Baltarusijos ambasadoriui – nota dėl galimo incidento Astravo AE
Lie­tu­va iš­kvie­tė Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­rių ir įtei­kė no­tą dėl ga­li­mo in­ci­den­to 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE), ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius.

„Iš kar­to ga­vę tą in­for­ma­ci­ją iš ne­for­ma­lių šal­ti­nių ėmė­mės veiks­mų, šian­dien bu­vo pa­kvies­tas į mi­nis­te­ri­ją Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­rius, jam bu­vo įteik­ta no­ta su rei­ka­la­vi­mu pa­aiš­kin­ti apie šį ga­li­mą in­ci­den­tą ar­ba ava­ri­ją, ir apie ki­tus ga­li­mus įvy­kius prieš tai, nes apie tai ra­šo Bal­ta­ru­si­jos spau­da“, – Sei­me žur­na­lis­tams sa­kė už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras L.Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak mi­nis­tro, kol kas jo­kių pa­aiš­ki­ni­mų iš Bal­ta­ru­si­jos pu­sės Lie­tu­va nė­ra su­lau­ku­si. „Jis (am­ba­sa­do­rius) pa­ža­dė­jo per­duo­ti vi­są in­for­ma­ci­ją į sos­ti­nę, kol kas jo­kių pa­siaiš­ki­ni­mų ne­bu­vo“, – apie su­si­ti­ki­mą su Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vu Alek­sand­ru Ko­ro­liu­mi sa­kė L.Lin­ke­vi­čius.

Jis pa­tvir­ti­no, jog Lie­tu­va in­for­ma­ci­jos, kas iš tie­sų įvy­ko As­tra­vo AE, ne­tu­ri. „Mes ne­ži­no­me, kas įvy­ko, tik ži­no­me, apie ką ra­šo­ma, ir no­ri­me pa­aiš­ki­ni­mų, ten bu­vo kal­ba­ma apie be­to­no at­ra­mas, ku­rios su­griu­vo, bet ne­ga­li­me to nei pa­tvir­tin­ti, nei pa­neig­ti“, – sa­kė mi­nis­tras.

Su­si­ti­ki­mo su am­ba­sa­do­riu­mi me­tu Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas sa­ko pa­kar­to­jęs Lie­tu­vos rei­ka­la­vi­mus, kad As­tra­vo AE sta­ty­bas įver­tin­tų tarp­tau­ti­niai eks­per­tai, bū­tų at­lik­ti va­di­na­mie­ji stre­so tes­tai. „Mes ti­krai da­ry­si­me vis­ką, kad jie pa­isy­tų vi­sų tarp­tau­ti­nių no­rų, jei tai vyks ne taip, kaip tu­rė­tų, mes ti­krai ne­ke­ti­na­me pirk­ti elek­tros iš to ob­jek­to, ir tą da­ry­si­me ko­mer­ci­niais, bū­dais, tech­ni­niais bū­dais, aiš­ku, rei­kia kar­tu so­li­da­riai su re­gio­no ša­li­mis įti­ki­nus (tai da­ry­ti)“, – kal­bė­jo L.Lin­ke­vi­čius.

„At­vi­rai kal­bant, tas ob­jek­tas iš ti­krų­jų nė­ra svar­bus vien tik Lie­tu­vai, ir dvi­ša­liams san­ty­kiams, jis svar­bus vi­sam re­gio­nui ir Eu­ro­pos Są­jun­gai. Mes su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja nuo­lat pa­lai­ko­me ry­šį šiuo klau­si­mu, ne tik in­for­muo­ja­me, bet ir ti­ki­mės, kad jie kels tas prob­le­mas aukš­čiau­siu ly­giu“, – re­ziu­ma­vo mi­nis­tras.

Bal­ta­ru­sių por­ta­las bel­sat.eu pa­skel­bė, kad ne­to­li sie­nos su Lie­tu­va sta­to­mo­je As­tra­vo AE ba­lan­džio vi­du­ry­je įvy­ko in­ci­den­tas – su­griu­vo bū­si­mo bran­duo­li­nės prie­žiū­ros pa­sta­to at­ra­mi­nės kons­truk­ci­jos. Tai por­ta­lui pra­ne­šė vie­nos iš jė­gai­nės sta­ty­bo­je da­ly­vau­jan­čių Pins­ko mies­to or­ga­ni­za­ci­jų dar­bi­nin­kas, anot ku­rio, tai jau ne pir­mas in­ci­den­tas, ta­čiau at­sa­ko­my­bės už juos kol kas nie­kas ne­pri­siė­mė.

Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mos As­tra­vo AE at­sto­vai šią in­for­ma­ci­ją pa­va­di­no „vi­siš­ka ne­są­mo­ne“ va­di­na in­for­ma­ci­ją. Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­da Vil­niu­je BNS nu­ro­dė ne­tu­rin­ti jo­kios in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą in­ci­den­tą, ta­čiau at­siun­tė nuo­ro­dą į Bal­ta­ru­si­jos ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mus, ku­riuo­se ci­tuo­ja­mas As­tra­vo AE at­sto­vas.

