di­nės prog­ra­mos, ku­rio­je dau­ge­lį me­tų dir­bo­me kar­tu, tai Ry­tų par­tne­rys­tės. Mū­sų vi­sų tri­jų pir­mi­nin­kų nuo­mo­ne, mū­sų par­ei­ga to­liau šią kryp­tį iš­lai­ky­ti ir ne­leis­ti, nors ir pa­tiems su­dė­tin­giau­siems įvy­kiams, už­gož­ti Ry­tų par­tne­rys­tės prog­ra­mos“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je penk­ta­die­nį sa­kė Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

„Mes ne­tu­ri­me mo­ra­li­nės tei­sės pa­lik­ti Ukrai­nos žmo­nių, ku­rie ko­vo­ja už de­mo­kra­ti­nį ke­lią į Eu­ro­pos šei­mą, vie­nų šio­je su­dė­tin­go­je si­tua­ci­jo­je“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos par­la­men­to va­do­vė.

Lat­vi­jos par­la­men­to pir­mi­nin­kė I.Mūr­nie­cė sa­kė no­rin­ti pa­dė­ko­ti Bal­ti­jos ša­lių ko­le­goms už vie­nin­gą po­zi­ci­ją Ukrai­nos klau­si­mu.

„No­rė­čiau par­eikš­ti pa­dė­ką ko­le­goms dėl bend­ros po­zi­ci­jos kal­bant apie Ukrai­ną, mes ma­no­me, kad Ukrai­nos klau­si­mas la­bai su­si­jęs su sau­gu­mu. (...) Kal­bant apie įvy­kius Ukrai­no­je, mes ne­tu­ri­me leis­ti, kad tra­giš­ki įvy­kiai, vyks­tan­tys pa­sau­li­niu lyg­me­niu, už­gož­tų įvy­kius ir kri­zę Ukrai­no­je, to­dėl par­la­men­tų pir­mi­nin­kai iš tri­jų Bal­ti­jos vals­ty­bių ir Šiau­rės vals­ty­bių vyk­si­me į Ukrai­ną, su­si­tik­si­me su aukš­čiau­siais Ukrai­nos par­ei­gū­nais“, – kal­bė­jo I.Mūr­nie­cė.

Es­ti­jos par­la­men­to va­do­vas E.Ne­sto­ras pa­brė­žė bū­ti­ny­bę Bal­ti­jos ša­lims Ry­tų par­tne­rys­tės klau­si­mu kal­bė­ti vie­nu bal­su, taip pat – ne­pa­mirš­ti jos pa­sau­liui su­si­du­riant su nau­jais iš­šū­kiais.

„Kar­tais, kai iš­ky­la nau­jos prob­le­mos, se­no­sios dings­ta iš ete­rio, ne­be­ma­to­me jų ži­nio­se ir žmo­nės jas pa­mirš­ta. Bet ne­tgi po Par­yžiaus tra­ge­di­jos tri­jų Bal­ti­jos ša­lių ir Šiau­rės ša­lių po­zi­ci­ja dėl nau­jų­jų de­mo­kra­ti­jų, pa­gal­ba vys­ty­tis Gru­zi­jai, Ukrai­nai ir Mol­do­vai yra la­bai svar­bi, ypač Ukrai­nos at­ve­ju“, – sa­kė E.Ne­sto­ras.