Baltarusijos noras gauti informaciją apie Ignalinos AE susijęs su Astravo AE
Bal­ta­ru­si­jos pra­šy­mas su­teik­ti ofi­cia­lios in­for­ma­ci­jos apie Ig­na­li­nos at­omi­nės elek­tri­nės (AE) už­da­ry­mo ei­gą yra su­si­jęs su Lie­tu­vos ke­lia­mais klau­si­mais dėl kai­my­ni­nė­je ša­ly­je sta­to­mos As­tra­vo AE, tei­gia Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas.

„Mes elek­tro­ni­niu pa­štu jų raš­tą ga­vo­me ir žiū­rė­si­me, ko jie pra­šo. Čia jie da­ro veid­ro­di­nį at­ve­jį. Jei­gu mes pra­šo­me kaž­ko, tai jie ta­da pa­si­žiū­ri, kas pas mus. Tai pil­nai su­si­ję su As­tra­vo klau­si­mu. Jie tai sten­gia­si su­gre­tin­ti“, – BNS sa­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus Aug­lys.

Anot jo, Ig­na­li­nos AE klau­si­mas ne­ga­li bū­ti sie­ja­mas su As­tra­vo AE klau­si­mais, nes Lie­tu­vo­je at­omi­nė elek­tri­nė yra už­da­ro­ma, o Bal­ta­ru­si­jo­je – sta­to­ma.

Nau­jie­nų agen­tū­ra „In­ter­fax“ an­tra­die­nį pra­ne­šė, kad Bal­ta­ru­si­ja pra­šys Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų su­teik­ti in­for­ma­ci­jos apie Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mo ei­gą.

„Pas­ta­ruo­ju me­tu ži­niask­lai­do­je, taip pat ir Lie­tu­vos, pa­si­ro­do pra­ne­ši­mų apie ko­kias tai prob­le­mas, su­si­ju­sias su Ig­na­li­nos AE už­da­ry­mu. To­dėl ar­ti­miau­siu me­tu Lie­tu­va su­lauks kon­kre­čių klau­si­mų apie tai“, – Bal­ta­ru­si­jos gam­tos iš­tek­lių ir ap­lin­kos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo mi­nis­te­ri­jos at­sto­vas Vla­di­mi­ras Mar­ko­vas.

Ig­na­li­nos AE – pir­mo­ji pa­sau­ly­je bran­duo­li­nė jė­gai­nė, su­stab­dy­ta dėl jo­je su­mon­tuo­tų ne­sau­giais lai­ko­mų ru­siš­kų RBMK reak­to­rių. Pir­ma­sis jos reak­to­rius bu­vo iš­jung­tas 2004-ųjų gruo­džio 31 die­ną, an­tra­sis – 2009-ųjų gruo­džio 31-ąją, o ga­lu­ti­nai ši elek­tri­nė bus už­da­ry­ta iki 2038 me­tų.

50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo AE bus įreng­ti du reak­to­riai, ku­rių kiek­vie­no ga­lia – 1200 me­ga­va­tų. Pir­mą­jį reak­to­rių pla­nuo­ta įjung­ti 2018 me­tais, o an­tra­sis reak­to­rius, pa­gal da­bar­ti­nius pla­nus, tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti 2020 me­tais.

Lie­tu­va kri­ti­kuo­ja Bal­ta­ru­si­ją, kad sta­tant jė­gai­nę ne­si­lai­ko­ma sau­gu­mo stan­dar­tų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta kaip ne­pag­rįs­tus.