Baltijos AE: statybos Lietuvos pašonėje nenutrūko
Pa­sta­rai­siais me­tais kaip di­džiau­sia at­omi­nė grės­mė Lie­tu­vo­je įvar­di­ja­ma už pus­šim­čio ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­ma As­tra­vo jė­gai­nė, ta­čiau pri­mirš­ta, kad Ru­si­jos Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je, vos už 20 ki­lo­me­trų nuo mū­sų vals­ty­bės sie­nos, ky­la ki­tas at­omi­nis ob­jek­tas.

Nors prieš ku­rį lai­ką Ru­si­ja skel­bė, kad Bal­ti­jos at­omi­nės elek­tri­nės (AE) sta­ty­ba Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je su­stab­dy­ta, rea­ly­bė­je dar­bai vyks­ta – pra­ėju­sią sa­vai­tę į sta­tyb­vie­tę iš Pra­ncū­zi­jos at­vež­ti pen­ki dy­ze­li­niai ge­ne­ra­to­riai. Jie tu­rės už­ti­krin­ti elek­tros ener­gi­jos tie­ki­mą sau­gu­mo sis­te­moms ir pa­gal­bi­nei įran­gai ava­ri­jos at­ve­ju.

Su­stab­dė ne viską

Prieš pen­ke­rius me­tus Ru­si­jos ener­ge­ti­kos po­li­ti­kos ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu bu­vęs Ru­si­jos at­omi­nės ener­ge­ti­kos vi­ce­mi­nis­tras pro­fe­so­rius Bu­la­tas Nig­ma­tu­li­nas ir val­dy­mo kom­pa­ni­jos „Ka­li­ning­ra­de­ner­goin­vest“ va­do­vas Ju­ri­jus Zlo­bi­nas at­li­ko Ka­li­ning­ra­do sri­ties ener­ge­ti­kos sek­to­riaus ana­li­zę ir re­ziu­ma­vo, kad su­ma­ny­mas re­gio­ne sta­ty­ti du ga­lin­gus reak­to­rius – avan­tiū­ra, ta­čiau šios idė­jos Ru­si­ja ne­at­si­sa­ko. Bal­ti­jos AE su­pla­nuo­ta sta­ty­ti Ka­li­ning­ra­do sri­ties Ne­ma­no mu­ni­ci­pa­li­nio ra­jo­no Lu­ni­no kai­mo gy­ven­vie­tės te­ri­to­ri­jo­je, už 20 ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos sie­nos.

2010 me­tais pra­dė­ju­si jė­gai­nės sta­ty­bas, o 2013-ai­siais vie­šai pa­skel­bu­si apie jų stab­dy­mą, Ru­si­ja to­liau vys­to vi­są elek­tri­nei rei­ka­lin­gą inf­ras­truk­tū­rą. Kaip pra­ne­šė Ka­li­ning­ra­do sri­ties ži­niask­lai­da, pra­ėju­sią sa­vai­tę į sta­tyb­vie­tę iš Pra­ncū­zi­jos bu­vo at­ga­ben­ti pen­ki 500 to­nų sve­rian­tys dy­ze­li­niai ge­ne­ra­to­riai, ku­rių ga­lin­gu­mas – po 6 me­ga­va­tus.

Su­nkias­vo­ris kro­vi­nys Ka­li­ning­ra­do sri­tį pa­sie­kė jū­ra, o vė­liau į Ne­ma­ną trans­por­tuo­tas ge­le­žin­ke­liu. Ge­ne­ra­to­rius į sta­ty­bų aikš­te­lę at­ve­žė vil­ki­kai.

Ka­li­ning­ra­do sri­ties ži­niask­lai­da pa­žy­mi, kad nors dar 2013 me­tais ofi­cia­liai pa­skelb­ta, kad Bal­ti­jos AE sta­ty­bos stab­do­mos, rea­liai, kaip aiš­ki­no „Ro­sa­tom“ at­sto­vai, su­stab­dy­ta tik pa­ties reak­to­riaus sta­ty­ba. Šiuo me­tu bai­gia­mas sta­ty­ti sau­gyk­lų pri­ėmi­mo ir sau­go­ji­mo įran­gos pa­sta­tų komp­lek­sas. „Ro­sa­tom“ at­sto­vai ti­ki­no, jog sta­ty­bi­nin­kai pa­si­ren­gę bet ka­da at­nau­jin­ti ir pa­ties reak­to­riaus aikš­te­lės sta­ty­bą.

