Baltijos jūroje surengs raketų leidimo pratybas
Ru­si­jos ka­ri­nio jū­rų lai­vy­no kor­ve­tės „Stoi­kij“ ir „Soob­ra­zi­tel­nij“ lap­kri­čio 9 die­ną Bal­ti­jos lai­vy­no po­li­go­nuo­se jū­ro­je su­rengs ra­ke­tų lei­di­mo pra­ty­bas, pra­ne­ša­ma Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Per pra­ty­bas „kor­ve­čių įgu­los mo­ky­sis jū­rų mū­šio ele­men­tų prieš tai­ki­nius sau­su­mo­je ir jū­ro­je, ... jū­rei­viai iš­eis ra­ke­tų (lei­di­mo) mo­ky­mus su prieš­lai­vi­nių ra­ke­tų lei­di­mo įren­gi­niu „U­ran“ prieš tai­ki­nius, im­ituo­jan­čius ka­ro lai­vų, pri­klau­san­čių im­ituo­tam prieš­inin­kui, ri­kiuo­tę“, sa­ko­ma par­eiš­ki­me.

Be to, pra­neš­ta, kad bus mo­ko­ma­si nau­do­ti prieš­lėk­tu­vi­nę ra­ke­tų sis­te­mą „Re­dut“ prieš tai­ki­nius ore, im­ituo­jan­čius prieš­lai­vi­nes ra­ke­tas.