Baltarusijos ambasadoriui įteikta nota
Gruo­džio 29 die­ną Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jo­je Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­riui Alek­sand­rui Ko­ro­lui bu­vo įteik­ta no­ta su pra­šy­mu kuo sku­biau pa­teik­ti iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją apie dar vie­ną in­ci­den­tą su As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) reak­to­riaus kor­pu­su. 

Re­mian­tis Bal­ta­ru­si­jos ži­niask­lai­dos pra­ne­ši­mais, gruo­džio 26 d. Bal­ta­ru­si­jos ge­le­žin­ke­lio sto­ty­je Slav­noe (Vi­tebs­ko sri­tis) įvy­ko in­ci­den­tas – iš ga­myk­los Ru­si­jo­je į Bal­ta­ru­si­ją ga­be­nant nau­ją reak­to­riaus kor­pu­są, skir­tą As­tra­vo AE 1-ajam blo­kui, su­nkias­vo­ris ir stam­bia­ga­ba­ri­ti­nis kro­vi­nys (reak­to­riaus kor­pu­sas) užk­liu­dė ge­le­žin­ke­lio elek­tros tie­ki­mo at­ra­mą.

Kaip pra­ne­ša URM, Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­riui įteik­to­je no­to­je pra­šo­ma nuo­dug­niai iš­tir­ti šį in­ci­den­tą ir in­for­muo­ti Lie­tu­vą, kai­my­ni­nes vals­ty­bes ir Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­rą (TA­TE­NA) apie ty­ri­mo re­zul­ta­tus. No­to­je reiš­kia­mas di­de­lis su­si­rū­pi­ni­mas pa­si­kar­to­jan­čiais in­ci­den­tais As­tra­vo AE. Apie juos Lie­tu­va su­ži­no ne iš ofi­cia­lių Bal­ta­ru­si­jos šal­ti­nių, o iš ži­niask­lai­dos.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja įteik­to­je no­to­je Bal­ta­ru­si­jai taip pat dar kar­tą pa­kar­to­jo rei­ka­la­vi­mus, ku­riuos pra­šo­ma kuo sku­biau įvyk­dy­ti: pa­sik­vies­ti vi­sos apim­ties Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­gi­jos agen­tū­ros (TA­TE­NA) aikš­te­lių ver­ti­ni­mo (angl. Si­te and Ex­ter­nal Events De­sign – SEED) mi­si­ją, ku­ri tu­ri įver­tin­ti As­tra­vo aikš­te­lės tin­ka­mu­mą AE sta­ty­bai ir jos at­ran­kos kri­te­ri­jus; re­mian­tis 2011 m. bir­že­lio 23 d. pa­si­ra­šy­tu su­si­ta­ri­mu su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, at­lik­ti iš­sa­mius ri­zi­kos ir at­spa­ru­mo ver­ti­ni­mo tes­tus (angl. stress-tests) pa­gal ES me­to­do­lo­gi­ją ir da­ly­vau­jant tarp­tau­ti­niams eks­per­tams; įkur­ti tarp­tau­ti­nę eks­per­tų ko­mi­si­ją, ku­rią pa­siū­lė Jung­ti­nių Tau­tų Es­po kon­ven­ci­jos Įgy­ven­di­ni­mo ko­mi­te­tas, kad bū­tų iš­sa­miai įver­tin­ta As­tra­vo AE pro­jek­to ati­tik­tis kon­ven­ci­jos nuo­sta­toms.

Gruo­džio 26 d. in­ci­den­tas – jau šeš­tas Lie­tu­vai ži­no­mas in­ci­den­tas, įvy­kęs 2016 m. vys­tant As­tra­vo AE pro­jek­tą. Lie­tu­vos eks­per­tų ver­ti­ni­mu, lie­pos 10 d. in­ci­den­tas, ku­rio me­tu iš 4 me­trų aukš­čio nu­kri­to 330 to­nų sve­rian­tis reak­to­riaus kor­pu­sas, bu­vo ypač pa­vo­jin­gas ir ga­lin­tis tu­rė­ti ne­grįž­ta­mų ne­igia­mų pa­sek­mių sta­to­mos AE sau­gai, to­dėl Lie­tu­va par­ei­ka­la­vo su­ga­din­tą reak­to­riaus kor­pu­są pa­keis­ti nau­ju. Nors Bal­ta­ru­si­ja sie­kė pa­neig­ti in­ci­den­to fak­tą ir su­men­kin­ti jo pa­sek­mes, ak­ty­vio­mis Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų pa­stan­go­mis pa­vy­ko pa­siek­ti, kad Bal­ta­ru­si­ja pri­pa­žin­tų, kad nu­kri­tęs reak­to­riaus kor­pu­sas bū­tų pa­keis­tas nau­ju.