Baltarusijos prezidentas juda dialogo link
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­to Aliak­sand­ro Lu­ka­šen­kos spren­di­mą iš ka­lė­ji­mo pa­leis­ti še­šis opo­zi­ci­jos ly­de­rius Lie­tu­vos po­li­ti­kai ver­ti­na kaip se­niai pri­bren­du­sį žings­nį. Ta­čiau jie ne­ma­no, kad dėl to rei­kė­tų sku­bė­ti at­šauk­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) šiai vals­ty­bei įves­tas sank­ci­jas.

Vie­na kregž­dė – ne pa­va­sa­ris, vie­nas po­li­ti­nis spren­di­mas – dar ne re­for­ma. Tai, kad li­kus pu­san­tro mė­ne­sio iki nau­jų pre­zi­den­to rin­ki­mų kai­my­nės Bal­ta­ru­si­jos va­do­vas A. Lu­ka­šen­ka iš­lais­vi­no bū­re­lį opo­zi­ci­jos at­sto­vų, Lie­tu­vos po­li­ti­kų nuo­mo­ne, – per men­kas ar­gu­men­tas at­šauk­ti ket­ve­rius me­tus ga­lio­jan­čias tiks­li­nes sank­ci­jas.

Esą at­si­sa­ky­ti drau­di­mų bus ga­li­ma tik tuo­met, kai bus pra­dė­tos spręs­ti ki­tos su žmo­gaus tei­sė­mis su­si­ju­sios prob­le­mos. Prog­no­zuo­ja­ma, kad im­tis šios sri­ties re­for­mų Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tą ga­li pa­ska­tin­ti su­dė­tin­ga eko­no­mi­nė pa­dė­tis ir ga­li­my­bė su­lauk­ti pa­gal­bos iš Va­ka­rų. Lie­tu­vos vers­lo ana­li­ti­kų tei­gi­mu, ga­lio­jan­čios eu­ro­pi­nės sank­ci­jos įta­kos dvi­ša­liam eko­no­mi­niam dia­lo­gui be­veik ne­tu­ri.

Ta­kos­ky­ra lieka

Apie ga­li­my­bę ko­re­guo­ti ES po­li­ti­ką Mins­ko at­žvil­giu pir­mas va­kar už­si­mi­nė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius. Jo tei­gi­mu, opo­zi­cio­nie­rių pa­lei­di­mas – di­de­lis žings­nis, nes po­li­ti­nių ka­li­nių klau­si­mas la­bai komp­li­ka­vo ES ir Bal­ta­ru­si­jos dia­lo­gą. Anot mi­nis­tro, šį žings­nį rei­kia adek­va­čiai įver­tin­ti ir ko­re­guo­ti mū­sų po­li­ti­ką Bal­ta­ru­si­jos at­žvil­giu. Kar­tu L. Lin­ke­vi­čius pa­brė­žė, kad toks spren­di­mas „neišsp­ren­džia vi­sų mū­sų ta­kos­ky­ros prob­le­mų“.

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka opo­zi­cio­nie­rių pa­lei­di­mą pa­va­di­no A. Lu­ka­šen­kos „žai­di­mais no­rint įtik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gai“. Pa­sak jo, Bal­ta­ru­si­jos va­do­vas su­pran­ta, kad konf­ron­tuo­ti ne­nau­din­ga, juo­lab tu­rint fi­nan­si­nių vil­čių. B. Juo­dka taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad pa­leis­tie­ji opo­zi­ci­jos at­sto­vai net ne­pra­šė ma­lo­nės.

