Baltarusijai neprašius, TATENA nevertino Astravo AE vietos
Tarp­tau­ti­nė at­omi­nės ener­ge­ti­kos agen­tū­ra (TA­TE­NA) ne­ver­ti­no ša­lia Lie­tu­vos sie­nos sta­to­mos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) vie­tos par­in­ki­mo – skir­tin­gai, nei skel­bia Bal­ta­ru­si­ja, par­eiš­ku­si, kad vie­ta, anot „Ta­te­nos“, esą bu­vo par­ink­ta tin­ka­mai. Ta­čiau agen­tū­ros at­as­kai­to­je apie tai ne­kal­ba­ma.

Lie­tu­vos at­sto­vas sa­ko, kad TA­TE­NA ne­ver­ti­no aikš­te­lės vie­tos, nes Bal­ta­ru­si­ja to ir ne­pra­šė.

„Ką aš skai­čiau – tai SEED mi­si­jo­je Bal­ta­ru­si­ja ne­pra­šė įver­tin­ti aikš­te­lės par­in­ki­mo vie­tos, tai TA­TE­NA nie­ko ir ne­da­rė dau­giau. Aiš­ku, jiems rei­kia kaž­kaip pa­si­ro­dy­ti, kad lie­tu­viai juos puo­la, bet mes jau anks­čiau sa­kė­me, kad ta mi­si­ja bu­vo ne­pil­nos apim­ties ir da­bar tie­siog ban­do­ma gra­žiais žo­džiais par­ody­ti, kad jie yra kaž­ką pa­da­rę“, – BNS sa­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Tar­šos pre­ven­ci­jos de­par­ta­men­to di­rek­to­rius Vi­ta­li­jus Aug­lys.

Agen­tū­ra įver­ti­no As­tra­vo AE pro­jek­to di­zai­ną, kaip ja­me yra įver­tin­tos ga­li­mos jė­gai­nės vie­tos bei ki­tos grės­mės, ta­čiau pa­čių aikš­te­lės par­in­ki­mo pro­ce­dū­rų ne­nag­ri­nė­jo.

„Ins­pek­to­rių gru­pė įver­ti­no in­for­ma­ci­ją, ku­rią pa­tei­kė Bal­ta­ru­si­jos pu­sė, ir pri­ėjo iš­va­dos, re­mian­tis sta­ty­bų aikš­te­lės cha­rak­te­ris­ti­kų ir pro­jek­ta­vi­mo par­ame­trų pa­ly­gi­ni­mu, kad bu­vo im­ta­si vi­sų rei­kia­mų žings­nių įver­tin­ti vi­sus bū­ti­nus sta­ty­bų As­tra­vo AE aikš­te­lės sau­gos as­pek­tus ir sta­ty­bų aikš­te­lės spe­ci­fi­nius pro­jek­ta­vi­mo par­ame­trus, įskai­tant ir su­si­ju­sias iš­ori­nes grės­mes“, – ra­šo­ma šių me­tų sau­sį vy­ku­sios „Ta­te­nos“ SEED mi­si­jos at­as­kai­to­je, pa­skelb­to­je Bal­ta­ru­si­jos ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos in­ter­ne­to pus­la­py­je.

Pa­ti TA­TE­NA at­as­kai­tos nė­ra pa­skel­bu­si vie­šai.

Tuo me­tu Bal­ta­ru­si­jos vals­ty­bi­nė nau­jie­nų agen­tū­ra „Bel­ta“ pa­skel­bė, kad ren­kan­tis As­tra­vo AE sta­ty­bų vie­tą, bu­vo tin­ka­mai iš­ana­li­zuo­ti vi­si sau­gu­mo as­pek­tai.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius anks­čiau BNS tei­gė, kad SEED mi­si­ja at­lik­ta ne vi­sa apim­ti­mi, o Bal­ta­ru­si­ja bran­duo­li­nės sau­gos stan­dar­tus tai­ko se­lek­ty­viai ir pra­šo pa­ti­krin­ti tik da­lį su sau­ga su­si­ju­sių as­pek­tų. Tuo me­tu aikš­te­lės ver­ti­ni­mo mo­du­lį ša­lis pra­lei­džia.

Vi­sos apim­ties SEED mi­si­ja api­ma še­šis mo­du­lius. Lie­tu­va tei­gia, kad Bal­ta­ru­si­jos pra­šy­mu „Ta­te­nos“ eks­per­tai mi­si­ją at­li­ko pa­gal vie­ną ar du mo­du­lius.

Vie­nas „Ta­te­nos“ va­do­vų Jua­nas Car­lo­sas Len­ti­jo in­ter­viu BNS va­sa­rį sa­kė, kad agen­tū­ra mi­si­jos me­tu ne­per­žiū­rė­jo, ar As­tra­vo AE aikš­te­lė pa­si­rink­ta tin­ka­mai, nes to agen­tū­ros ne­bu­vo pa­pra­šy­ta, o rei­ka­lau­ti in­for­ma­ci­jos ji esą ne­tu­ri ga­lių. Pa­sak jo, TA­TE­NA ti­kri­na tai, ko pa­pra­šo pa­ti vals­ty­bė.

Lie­tu­va rei­ka­lau­ja, kad Bal­ta­ru­si­ja pa­da­ry­tų vi­sus bū­ti­nus seis­mo­lo­gi­nius, geo­lo­gi­nius, hid­ro­lo­gi­nius AE aikš­te­lės ty­ri­mus, at­lik­tų aikš­te­lės par­in­ki­mo pro­ce­dū­ras pa­gal nu­ma­ty­tus stan­dar­tus, taip pat pra­šo vi­sos apim­ties SEED mi­si­jos ir stre­so tes­tų pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos me­to­do­lo­gi­ją.