Kaip žir­niai į sieną

Lie­tu­vos pra­šy­mai Ru­si­jai pa­teik­ti at­sa­ky­mus į es­mi­nius klau­si­mus dėl Bal­ti­jos AE sau­gu­mo iki šiol ig­no­ruo­ja­mi. Be­je, mū­sų ša­lis ne­su­lau­kia in­for­ma­ci­jos ne tik apie šią Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je ke­ti­na­mą pa­sta­ty­ti jė­gai­nę, bet ir apie Bal­ta­ru­si­jo­je jau ky­lan­čią jė­gai­nę, nors dėl abe­jo­nių jos sau­gu­mu, anot Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo sky­riaus ve­dė­jo Kęs­tu­čio Vaš­ke­le­vi­čiaus, kreip­ta­si į Tarp­tau­ti­nę at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­rą (TA­TE­NA), apie tai dis­ku­tuo­ta Bran­duo­li­nio sau­gu­mo vir­šū­nių, Azi­jos ir Eu­ro­pos, Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos su­si­ti­ki­muo­se, Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ins­ti­tu­ci­jo­se, Bal­ti­jos Mi­nis­trų Ta­ry­bo­je.

Šių me­tų pa­va­sa­rį vyks Bran­duo­li­nės sau­gos kon­ven­ci­jos per­žiū­ros su­si­ti­ki­mas, ku­ria­me Lie­tu­va vėl kels klau­si­mus dėl Bal­ti­jos AE. Nei mū­sų ša­lis, nei TA­TE­NA nė­ra ga­vu­sios ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos, kad pro­jek­tas bū­tų su­stab­dy­tas.

Svar­biau­si Lie­tu­vos ke­lia­mi klau­si­mai, į ku­riuos Ru­si­ja iki šiol nė­ra pa­tei­ku­si moks­li­niais ty­ri­mais ir tarp­tau­ti­niais rei­ka­la­vi­mais pa­grįs­tų at­sa­ky­mų, – sta­ty­bos aikš­te­lių ver­ti­ni­mas ir par­in­ki­mas, elek­tri­nės au­ši­ni­mo sis­te­mos pa­ti­ki­mu­mas, ga­li­ma Ne­mu­no ir Bal­ti­jos jū­ros tar­ša ra­dio­nuk­li­dais, at­omi­nės elek­tri­nės kons­truk­ci­jų at­spa­ru­mas su­nkaus lėk­tu­vo kri­ti­mo at­ve­ju, ra­dioak­ty­vių­jų at­lie­kų ir pa­nau­do­to bran­duo­li­nio ku­ro tvar­ky­mas, ava­ri­nės par­eng­ties pla­nai, tarp­tau­ti­nių eks­per­tų įtrau­ki­mas į pro­jek­to vys­ty­mą.

Pa­si­gen­da po­li­ti­kų žodžio

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų bei Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­tų na­rio kon­ser­va­to­riaus Aud­ro­niaus Ažu­ba­lio tei­gi­mu, at­omi­nės elek­tri­nės Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je at­ve­jis yra iden­tiš­kas As­tra­vo jė­gai­nės sta­ty­bai. „Ten at­omi­nė elek­tri­nė taip pat sta­to­ma gal­būt ne­sau­giai. Jei Lie­tu­va pri­im­tų po­li­ti­nį spren­di­mą, jog ne­pirks elek­tros ener­gi­jos iš ne­sau­gių elek­tri­nių, tai bū­tų sig­na­las, kad to­kių sta­ty­bų ne­to­le­ruo­ja­me“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė jis.

Audronius Ažubalis: "Jei Lietuva priimtų politinį sprendimą, jog nepirks elektros energijos iš nesaugių elektrinių, tai būtų signalas, kad tokių statybų netoleruojame.“ /Romo Jurgaičio nuotrauka

Kon­ser­va­to­rių ini­cia­ty­va su­rin­kus dau­giau kaip 50 tūkst. par­ašų bu­vo par­eng­tas Elek­tros ener­ge­ti­kos sis­te­mos bei elek­tros ener­gi­jos rin­kos ap­sau­gos įsta­ty­mo pro­jek­tas. Jis jau re­gis­truo­tas Sei­me, o šiuo me­tu ap­ta­ria­mas Vy­riau­sy­bė­je.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Egi­di­jaus Va­rei­kio ti­ki­ni­mu, var­gu ar toks įsta­ty­mas bū­tų pa­kan­ka­mas sver­tas, pri­ver­sian­tis Ru­si­ją at­si­sa­ky­ti su­ma­ny­mo sta­ty­ti at­omi­nę elek­tri­nę Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je. „Taip, eko­no­miš­kai mąs­tant, toks žings­nis ga­li elek­tri­nę at­ves­ti į ban­kro­tą. Ta­čiau šiuo at­ve­ju pa­grin­di­niai ko­zi­riai tu­rė­tų bū­ti ES ins­ti­tu­ci­jų ran­ko­se, nes es­mi­nis – ne eko­no­mi­nis, o sau­gu­mo klau­si­mas“, – kal­bė­jo jis.

Anot E. Va­rei­kio, di­džiau­sią įta­ką Ru­si­jai dėl at­omi­nių elek­tri­nių sta­ty­bos Lie­tu­va ga­li da­ry­ti tik per ES, abe­jo­da­ma jų sau­gu­mu.