Baltijos šalis saugos Lenkijos karinių oro pajėgų kariai
Ge­gu­žės 2 d. Lie­tu­vos ka­ri­nių oro pa­jė­gų Avia­ci­jos ba­zė­je Šiau­liuo­se vy­ko NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­ją Bal­ti­jos vals­ty­bė­se vyk­dan­čių ka­ri­nių vie­ne­tų pa­si­kei­ti­mo ce­re­mo­ni­ja. Ke­tu­ris mė­ne­sius Bal­ti­jos erd­vę sau­go­ju­sius Ny­der­lan­dų ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­rius pa­kei­tė Len­ki­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų kon­tin­gen­tas, pa­tru­liuo­sian­tis su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais F-16 „Figh­ting Fal­con“. 

Len­ki­jos pi­lo­tai su nai­kin­tu­vais F-16 Šiau­lių Avia­ci­jos ba­zė­je nu­si­lei­do jau ba­lan­džio 28 die­ną.

Len­ki­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai NA­TO oro po­li­ci­jo­je Bal­ti­jos vals­ty­bė­se da­ly­vau­ja jau sep­tin­tą kar­tą. Prieš tai ka­riai mi­si­ją at­li­ko 2006, 2008, 2010, 2012, ir du kar­tus 2014 me­tais. Anks­tes­nė­se mi­si­jo­se Len­ki­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos pa­tru­lia­vi­mą ore at­lik­da­vo nai­kin­tu­vais MiG-29 „Ful­cum“, ta­čiau nuo ge­gu­žės 2 d. Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos pa­dan­gę sau­gos F-16 „Figh­ting Fal­con“ nai­kin­tu­vai.

Mi­si­ją bai­gian­tys Ny­der­lan­dų ka­ri­nių oro pa­jė­gų ka­riai oro erd­vės ap­sau­gą vyk­dė su ke­tu­riais nai­kin­tu­vais F-16 „Figh­ting Fal­con“.

NA­TO ša­lys pra­dė­jo siųs­ti sa­vo ka­rius ir nai­kin­tu­vus sau­go­ti Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vę nuo 2004 m. ko­vo mė­ne­sio, ka­da Lie­tu­va, Lat­vi­ja ir Es­ti­ja ta­po NA­TO na­rė­mis. Nuo to lai­ko NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jo­je Bal­ti­jos vals­ty­bė­se vyk­dė jau 17 są­jun­gi­nin­kių ša­lių. Len­ki­jos kon­tin­gen­to mi­si­ja bus 44-oji nuo jos vyk­dy­mo pra­džios 2004 me­tais.