Baltijos regiono oro erdvėje – NATO pratybos „Ramšteino lydinys“
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no ka­ri­nių oro pa­jė­gų bend­ra­dar­bia­vi­mas ir są­vei­ka. 

Šio­se pla­ni­nė­se tris kar­tus per me­tus ren­gia­mo­se pra­ty­bo­se to­bu­li­na­mi NA­TO oro erd­vės ste­bė­ji­mo ir kon­tro­lės, oro po­li­ci­jos ir ki­ti oro pa­jė­gu­mai Bal­ti­jos re­gio­ne, taip pat jų val­dy­mas ir kon­tro­lė, pra­ne­ša Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Tre­ni­ruo­tė­je da­ly­vau­ja šiuo me­tu NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jai Bal­ti­jos ša­ly­se va­do­vau­jan­čios Pra­ncū­zi­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vai „Mi­ra­ge 2000“ dis­lo­kuo­ti Šiau­liuo­se ir mi­si­ją iš Es­ti­jos Ama­ri ba­zė­je su­stip­ri­nan­tys Vo­kie­ti­jos ka­ri­nių oro pa­jė­gų nai­kin­tu­vai „Eu­ro­figh­ter Typ­hoon“. Tre­ni­ruo­tė­je taip pat už­duo­tis vyk­do ir Len­ki­jos bei NA­TO par­tne­rių – Šve­di­jos ir Suo­mi­jos – nai­kin­tu­vai, ry­šį pra­ra­du­sį or­lai­vį im­ituo­ti pa­si­tel­kia­mas Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Ka­ri­nių oro pa­jė­gų trans­por­to lėk­tu­vas C-27J „Spar­tan“. Pra­ty­bų me­tu pa­pil­do­mą or­lai­vių kon­tro­lę ir val­dy­mą vyk­do NA­TO anks­ty­vo­jo pers­pė­ji­mo ir kon­tro­lės sis­te­mos (angl. Air­bor­ne War­ning and Con­trol Sys­tem, AWACS) or­lai­vis E-3A. Lat­vi­jos ka­ri­nės oro pa­jė­gos ski­ria sraig­tas­par­nį pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo sce­na­ri­jaus veiks­mams at­lik­ti.

Pra­ty­bų me­tu taip pat ti­kri­na­ma są­vei­ka su ci­vi­li­nių oro uos­tų oro eis­mo skry­džių val­dy­mo spe­cia­lis­tais, ku­riuos šioms pra­ty­boms ski­ria Lat­vi­ja ir Es­ti­ja.

Tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ – tai pa­sta­rai­siais me­tais Bal­ti­jos ša­lių re­gio­ne vy­ku­sių NA­TO ša­lių ir par­tne­rių ka­ri­nių oro pa­jė­gų tre­ni­ruo­tės (angl. Bal­tic re­gion Trai­ning Event – BRTE) tę­si­nys, ku­rios bu­vo or­ga­ni­zuo­ja­mos nuo 2008 me­tų. Kaip ir bu­vu­sios BRTE tre­ni­ruo­tės, taip ir nau­jo­sios pra­ty­bos „Rams­tein Al­loy“ trun­ka dvi die­nas ir or­ga­ni­zuo­ja­mos tris kar­tus per me­tus. Pa­grin­di­nis pra­ty­bų „Ramš­tei­no ly­di­nys“ tiks­las – stip­rin­ti re­gio­no ka­ri­nių ir pa­jė­gų bend­ra­dar­bia­vi­mą ir veiks­mų są­vei­ką, su­da­ry­ti są­ly­gas tre­ni­ruo­tis NA­TO oro po­li­ci­jos mi­si­jos Bal­ti­jos ša­ly­se kon­tin­gen­tams ir cen­trui (Bend­ra­sis val­dy­mo ir pra­ne­ši­mų cen­tras, Kar­mė­la­va), iš ku­rio va­do­vau­ja­ma mi­si­jo­je da­ly­vau­jan­tiems nai­kin­tu­vams ir stip­rin­ti bend­ra­dar­bia­vi­mą su NA­TO ša­li­mis – par­tne­rė­mis Suo­mi­ja ir Šve­di­ja.

Pra­ty­bas Rams­tein Al­loy“ or­ga­ni­zuo­ja NA­TO oro pa­jė­gų va­da­vie­tė Ramš­tei­ne (Vo­kie­ti­ja) kar­tu su Jung­ti­niu oro ope­ra­ci­jų cen­tru Ue­de­me (Vo­kie­ti­ja).

Pa­va­di­ni­mas „Ramš­tei­no ly­di­nys“ yra dėl to, jog šios pra­ty­bos or­ga­ni­zuo­ja­mos NA­TO oro pa­jė­gų kom­po­nen­to šta­be, Ramš­tei­ne. Be to, žo­dis ly­di­nys pa­brė­žia tvir­tą bend­ra­dar­bia­vi­mą tarp NA­TO są­jun­gi­nin­kų ir NA­TO par­ne­rių ir pui­kiai ilius­truo­ja dvie­jų skir­tin­gų struk­tū­rų są­vei­ką tar­pu­sa­vy­je, kai įpras­tai gau­na­mas dar tva­res­nis ir ge­res­nis dvie­jų kom­po­nen­tų re­zul­ta­tas – ly­di­nys.