Baltijos jūroje vyksta Rusijos ir Kinijos karinės pratybos
Lie­tu­vos gy­ny­bos par­ei­gū­nai sa­ko ati­džiai ste­bin­tys Bal­ti­jos jū­ro­je įsi­bė­gė­jan­čias Ru­si­jos ir Ki­ni­jos bend­ras ka­ri­nes pra­ty­bas.

Anot Kraš­to ap­sau­gos vi­ce­mi­nis­tro Vy­tau­to Umb­ra­so, Lie­tu­va ti­ki­si, kad pra­ty­bų me­tu bus lai­ko­ma­si vi­sų tarp­tau­ti­nės jū­rų tei­sės nor­mų ir ne­bus trik­do­ma eko­no­mi­nė veik­la Bal­ti­jos jū­ro­je.

„Lie­tu­va nuo­la­tos ati­džiai ste­bi ir ana­li­zuo­ja kai­my­nys­tė­je vyks­tan­čias pra­ty­bas bei ki­tas ka­ri­nes veik­las, o tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja da­li­na­si su NA­TO są­jun­gi­nin­kais“, – BNS sa­kė vi­ce­mi­nis­tras.

Ak­ty­vio­ji Ru­si­jos ir Ki­ni­jos ka­ri­nių mo­ky­mų „Jū­ri­nė są­vei­ka 2017“ fa­zė nu­ma­to­ma an­tra­die­nį ir tre­čia­die­nį Bal­ti­jos jū­ro­je.

Abie­jų ša­lių ka­ro jū­rei­viai at­liks šau­dy­mus į įvai­raus ti­po tai­ki­nius van­dens pa­vir­šiu­je ir ore, kar­tu spręs už bor­to iš­kri­tu­sio žmo­gaus gel­bė­ji­mo klau­si­mus, at­liks kro­vi­nių per­kė­li­mą iš lai­vo į lai­vą ir mo­ky­sis su­teik­ti pa­gal­bą ava­ri­niam lai­vui. Tai ra­šo­ma Ru­si­jos Bal­ti­jos jū­ros ka­ro lai­vy­no pra­ne­ši­me spau­dai, jį ci­tuo­ja „In­ter­fax“ nau­jie­nų agen­tū­ra.

Trys Ki­ni­jos ka­ri­nių jū­ros pa­jė­gų lai­vai, tarp ku­rių yra ir es­kad­ri­nis mi­ni­nin­kas „He­fei“, at­plau­kė į pa­grin­di­nę Ru­si­jos Bal­ti­jos ka­ro lai­vy­no ba­zę Bal­tijs­ke Ka­ra­liau­čiaus sri­ty­je lie­pos 21 die­ną.

Ma­nev­rams pa­si­bai­gus Ki­ni­jos lai­vai iš­plauks į Sankt Pe­ter­bur­gą.

Ru­si­ja ir Ki­ni­ja bend­ras ka­ri­nes pra­ty­bas vyk­do kas­met nuo 2012 me­tų, bet Bal­ti­jos jū­ro­je jos vyks­ta pir­mą kar­tą.

Kai ku­rie ste­bė­to­jai sa­ko, kad Ki­ni­jos at­vy­ki­mas į Bal­ti­jos jū­rą ga­li bū­ti in­terp­re­tuo­ja­mas kaip at­sa­kas į JAV ka­ri­nį ak­ty­vu­mą gin­či­ja­muo­se Pie­tų Ki­ni­jos jū­ros van­de­ny­se.