Baltijos jūroje iš kelto iškritęs keleivis – Lietuvos pilietis
Ke­lei­vis, nak­tį iš ket­vir­ta­die­nio į penk­ta­die­nį iš­kri­tęs į jū­rą iš kel­to „I­sa­bel­le“, plau­ku­sio iš Ry­gos į Stok­hol­mą, bu­vo Lie­tu­vos pi­lie­tis, pra­ne­šė lai­vy­bos bend­ro­vė „Tal­link“.

Lat­vi­jos jū­rų pa­ieš­kų ir gel­bė­ji­mo koor­di­na­ci­nis cen­tras Ry­go­je (MRCC) pra­ne­ši­mą apie ne­lai­mę ga­vo penk­ta­die­nį 2 val. 6 min. vie­tos (ir Lie­tu­vos) lai­ku.

In­ci­den­to liu­di­nin­kais ta­po ke­li žmo­nės, įskai­tant įgu­los na­rius. Iš­kri­tus ke­lei­viui, už bor­to ne­del­siant bu­vo iš­mes­ti gel­bė­ji­mo­si ra­tai su ži­bu­riais ir pra­dė­ta pa­ieš­kų bei gel­bė­ji­mo ope­ra­ci­ja.

Ope­ra­ci­jo­je da­ly­va­vo „I­sa­bel­le“ įgu­los na­riai, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos gel­bė­to­jai bei Es­ti­jos gel­bė­ji­mo tar­ny­bos sraig­tas­par­nis.

Ke­lias va­lan­das tru­ku­si ope­ra­ci­ja ne­da­vė jo­kių re­zul­ta­tų.

Kaip pra­ne­ša­ma, į jū­rą iš­kri­to 1967 me­tais gi­męs Lie­tu­vos pi­lie­tis.

Apie 6 val. kel­tas vėl pa­ju­dė­jo Stok­hol­mo link. Jis at­plau­kė į Šve­di­jos sos­ti­nę pa­vė­la­vęs apie dvi va­lan­das, bet at­gal iš­lauks įpras­tu lai­ku.