Spau­džia eko­no­mi­nės bėdos

Anot eu­ro­par­la­men­ta­ro li­be­ra­lo Pe­tro Auš­tre­vi­čiaus, spren­di­mas į lais­vę pa­ga­liau pa­leis­ti ne­pag­rįs­tai už sa­vo įsi­ti­ki­ni­mus bei po­li­ti­nę veik­lą ka­lė­ju­sius žmo­nės – svei­kin­ti­nas. „Ta­čiau ES, ki­tos Va­ka­rų vals­ty­bės A. Lu­ka­šen­kai bu­vo su­for­mu­la­vu­sios ir dau­giau rei­ka­la­vi­mų. Ti­krai ne vi­sos bė­dos iš­ny­ko. To­dėl kal­bė­ti apie sank­ci­jų per­žiū­rė­ji­mą – per anks­ti“, – LŽ sa­kė jis. P. Auš­tre­vi­čiaus tei­gi­mu, A. Lu­ka­šen­ka – pra­gma­tiš­kas po­li­ti­kas, rea­liai ver­ti­nan­tis su­sik­los­čiu­sią pa­dė­tį. „Ru­si­ja šiuo me­tu ne­ga­li jam pa­dė­ti tiek, kiek rei­kia. To­dėl, ma­nau, jis ge­rai su­pran­ta, kad be ES ir JAV tam ti­krų eko­no­mi­nių, o vė­liau ir po­li­ti­nių spren­di­mų Bal­ta­ru­si­jai iš­gy­ven­ti ne­įma­no­ma“, – kal­bė­jo eu­ro­par­la­men­ta­ras.

Rim­tes­nių iš­va­dų iš vie­no fak­to ra­gi­no ne­da­ry­ti ir Sei­mo URK vi­ce­pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius Aud­ro­nius Ažu­ba­lis. „Tai pa­pras­tas tak­ti­nis ėji­mas, ku­rį A. Lu­ka­šen­ka nau­do­jo jau ne kar­tą“, – LŽ sa­kė jis. Sei­mo na­rys įsi­ti­ki­nęs, kad to­kį žings­nį lė­mė eko­no­mi­nės prob­le­mos, pir­miau­sia – su­pra­ti­mas, kad tarp­tau­ti­nėms fi­nan­sų ins­ti­tu­ci­joms teks grą­žin­ti sko­las. „Tai ne­ro­do jo­kių per­mai­nų pa­čios Bal­ta­ru­si­jos vi­di­nia­me gy­ve­ni­me. Opo­zi­ci­ja ir taip sėk­min­gai su­val­dy­ta, de­guo­nis jai už­suk­tas“, – tei­gė A. Ažu­ba­lis. Be to, pa­sak jo, nė­ra jo­kių ga­ran­ti­jų, kad A. Lu­ka­šen­ka po spa­lį vyk­sian­čių rin­ki­mų ne­pa­sielgs taip, kaip po 2006 ir 2010 me­tų pre­zi­den­to rin­ki­mų. „Jei Va­ka­rai su­tiks sko­lin­ti, tu­ri bū­ti iš­kel­ti la­bai aiš­kūs po­li­ti­niai rei­ka­la­vi­mai – de­mo­kra­ti­zuo­ti vals­ty­bę“, – tei­gė A. Ažu­ba­lis.

Sank­ci­jos netrukdo

Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­jos (LPK) Eko­no­mi­kos ir fi­nan­sų de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus Si­gi­to Be­sa­girs­ko tei­gi­mu, at­šau­kus Bal­ta­ru­si­jai tai­ko­mas sank­ci­jas, dvi­ša­liai eko­no­mi­niai ry­šiai pa­kis­tų la­bai ne­daug. „E­ko­no­mi­nių prob­le­mų su Bal­ta­ru­si­ja ne­tu­ri­me, san­ty­kiai šil­ti, jo­kių skun­dų iš mū­sų įmo­nių ne­gau­na­me“, – LŽ sa­kė ana­li­ti­kas.

Jis pri­mi­nė, kad dvi­ša­lės prob­le­mos tra­di­ciš­kai ap­ta­ria­mos kas­met ren­gia­muo­se eko­no­mi­kos fo­ru­muo­se, kur iš­klau­so­mos vers­li­nin­kų, po­li­ti­kų nuo­mo­nės. „Jų įspū­dis apie mus ti­krai la­bai po­zi­ty­vus“, – tei­gė S. Be­sa­girs­kas. Kar­tu jis at­krei­pė dė­me­sį, kad di­džiau­sias prob­le­mas šiuo me­tu su­ke­lia tai, jog Bal­ta­ru­si­jo­je la­bai jun­ta­ma Ru­si­jos kri­zės įta­ka, dėl ku­rios te­ko de­val­vuo­ti va­liu­tą, ge­ro­kai smu­ko per­ka­mo­ji ga­lia. Ki­tą ver­tus, dėl kri­zės la­bai su­ma­žė­jo ir bal­ta­ru­sių eks­por­tas į Ru­si­ją. To­dėl, anot S. Be­sa­girs­ko, Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos pre­ky­bos apim­ties ma­žė­ji­mą le­mia ne po­li­ti­nės, o pir­miau­sia eko­no­mi­nės prie­žas­tys.

