Baltarusijos AE: jokių incidentų neįvyko
50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, ša­lia Lie­tu­vos sie­nos sta­to­mo­je As­tra­vo at­omi­nė­je elek­tri­nė­je pra­ėju­sią sa­vai­tę gal­būt įvy­kus in­ci­den­tui, Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nė elek­tri­nė (AE) par­eiš­kė, kad jo­kių in­ci­den­tų ne­įvy­ko, o sta­ty­ba vyks­ta „stan­dar­ti­niu re­ži­mu“.

„Bal­ta­ru­si­jos at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­ba vyks­ta stan­dar­ti­niu re­ži­mu ir jo­kių in­ci­den­tų, at­lie­kant sta­ty­bos ir mon­ta­vi­mo dar­bus, nu­ro­dy­tu me­tu ne­įvy­ko. Šių dar­bų ko­ky­bės kon­tro­lė vyks­ta pa­gal reg­la­men­tą“, – sa­vo tink­la­la­py­je pra­ne­šė Bal­ta­ru­si­jos AE.

Lie­tu­vos Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to (VSD) at­sto­vas Vy­tau­tas Ma­kaus­kas BNS an­tra­die­nį pa­tvir­ti­no, kad VSD ti­kri­na in­for­ma­ci­ją apie pra­ėju­sią sa­vai­tę ga­li­mai įvy­ku­sį in­ci­den­tą As­tra­vo AE. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja ar­ti­miau­siu me­tu ke­ti­na iš­siųs­ti no­tą, pra­šy­da­ma pa­aiš­kin­ti ar­ba pa­neig­ti šią in­for­ma­ci­ją.

Ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis an­tra­die­nį BNS tei­gė kol kas ne­tu­rin­tis dau­giau de­ta­lių apie ga­li­mą in­ci­den­tą. Pa­sak jo, ši in­for­ma­ci­ja ke­lia di­de­lį ne­ri­mą dėl bū­si­mos elek­tri­nės sau­gu­mo.

Jei ži­nios pa­sit­vir­tin­tų, tai bū­tų an­tras ži­no­mas in­ci­den­tas sta­tant As­tra­vo elek­tri­nę. Anks­čiau jo­je su­griu­vo bū­si­mo bran­duo­li­nės prie­žiū­ros pa­sta­to at­ra­mi­nės kons­truk­ci­jos. Nors iš pra­džių Bal­ta­ru­si­jos at­sto­vai ne­igė in­for­ma­ci­ją apie šį in­ci­den­tą, vė­liau pa­tys ją pa­tvir­ti­no.

Lie­tu­va yra aš­triau­sia Bal­ta­ru­si­jos, sta­tan­čios at­omi­nę jė­gai­nę apie 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus, kri­ti­kė. Lie­tu­vos tei­gi­mu, Bal­ta­ru­si­ja ne­už­ti­kri­na pro­jek­to, sta­to­mo 20 ki­lo­me­trų nuo ša­lies sie­nos, sau­gu­mo. Vil­nius rei­ka­lau­ja, kad As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­bos vyk­tų pri­žiū­rint tarp­tau­ti­niams eks­per­tams. Mins­kas at­me­ta Lie­tu­vos prie­kaiš­tus, sa­ky­da­mas, kad at­omi­nė­je elek­tri­nė­je už­ti­krins aukš­čiau­sius sau­gu­mo stan­dar­tus.

As­tra­vo at­omi­nę elek­tri­nę sta­to Ru­si­jos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“.