„Vi­siš­ka ne­sa­mo­nė! Ne­ži­nau, kas tai per nuo­trau­kos ir iš kur jos, iš jų nie­ko ne­ma­ty­ti. Tarp dvie­jų reak­to­rių blo­kų, kaip ten par­ašy­ta, nė­ra jo­kio bran­duo­li­nio ap­tar­na­vi­mo pa­sta­to“, – Bal­ta­ru­si­jos nau­jie­nų por­ta­lui tut.by sa­kė As­tra­vo AE In­for­ma­ci­jos ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus va­do­vas Eduar­das Svi­ri­das.

Lie­tu­va yra aš­triau­sia Bal­ta­ru­si­jos, sta­tan­čios at­omi­nę jė­gai­nę apie 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, kri­ti­kė. Lie­tu­vos tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ją ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, sta­to­mo vos 20 ki­lo­me­trų nuo ša­lies sie­nos, sau­gu­mo. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.

R.Ma­siu­lis: siek­si­me gau­ti in­for­ma­ci­jos apie in­ci­den­tą As­tra­vo AE

Lie­tu­va sieks gau­ti in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą in­ci­den­tą Bal­ta­ru­si­jo­je sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE), tei­gia ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis. Anot jo, in­ci­den­tas pa­tvir­ti­na Lie­tu­vos nuo­gąs­ta­vi­mus, kad AE sta­ty­bos vyks­ta, ne­si­lai­kant tarp­tau­ti­nių tai­syk­lių.

„Tai dar la­biau gąs­di­na. Mes įta­rė­me, ma­tė­me, kad sta­ty­ba vyk­do­ma ne pa­gal pri­im­tas tarp­tau­ti­nes tai­syk­les, ne pa­gal pri­im­tus to­kių ob­jek­tų sta­ty­bos pri­nci­pus, o da­bar dar ma­to­me ir įro­dy­mą, be to, kaip ma­to­me, tas įvy­kis įvy­ko jau anks­čiau ir bu­vo nu­slėp­ta, tai gal to­kių įvy­kių įvy­ko ir anks­čiau“, – žur­na­lis­tams Sei­me ket­vir­ta­die­nį sa­kė R.Ma­siu­lis.

„Bal­ta­ru­si­jos tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja šykš­ti, tai kiek mes ži­no­me iš spau­dos, nu­griu­vo kaž­koks be­to­ni­nis sta­ti­nys. Si­tua­ci­ją aiš­kin­si­mės, siek­si­me gau­ti dau­giau in­for­ma­ci­jos“, – pri­dū­rė mi­nis­tras.

R.Ma­siu­lis pa­kar­to­jo, kad Lie­tu­va ga­li ap­ri­bo­ti elek­tros srau­tą iš Bal­ta­ru­si­jos, jei As­tra­vo AE to­liau sta­tys jė­gai­nę ne pa­gal tai­syk­les. Mi­nis­tras pra­šo ap­lin­ki­nių ša­lių pa­lai­ky­mo, o „Litg­rid“ už­sa­ky­mu at­lik­ta moks­li­nin­kų stu­di­ja par­odė, kad Lie­tu­va elek­tros tie­ki­mą iš Bal­ta­ru­si­jos ga­lė­tų ri­bo­ti jau da­bar, o fi­ziš­kai ne­įsi­leis­ti ener­gi­jos bū­tų ga­li­ma vė­liau, pra­dė­jus sinch­ro­ni­za­vi­mo su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa dar­bus.

Moks­li­nin­kai sa­ko, kad vie­na tva­riau­sių al­ter­na­ty­vų bū­tų Ru­si­jos ir Bal­ta­ru­si­jos elek­tros li­ni­jų at­jun­gi­mas.

Prem­je­ras ne­tu­ri in­for­ma­ci­jos apie in­ci­den­tą As­tra­vo AE

Iš vi­zi­to Nor­ve­gi­jo­je grį­žęs prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius tei­gia ne­tu­rįs in­for­ma­ci­jos apie ga­li­mą in­ci­den­tą As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je (AE).

„Dar kol kas ne­ži­nau, tik nak­tį grį­žau“, – žur­na­lis­tams Sei­me ket­vir­ta­die­nį sa­kė A.But­ke­vi­čius.

Jis tei­gė, kad tre­čia­die­nį su­si­ti­ki­muo­se su Nor­ve­gi­jos va­do­vais taip pat kal­bė­ta apie As­tra­vo AE – dis­ku­tuo­ta apie ga­li­my­bę ne­pirk­ti bal­ta­ru­siš­kos elek­tros per „Nord Pool“ bir­žą.

„Bu­vo iš­dės­ty­ti mo­ty­vai vi­si ga­li­mi, kaip bū­tų ga­li­ma ne­pirk­ti elek­tros ener­gi­jos, ku­ri bus pa­ga­min­ta As­tra­vos ga­myk­lo­je. Tai tu­rė­tų bū­ti su­si­ta­ri­mas per bir­žą, kad elek­tros ener­gi­ja, pa­ga­min­ta Bal­ta­ru­si­jo­je, į ją ne­pa­pul­tų, tai bū­tų pi­ni­gi­niu po­žiū­riu leng­viau­sias spren­di­mas“, – tei­gė prem­je­ras.