LPK at­sto­vas prog­no­za­vo, kad tei­gia­mų eko­no­mi­nių po­ky­čių per ar­ti­miau­sius dve­jus ar tre­jus me­tus grei­čiau­siai ne­bus ne tik Bal­ta­ru­si­jo­je, bet ir ki­to­se Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Sand­rau­gos ša­ly­se . „Per­ka­mo­ji ga­lia ten to­kia ma­ža, kad ne­tu­ri­me to­kių pi­gių lie­tu­viš­kų pro­duk­tų, ku­riuos ga­lė­tu­me pa­siū­ly­ti. Mū­sų ga­mi­niai ga­na ko­ky­biš­ki, to­dėl bran­ges­ni, nu­kreip­ti į tur­tin­ges­nį sluoks­nį. Ta­čiau no­rė­tu­me pa­siek­ti ir vi­du­ri­nį“, – sa­kė S. Be­sa­girs­kas.

Rea­ga­vo į pa­žei­di­mus

ES sank­ci­jas Bal­ta­ru­si­jai įve­dė rea­guo­da­ma į šiurkš­tų an­ti­vy­riau­sy­bi­nių ak­ci­jų po pre­zi­den­to rin­ki­mų 2010 me­tų gruo­dį mal­ši­ni­mą, taip pat ki­tus žmo­gaus tei­sių pa­žei­di­mus. Bal­ta­ru­si­jos at­ve­ju tiks­li­nės sank­ci­jos reiš­kia, kad apie pus­tre­čio šim­to as­me­nų drau­džia­ma at­vyk­ti į ES ar ke­liau­ti per ją tran­zi­tu, taip pat įšal­dy­tos ES esan­čios jų lė­šos, tur­tas bei užd­rau­džia­mi bet ko­kie at­sis­kai­ty­mai ar tur­ti­nės ope­ra­ci­jos. Į va­di­na­mą­jį juo­dą­jį są­ra­šą, be ša­lies va­do­vų ir vy­riau­sy­bės na­rių, pa­te­ko dau­giau­sia ki­ti vals­ty­bės par­ei­gū­nai, taip pat yra tei­sė­jų, aukš­tų ka­riš­kių, vers­li­nin­kų, ke­li lai­kraš­čių ir žur­na­lų re­dak­to­riai. 2012-ai­siais Briu­se­lis pri­tai­kė sank­ci­jas ir Bal­ta­ru­si­jos vers­lo kom­pa­ni­joms. Jos tai­ko­mos ke­lioms de­šim­tims, dau­giau­sia su pre­zi­den­to ap­lin­ka su­si­ju­sioms, įmo­nių. Be ki­ta ko, ga­lio­ja gink­lų em­bar­gas.

Apie ma­lo­nės su­tei­ki­mą opo­zi­ci­jos ak­ty­vis­tams, tarp ku­rių yra ir bu­vęs A. Lu­ka­šen­kos var­žo­vas 2010 me­tų rin­ki­muo­se Ni­ko­la­jus Stat­ke­vi­čius, pa­skelb­ta sek­ma­die­nį va­ka­re iš­pla­tin­ta­me trum­pa­me pra­ne­ši­me. „Va­do­vau­da­ma­sis hu­ma­niš­ku­mo pri­nci­pais Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas šian­dien pri­ėmė spren­di­mą su­teik­ti ma­lo­nę ir pa­leis­ti iš ka­lė­ji­mo še­šis opo­zi­ci­jos vei­kė­jus – Ni­ko­la­jų Died­ką, Igo­rį Oli­ne­vi­čių, N. Stat­ke­vi­čių, Jev­ge­ni­jų Vas­ko­vi­čių, Ar­tio­mą Pro­ko­pen­ką ir Ju­ri­jų Rub­co­vą,“ – tei­gia­ma ja­me.