Baltarusijos ir Rusijos ginkluotės inspektoriai lankysis Lietuvoje
An­tra­die­nį Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos gink­luo­tės ins­pek­to­rių gru­pė an­tra­die­nį pra­de­da pa­si­rink­to Lie­tu­vos ra­jo­no ins­pek­ci­ją, pra­ne­šė Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.

Jie ti­krins, ar Lie­tu­va skaid­riai vys­to pa­jė­gu­mus ir ne­vyk­do ne­dek­la­ruo­tos ka­ri­nės veik­los.

Toks Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vų vi­zi­tas vyks­ta pa­gal Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) par­eng­to Vie­nos do­ku­men­to rei­ka­la­vi­mus.

„Lie­tu­va at­vi­rai dek­la­ruo­ja ka­ri­nę veik­lą ir pri­ima gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­rius – taip vyk­do­me sa­vo tarp­tau­ti­nius įsi­pa­rei­go­ji­mus. Siek­da­mi už­ti­krin­ti skaid­ru­mą ir pa­si­ti­kė­ji­mą prie­mo­nė­mis, ku­rios stip­ri­na sau­gu­mą vi­sa­me re­gio­ne, to pa­ties ti­ki­mės ir iš kai­my­nų“, – pra­ne­ši­me sa­kė kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis.

Vie­nos do­ku­men­tas įpa­rei­go­ja vals­ty­bes kas­met pa­teik­ti in­for­ma­ci­ją apie sa­vo ka­ri­nes pa­jė­gas, gy­ny­bi­nių pa­jė­gu­mų vys­ty­mo pla­nus ir ka­ri­nį biu­dže­tą, iš anks­to in­for­muo­ti apie pla­nuo­ja­mą ka­ri­nę veik­lą, taip pat pri­im­ti sa­vo te­ri­to­ri­jo­je nu­sta­ty­tą skai­čių ki­tų ša­lių ka­ri­nių eks­per­tų ins­pek­ci­jų ir vi­zi­tų į ka­ri­nius da­li­nius.

Kiek­vie­na ES­BO pri­klau­san­ti ša­lis tu­ri tei­sę pa­ti­krin­ti, ar ki­ta šiai or­ga­ni­za­ci­jai pri­klau­san­ti ša­lis ne­vyk­do stam­baus mas­to ka­ri­nės veik­los, apie ku­rią bū­ti­na pra­neš­ti iš anks­to, ir ar ne­tu­ri ne­dek­la­ruo­tų ka­ri­nių pa­jė­gu­mų.

Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos ins­pek­to­riai tu­rės tei­sę pa­si­rink­to­je Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jo­je, ku­rios plo­tas iki 20 tūkst. kvad­ra­ti­nių ki­lo­me­trų, ap­lan­ky­ti Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės pa­da­li­nius ir po­li­go­nus, taip pat iš­klau­sy­ti ins­pek­tuo­ja­mų pa­da­li­nių va­dų pra­ne­ši­mus.

Tai bus pir­mo­ji šiais me­tais už­sie­nio ša­lies gink­luo­tės kon­tro­lės prie­mo­nė Lie­tu­vo­je pa­gal 2011 m. Vie­nos do­ku­men­tą. Lie­tu­vos gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­riai šiais me­tais su Lat­vi­jos at­sto­vais ins­pek­ta­vo Ru­si­jos ka­ri­nius da­li­nius, su Lat­vi­jos ir Veng­ri­jos at­sto­vais – Ukrai­nos ka­ri­nius da­li­nius. Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos gink­luo­tės kon­tro­lės ins­pek­to­rių vi­zi­tas su­tam­pa su ofi­cia­liai ES­BO ka­na­lais dek­la­ruo­to­mis di­džiau­sio­mis pla­ni­nė­mis Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­mis pra­ty­bo­mis „Ge­le­ži­nis vil­kas“, ku­rio­se da­ly­vau­ja ir Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tų NA­TO prieš­aki­nių pa­jė­gų ko­vi­nės gru­pės.