Baltijos jūroje išgelbėti keturi lietuvių jachtos keleiviai
Bal­ti­jos jū­ro­je iš ket­vir­ta­die­nio į penk­ta­die­nį bu­vo iš­gel­bė­ti ke­tu­ri jach­tos ke­lei­viai – du lie­tu­viai, es­tas ir suo­mis.

Gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja bu­vo pra­dė­ta dar ket­vir­ta­die­nį, kai Lie­tu­vos Jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tro (JGKC) bu­dė­to­jas apie 16 val. ga­vo pra­ne­ši­mą apie su­ge­du­sią lie­tu­vių jach­tą „Leo­pard 24“, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Jach­ta dėl va­rik­lio ge­di­mo drei­fa­vo Bal­ti­jos jū­ro­je 15 jūr­my­lių į va­ka­rų pu­sę nuo Es­ti­jos Sa­re­mos sa­los ir bu­vo ne­ša­ma gi­lyn į Bal­ti­jos jū­rą. Jach­ta plau­kė ke­tu­ri as­me­nys: du Lie­tu­vos pi­lie­čiai, vie­nas Es­ti­jos pi­lie­tis ir vie­nas Suo­mi­jos pi­lie­tis.

Jach­ta su­ge­do Lat­vi­jos pa­ieš­kos ir gel­bė­ji­mo dar­bų ir at­sa­ko­my­bės ra­jo­ne ne­to­li Es­ti­jos kran­tų, tad Lie­tu­vos JGKC bu­dė­to­jas su­si­sie­kė su Es­ti­jos ir Lat­vi­jos jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­trais, pra­šy­da­mas ini­ci­juo­ti jach­to­je esan­čių žmo­nių gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ją.

Lat­vi­jos jū­rų gel­bė­ji­mo koor­di­na­vi­mo cen­tras į įvy­kio vie­tą iš­siun­tė Lat­vi­jos ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų bu­din­tį lai­vą „As­tra“. Lai­vas 18.49 val. bu­vo įvy­kio vie­to­je ir, pri­siš­var­ta­vęs ge­di­mą pa­ty­ru­sią jach­tą, pra­dė­jo ją buk­sy­ruo­ti į Vents­pi­lio uos­tą. Dviem jach­tos įgu­los na­riams, su­sir­gu­siems jū­ros li­ga nu­kel­ti nuo jach­tos bu­vo iš­siųs­tas dar vie­nas Lat­vi­jos KJP lai­vas „Re­zek­nė“.

Penk­ta­die­nį po vi­dur­nak­čio iš Lat­vi­jos JGKC gau­tas pra­ne­ši­mas, kad į Vents­pi­lio uos­tą grį­žo lai­vas „Re­zek­nė“ su Es­ti­jos ir Suo­mi­jos pi­lie­čiais. Lai­vas „As­tra“ par­tem­pė jach­tą „Leo­pard 24“ su dviem Lie­tu­vos pi­lie­čiais.

Vi­siems ke­tu­riems iš­gel­bė­tiems as­me­nims me­di­ci­ni­nės pa­gal­bos ne­pri­rei­kė.